Úvod  Samospráva Slovo starosty Archiv starších textů  

Slovo starosty MČ Praha - Dolní Počernice - archiv starších textů
 

Slovo starosty

   
Zbyněk Richter
e-mail: starosta@dpocernice.cz

Od roku 1990 se angažoval v komunální politice jako zastupitel MČ Praha – Dolní Počernice, kde byl v roce 1998 zvolen starostou. Během osmi let v této funkci se zaměřil na systematický rozvoj Dolních Počernic ve všech oblastech veřejného života. Od roku 2004 se věnuje realizaci projektů s podporou strukturálních fondů Evropské unie.

starosta MČ Praha-Dolní Počernice

 

 archív starších textů
   2014     leden - únor - březen - duben - květen - červen - červenec
   2013     leden - únor - březen - duben - květen - červen - červenec - srpen - září - říjen - listopad - prosinec.
   2012     leden - únor - březen - duben - květen - červen - červenec - srpen - září - říjen - listopad - prosinec.
   2011     leden - únor - březen - duben - květen - červen - červenec - srpen - září - říjen - listopad - prosinec.
   2010     leden - únor - březen - duben - květen - červen - červenec - srpen - září - říjen - listopad - prosinec.
   2009     leden - únor - březen - duben - květen - červen - červenec - srpen - září - říjen - listopad - prosinec.
   2008     leden - únor - březen - duben - květen - červen - červenec - srpen - září - říjen - listopad - prosinec.
   2007     leden - únor - březen - duben - květen - červen - červenec - srpen - září - říjen - listopad - prosinec.
 
Slovo starosty
 
17.4.2014
Vážení spoluobčané,

počátkem dubna letošního roku bylo předáno staveniště pro realizaci veřejně prospěšné stavby „ Výstavba kanalizačního sběrače H“. Jedná se o pokračování této stavby od mostu přes Rokytku ulicemi Národních hrdinů a Nad Rybníkem a dále podél Rokytky směrem na Běchovice. V průběhu stavby dojde k omezení provozu na výše uvedených ulicích z důvodu nutnosti umístění startovacích šachet pro provádění tunelovaní a usazování rour. V prostoru u mostu přes Rokytku bude pokáceno 5 stromů, které brání výstavbě tohoto sběrače. Po ukončení stavby bude provedena náhradní výsadba zeleně. Dovoluji si všechny naše občany požádat o trpělivost při omezení silničního provozu a o součinnost při zachování jeho bezpečnosti.

Zbyněk Richter, starosta
 
13.3.2014
Jarní slovo starosty.

Vážení spoluobčané,

jaro nás překvapilo o něco dříve než je uvedeno v kalendáři a tak naše MČ zahájila intenzivní práce na údržbě veřejné zeleně a pořádku. Přestože počasí nás ještě může překvapit, věřím, že i vy jste již začali připravovat své zahrádky na vegetační období. Byli bychom moc rádi, abyste nám pomohli s úklidem veřejných prostranství v blízkosti vašich domů. Věřím , že společnými silami docílíme uspokojivého vzhledu Dolních Počernic, který pak budeme muset průběžně udržovat. Při této příležitosti doporučuji uložení zeleného odpadu v kompostárně Malešice, kterou máme takřka za rohem a další, např. objemný odpad uložit ve sběrném dvoře, který je situován v areálu výzkumných ústavů Běchovice.

Zbyněk Richter, starosta
 
17.12.2013
Vážení spoluobčané,
v posledních dnech jsme u nás v Dolních Počernicích zaznamenali opět vlnu krádeží v soukromých objektech. Tato nepříjemná situace se periodicky opakuje. Zloději na jednom místě nikdy nezůstanou dlouho a po krátkém čase se přesouvají do jiných lokalit v Praze i mimo Prahu. Samospráva naší MČ nemá téměř žádné možnosti, jak těmto krádežím zabránit, případně předejít. Jednou z možností je požádat Městskou policii a Policii ČR o intenzivnější dohled v naší MČ jak v denní, tak v noční době, což starosta samozřejmě činí. Ruku na srdce, ani policie nemůže být vždy všude a tak prostor pro konání trestné činnosti je poměrně značný. Druhou možností je apelovat na naši veřejnost, aby si lépe chránila svůj majetek za pomoci různých bezpečnostních zařízení, kterými znesnadní zlodějům jejich opovrženíhodnou činnost a nepodceňovala jejich schopnosti. Rád bych všechny naše občany požádal, aby v případě jakéhokoliv pohybu podezřelých osob, které se po Dolních Počernicích pohybují buď pěšky nebo zpravidla ve starších autech, upozornili telefonicky na číslech 156 a 158 policii nebo svá podezření sdělili přímo našim strážníkům Městské policie, kteří se pravidelně naší MČ procházejí nebo projíždějí. Díky rychlým a pokud možno přesným informacím o podezřelých osobách můžeme předejít konání jejich trestné činnosti, případně přispět k jejich dopadení.

V závěru mi dovolte, abych Vám všem popřál klidné a ničím nerušené prožití vánočních svátků a v novém roce co nejvíce osobních i pracovních úspěchů a tolik potřebné zdraví.

Zbyněk Richter, starosta
 
27.11.2013
Vážení spoluobčané,
dovoluji si vás pozvat na naši naší mikulášskou a vánoční akci, která se bude konat dne 7. prosince 2013 na přírodním amfiteátru v zámeckém parku v Dolních Počernicích. V rámci této akce budeme svědky nevšední události, kterou bude křest knihy o historii Dolních Počernic. Tuto dlouho očekávanou publikaci si budete moci zakoupit již v tento den buď u amfiteátru nebo v Informačním centru. V případě zájmu bude možno do nové knihy přímo na místě získat podpis jejího autora, Ing. Arch. Františka Kašičky, popřípadě starosty MČ Praha – Dolní Počernice Zbyňka Richtera.

Těší se na vás
Zbyněk Richter, starosta.
 
15.10.2013
Vážení spoluobčané,
v posledních dnech bylo zahájeno kácení části porostu na severní straně Počernického rybníka při ul. Nad Rybníkem. Požádal jsem MHMP – Odbor městské zeleně a odpadového hospodářství o odborné stanovisko, které naleznete na jiném místě našich stránek. Já, ani Úřad naší MČ nemůžeme tento zákrok nijak ovlivnit, proto si vás dovoluji požádat o jeho pochopení. Ve svém důsledku přinese nové zalesnění vzniklé paseky užitek až příští generaci a s tím se musíme bohužel smířit.

Zbyněk Richter, starosta

Dobrý den,
dnes 14.10.2013 začali pracovníci Lesů hl.m. Prahy akátovou mýtní úmyslnou těžbu na severní straně Počernického rybníka.
Jedná se o porost (dle lesnického značení) 165 J 6, stáří 82 let, zastoupení akát 100%, obmýtí 80 let, obnovní doba 20 let.
Porosty akátů jsou na území hl.m. Prahy těženy v podzimním období. Porosty jsou káceny na vyšší pařezy jejichž řezné plochy jsou následně natírány herbicidem s barvivem (Roundup). Použitím herbicidu se eliminuje množství pařezových a především kořenových výmladků v příštím roce, které jsou u akátu velmi agresivní. Těžba a nátěr se provádí v podzimním období, protože stromy lépe vstřebají tento herbicid (před zimou zatahují stromy zásobní látky do kořenů).

Z lesního zákona je povinnost zalesnit plochu vzniklou po úmyslné těžbě do 2 let a následně do 5 let zajistit před buření, tlakem zvěře apod. Paseka bude pravděpodobně na jaře nejpozději na podzim roku 2014 zalesněna. Termín zalesnění se bude odvíjet podle případného zmlazení akátu (malé zmlazení akátu - jaro), (masivní zmlazení akátu - podzim). V případě zalesnění na podzim, budeme během vegetační sezóny 2014 bojovat proti zmlazení akátu opět pomocí herbicidního přípravku Roundup (postřik na list).


S pozdravem

Ing. Martin Čížek
odbor městské zeleně a odpadového hospodářství
oddělení péče o zeleň - specialista lesního hospodářství
Jungmannova 35/29, 110 00 Praha 1
tel: 236 005 811, mobil +420 602 224 286
martin.cizek@praha.eu

21.10.2013
Doplnění článku SLOVO STAROSTY
Vážení spoluobčané,
v minulých dnech jsem byl nucen čelit stížnostem některých našich občanů na kácení akátového porostu na severní straně PP Počrnický rybník. Pro objasnění tohoto zákroku se mi podařilo získat zápis z jednání, kterého se zúčastili zástupci České inspekce živitního prostředí. Tento zápis potvrzuje, že ve věci kácení akátového porostu nebyl porušen zákon a kácení probíhá v souladu s Lesním hospodářským plánem a Plánem péče PP Počernický rybník.
Zbyněk Richter, starosta


27.11 2013 - vyjádření OLH - kácení nad rybníkem

 
3.9.2013
Vážení spoluobčané,
před prázdninami a dovolenými jsem vám přál, abychom se všichni ve zdraví vrátili. Bohužel se mé přání v jednom případě nevyplnilo..........

Všem našim dětem přeji úspěšný nový školní rok a vám, kteří jste se již vrátili ze svých dovolených hodně elánu do vaší práce.
Zbyněk Richter, starosta
24.6.2013
Dobrý den všem,
sděluji vám, že jsem dne 24. 6. 2013 rozhodnul o otevření zámeckého parku v Dolních Počernicích pro veřejnost. Toto rozhodnutí jsem učinil na základě prohlídky a odborného stanoviska ke stavu stromového patra zámeckého parku, provedených Odborem rozvoje veřejného prostoru Magistrátu hl. m. Prahy. V parku ještě dojde v nejbližších dnech k pokácení dvou problematických jedinců a následně budou také upraveny koruny několika stromů tak, aby se snížilo nebezpečí padajících větví. Všem návštěvníkům zámeckého parku se omlouváme za dlouhotrvající období, kdy byl náš park pro veřejnost z důvodu jeho zatopení uzavřen. Věřím, že tento zákaz jeho návštěvníci pochopili a já jim děkuji za respektování tohoto nepopulárního i když nutného nařízení.
Zbyněk Richter, starosta
12.6.2013
Popovodňové slovo starosty
Vážení návštěvníci zámeckého parku, nařízením primátora byl do odvolání zakázán vstup do našeho zámeckého parku. Tento zákaz stále trvá! Po mé konzultaci s krizovým štábem hl. m. Prahy byl však do parku umožněn vstup technice, která zde bude odstraňovat škody, vzniklé po nedávné povodni. Budou odstraněny dva padlé duby, bude se opravovat část zničené cestní sítě a bude také odvážena spadlá zeď z koryta Rokytky. Dovoluji si vás požádat abyste zákaz vstupu do zámeckého parku respektovali a vyhnuli se tak nepříjemnostem. Kontrolu zámeckého parku bude během prováděných prací zajišťovat městská policie.
Děkuji za pochopení. 

Zbyněk Richter, starosta
6.6.2013
Vážení spoluobčané a návštěvníci Dolních Počernic,
mnozí z vás již zjistili, že je uzavřen vstup do našeho zámeckého parku. Toto rozhodnutí jsem učinil dne 3. 6. a následně bylo potvrzeno druhý den zastupujícím primátorem hl. m. Prahy Tomášem Hudečkem, který vydal nařízení o zákazu vstupu do dalších vybraných parků v hl. m. Praze.

Důvodem pro uzavření parků je podmáčená půda a zvýšená možnosti pádu stromů. V našem parku spadly již dva mohutné duby letní a možnost pádu dalších stromů opravdu hrozí. Po konzultaci s kanceláří primátora jsem se rozhodl, že náš zámecký park bude pro veřejnost otevřen až v době, kdy zastupující primátor vydaný zákaz zruší. Dovoluji si vás všechny požádat, abyste tento zákaz respektovali a chránili tak své zdraví. Současně oznamuji, že hráz Počernického rybníka je přístupná neboť není součástí zámeckého parku.
Zbyněk Richter, starosta
 
  KVĚTEN 
30.5.2013
Vážení spoluobčané,
ve čtvrtek 16. května se uskutečnilo v hotelu Svornost již 4. forum MČ Praha – Dolní Počernice, kterého se zúčastnilo téměř 60 našich občanů. Potěšitelné bylo, že jeden „kulatý“ stůl byl obsazen žáky naší základní školy, kteří byli velmi aktivní.

V rámci těchto pravidelných každoročních setkávání s veřejností si občané pojmenují 10 problémů, které je nejvíce tíží. Tento způsob spolupráce s občany naší MČ a její zapojování do řešení problémů se uskutečňuje v rámci Místní agendy 21. MČ Praha – Dolní Počernice je členem Národní sítě Zdravých měst ČR a velmi nám záleží na tom, aby naši občané spolurozhodovali o podmínkách života v Dolních Počernicích a jejich udržitelném rozvoji. Letos byly největšími problémy výstavba nové školy, likvidace černých skládek, neutěšený vzhled některých soukromých pozemků, nové využití hájovny, rekonstrukce dvou obecních objektů a další – úplný přehled problémů najdete na jiném místě našich stránek.

Problémy nyní budou ověřeny anketou, ve které se budou moci vyjádřit k problémům, které vzešly z fora všichni obyvatelé Dolních Počernic a v podstatě potvrdit jejich vážnost. Zastupitelstvo MČ následně přijme opatření k řešení problémů, které si občané sami pojmenovali. Rád bych požádal naše občany, aby anketu, která bude součástí příštího čísla DPZ, vyplnili a odevzdali ji na uvedených sběrných místech. Děkuji předem za spolupráci.


Zbyněk Richter, starosta MČ Praha – Dolní Počernice.
 

22.5.2013
Vážení spoluobčané, dovoluji si vás pozvat na úterý 28. května v 19.hod. na nádvoří Úřadu městské části, Stará obec 10 na naši pravidelnou akci „Svátek sousedů“. Pobavíte se při dobré hudbě a pravděpodobně i tanci. Budou pro vás připraveny výstavy obrazů a malá kulturní vložka a se mnou si budete moci popovídat o přípravě nového Metropolitního plánu a udržitelném rozvoji naší MČ. Opékaná selata budou zdarma, ale uvítáme, když každý z vás přinese ještě nějaké dobroty navíc ať v pevném, či tekutém stavu. 

Těší se na vás
Zbyněk Richter, starosta

 
  DUBEN 
4. Fórum Zdravé MČ Praha – Dolní Počernice
Vážení spoluobčané,
na jiném místě našich stánek naleznete pozvánku na jednání 4. Fóra naší městské části. Vedení MČ považuje kontakt s veřejností a její názory za velmi důležitou součást spolupráce při spravování věcí veřejných s cílem zlepšení života v naší MČ a jejího udržitelného rozvoje. Mnozí z vás mě zastavují a chtějí se mnou řešit problémy „na ulici“. Rád bych ale, abyste se se svými problémy a návrhy na jejich řešení podíleli i s dalšími občany naší MČ v průběhu 4. Fóra, na kterém bude přítomna i naše samospráva.

Dovoluji si vás proto pozvat dne 16. května v 17hod. do Svornosti, kde společně projednáme, co nás trápí a co bychom mohli ještě v Dolních Počernicích vylepšit.
Malé občerstvení, dětský koutek a tombola vám jistě toto jednání zpříjemní!

Těší se na vás
Zbyněk Richter, starosta a další členové naší samosprávy
 
  BŘEZEN 2013/2 

Zlatý erb.
Vážení pražané,
na jiném místě našich stránek se dočtete, že MČ Praha – Dolní Počernice se umístila v soutěži Zlatý erb o nejlepší internetové stránky v kategorii obce na pěkném 2. místě. Jedná se o soutěž v rámci kraje, tedy hl. m. Prahy. Do celostátního kola postupují pouze krajští vítězové.

K tomu, abychom postoupili ještě o stupínek výše, však potřebujeme ke splnění požadovaných parametrů vyčlenit další finanční prostředky. Také bychom vás rádi požádali o vaše podněty, kterými bychom naše stránky mohli popřípadě vylepšit.

Hezké jaro přeje
Zbyněk Richter, starosta

 
 
  BŘEZEN 2013 
Jarní slovo starosty.
Vážení spoluobčané,
každým dnem se blíží jaro a i když se setkáváme ještě s občasnými mrazíky, cítíme tolik očekávaný příchod jara ve vzduchu. Všichni jsme již připraveni vyjít na své zahrádky a provést jejich úpravy po zimním období. I vedení naší MČ počítá s intenzivními zásahy na úklidu a údržbě veřejných prostranství a veřejné zeleně. Přestože se jedná o úkony, za jejichž dobré provedení je zodpovědná naše samospráva, byli bychom rádi, abyste se společně s námi do jarního úklidu zapojili. Proto si vás dovoluji požádat o pomoc a spolupráci na úpravách nejbližšího okolí vašich nemovitostí, pokud to ovšem bude ve vašich možnostech.

Věřím, že máme společný zájem na tom, aby Dolní Počernice byly čisté a upravené. Byl bych rád, abyste projevili součinnost nejen fyzickou prací, ale i upozorněním na nepěkná místa v naší MČ, které můžeme přehlédnout.

Předem děkují za vaši pomoc
Zbyněk Richter, starosta
a všichni členové samosprávy
MČ Praha – Dolní Počernice

 

 

  LEDEN 2013 
Zimní slovo starosty.

Vážení spoluobčané,
zima ještě zdaleka neskončila, ale již nyní lze říci, že se nám celkem dobře daří zvládat zimní údržbu komunikací. Nový sníh v Praze je vždy příčinou mnoha problémů a tak si přejme, ať padá na horách a ne u nás. Chtěl bych touto cestou poděkovat všem našim občanům, kteří nedbají znění vyhlášky a sami uklízejí chodníky a veřejná prostranství před svými domy. Napomáhají nám tak zajišťovat rychlejší úklid sněhu a tím i větší bezpečnost chodců. Doufejme, že stále ještě zimní počasí nebude neúměrně prověřovat naše schopnosti a možnosti a zejména naši pokladnu.

Zbyněk Richter, starosta

 
 
  PROSINEC 2012 
Vážení přátelé,
v samém závěru roku 2012 si vám dovoluji popřát klidné prožití vánočních svátků a do nového roku 2013 pevné zdraví a co nejvíce pracovních a osobních úspěchů. 
Zbyněk Richter, starosta
 
 
  LISTOPAD 2012 
Vážení přátelé, v letošní roce obdržela naše MČ finanční prostředky na rekonstrukci veřejné zeleně.
Jedná se v první řadě o arboristické práce v našem zámeckém parku, v druhé řadě pak o práce na úpravách uliční zeleně. V obou případech bude převažovat odstraňování suchých stromů nebo stromů, které jsou na samé hranici bezpečnosti a další perspektivy svého růstu. V rámci těchto prací budou prováděny i bezpečnostní a zdravotní řezy korun některých stromů.
Vzhledem k tomu, že technika se bude pohybovat v poměrně frekventovaných částech Dolních Počernic, dovoluji si vás vyzvat ke zvýšené ostražitosti v případech, kdy se ocitnete v dosahu prováděných prací. Jsem přesvědčen, že všechny zákroky na naší zeleni přispějí k jejímu vzhledu a její delší životnosti.

Zbyněk Richter, starosta
 
 
  ŘÍJEN 2012 
Vážení spoluobčané,
na sklonku léta byly v naší MČ provedeny některé úpravy veřejné zeleně. Nový vzhled dostaly oba vstupní prostory do areálu staré i nové budovy základní školy a také část chodníku v ulici Národních hrdinů před železničním mostem. Věříme, že tyto úpravy se u vás setkají s příznivým ohlasem. V období vegetačního klidu nás ještě čekají úpravy stromového patra zámeckého parku a hlavně úklid listí před zimním obdobím. Pro lepší vzhled našich ulic podala naše MČ žádost v operačním programu „Životní prostředí“ na nákup zametacího stroje. Doufáme jen, že naše žádost bude úspěšná.
 
 
  ZÁŘÍ 2012 
Pozvánka na Babí léto.

Vážení přátelé,
v sobotu 15. září se v Dolních Počernicích koná již 18. ročník zahradní slavnosti „Babí léto“. Akce se koná za podpory hl. m. Prahy v programu „Partnerství“ a já si vás na ni dovoluji co nejsrdečněji pozvat. Mimo prostory zámeckého parku a přírodního amfiteátru si vás dovoluji pozvat i do budovy úřadu MČ, kde budou instalovány tři výstavy o přírodě a rozvojových možnostech naší MČ. „Bonbónkem“ pro milovníky vážné hudby bude koncert Panochova kvarteta, který se uskuteční v kostele Nanebevzetí panny Marie od 18hod. Doufám, že děti i dospělí si z bohatého programu vyberou pro svoje potěšení to nejlepší, avšak hlavně si všichni musíme vybrat pěkné počasí.

Těší se na vás Zbyněk Richter, starosta


---------------------------------------------------------------------------------------------

Vážení spoluobčané,
nastal konec období dovolených, školní prázdniny již také skončily. Nejvíce toho asi litují naše děti, které čeká desetiměsíční sezení ve školních lavicích. Doufáme, že po příchodu do naší školy a mateřské školky brzy zapomenou na prázdninová dovádění a rychle se přeorientují na pravidelný školní režim. Vedení obou našich školských zařízení spolu s městskou částí se snažilo dětem během prázdnin opět vylepšit podmínky pro pobyt ve škole nejen ve třídách, ale i v exteriérech školních areálů. Přeji tedy všem žákům úspěšný školní rok 2012 – 13 a dospělým mnoho pracovního elánu do 2. poloviny roku.

Zbyněk Richter, starosta

 
 Slovo starosty na prázdniny
Vážení spoluobčané, milí žáci,
do období dovolených a školních prázdnin vám přeji co nejvíce pěkných zážitků, aktivního odpočinku a hlavně šťastný návrat domů!

Zbyněk Richter, starosta

 
  KVĚTEN 2012 

Vážení přátelé,
o tom, že v Dolních Počernicích je o kulturní a společenský život postaráno, svědčí kalendář akcí, které se u nás konají ve II. polovině května a začátkem měsíce června. Dovolte mi, abych vás s nimi stručně seznámil a na většinu z nich srdečně pozval.

15. 5. – Koncert skupiny Rangers Band v hotelu Svornost
16. 5. – Vítání nových občánků Dolních Počernic v objektu počernického pivovaru
18. 5. – 5. výročí provozu restaurace „Léta páně“ s prezentací nového projektu v areálu počernického pivovaru
26. 5. – Sportovní den pro zdravotně postižené občany v zámeckém parku
26. 5. – Oslavy 70. výročí založení košíkové v Dolních Počernicích v areálu ZŠ a hotelu Svornost
29. 5. – Svátek sousedů na nádvoří úřadu MČ od 19 hod.
29. 5. – Koncert skupiny tradičního jazzu Steamboat Stompers v hotelu  Svornost
1. 6. – Noc kostelů v kostele Nanebevzetí P. Marie v Dolních Počernicích od 18 hod.
2. 6. – Dětský den v areálu zámeckého parku v odpoledních hodinách
7. 6. – 20. výročí provozu hotelu Svornost
11. 6. – 15. zasedání Zastupitelstva MČ Praha – Dolní Počernice

Jsem rád, že na společenském životě v Dolních Počernicích se podílí nejen naše MČ ale i jiné organizace či občanská sdružení.
Všem účastníkům výše uvedených akcí přeji jejich příjemné prožití.

Zbyněk Richter, starosta

 
  BŘEZEN 2012 

Slovo starosty - Zlatý erb.

Hlavní město Praha vyhlašuje každoročně soutěž o nejlepší webové stránky obce zvanou Zlatý erb. Naše MČ se pravidelně této soutěže zúčastňuje a vede si v ní poměrně dobře. Po loňském 3. místě jsme letos o stupínek poskočili kupředu. Dosáhnout vítězství se nám dosud nepodařilo neboť nejsme schopni bez zásadního zvýšení finančních prostředků splnit požadované podmínky soutěže beze zbytku. I tak si ale myslíme, že naše stránky mají dobrou úroveň a poskytují našim občanům i návštěvníkům MČ potřebné informace. Děkuji všem, kteří se na vzhledu a náplni našich stránek podílejí a taktéž jejich správci RNDr. Aleši Střechovi za dobrou spolupráci a vlastní iniciativu na jejich tvorbě.
Je nutno dodat, že v Praze byly hodnoceny zvlášť stránky MČ 1-22 a 23 – 57, přičemž naše MČ spadá pochopitelně do druhé skupiny.

Zbyněk Richter, starosta

 
  BŘEZEN 2012 

Jarní slovo.

Vážení dolnopočerničtí,

každým dnem se blíží jaro a i když se setkáváme ještě s občasnými mrazíky, cítíme tolik očekávaný příchod jara ve vzduchu. Naše MČ ale na první jarní dny nečekala a zahájila intenzivní úpravu veřejné zeleně spojenou s úklidem odpadků v nejvíce frekventovaných lokalitách Dolních Počernic.
Mnoho práce na vylepšení vzhledu našich veřejných prostranství nás však ještě čeká a byli bychom rádi, abyste se společně s námi do této aktivity zapojili. O tom, že si upravíte své zahrádky, nepochybujeme, ale dovolujeme si vás požádat o spolupráci i na úpravách okolí vašich nemovitostí, pokud to ovšem bude ve vašich možnostech.
Doufáme, že máte stejný zájem jako vedení MČ, aby nám upravené Dolní Počernice každý záviděl.

Za vaši pomoc děkuje
Zbyněk Richter, starosta
a všichni členové samosprávy Dolních Počernic

 
  ÚNOR 2012 

Vážení spoluobčané, dovoluji si vás pozvat na 11. zasedání Zastupitelstva MČ Praha – Dolní Počernice, které se bude konat 5.3. 2012 ve velké zasedací síni úřadu MČ Praha – Dolní Počernice. Na programu jednání je m.j. projednání návrhu rozpočtu MČ Praha – Dolní Počernice na rok 2012. Dle nového jednacího řádu mohou všichni občané k jednotlivým bodům jednání diskutovat a v takzvaném okénku pro občany mohou vznášet různé připomínky a podněty i mimo projednávaný program.

Na shledání s vámi se těší

Zbyněk Richter, starosta

 

Vážení Pražané,
v období stále trvajících krutých mrazů se vytvořily ideální podmínky pro bruslení na největším rybníku v Praze – Velkém počernickém. Dovoluji si vás na tuto skutečnost upozornit a pozvat vás do Dolních Počernic provětrat svá plíce a užít si tolik potřebného pohybu. Ledová plocha je kvalitní a po jejím objetí bude třeba si trochu vydechnout, neboť u nás se měří na kilometry, nikoliv na metry!
Po bruslení můžete navštívit pro zahřátí některou z počernických restaurací, které se nacházejí v blízkosti rybníka. Pro zaparkování svých automobilů doporučuji použít parkoviště v areálu bývalého pivovaru čp. 3 na ulici Národních hrdinů, které je situováno takřka pod hrází rybníka. Každodenní stav hladiny rybníka můžete vysledovat z webkamery, která se promítá na našich stránkách. Bruslí se na vlastní nebezpečí, to ale po dobu mrazů nehrozí. Přesto buďte opatrní a nejezděte do míst, kde se vlévá Rokytka do rybníka !

Zbyněk Richter, starosta

 
  LEDEN 2012 
Vážení přátelé,
vy, kdo často navštěvujete naše internetové stránky, jste možná zaznamenali, že v poslední době jsou aktualizovány některé dokumenty, které jsou dlouhodobě umístěny v našich stálých rubrikách. Tato naše snaha bude pokračovat neboť některé informace, které prostřednictvím našich stránek dostáváte, jsou již zastaralé a někdy i málo přehledné. Naší snahou bude, aby tyto informace byly co nejaktuálnější a nejvýstižnější. Budeme rádi, když nám sdělíte své názory na podobu a náplň našich stránek a případně nám zašlete podněty, jak je ještě vylepšit.

Zbyněk Richter, starosta

 
 PROSINEC 2011
Vážení spoluobčané, vážení přátelé,
dovolte mi, abych vám v závěru roku 2011 popřál klidné a spokojené prožití vánočních svátků a v novém roce 2012
co nejvíce zdraví a osobních úspěchů.

Zbyněk Richter, starosta

 
 LISTOPAD 2011
Dne 19. října jsme se na místním hřbitově rozloučili s dlouholetým členem našeho zastupitelstva a bývalým starostou MČ Praha – Dolní Počernice, Ing. Josefem Nožičkou, CSc.
Josef Nožička vykonával funkci starosty naší MČ v letech 1990 – 1998. V tomto období se podařilo dobudovat v Dolních Počernicích většinu chybějící infrastruktury, jmenovitě kanalizační a vodovodní síť, plynofikaci, ukrytí venkovních vedení inženýrských sítí pod zem a vybudovat další stavby, které zkvalitňovaly život našich obyvatel. Neoddiskutovatelnou zásluhu měl na získávání majetku do správy MČ Praha – Dolní Počernice a jeho následném využívání. Jako velký počernický patriot měl rozsáhlé plány, které by dokázaly změnit podobu a význam Dolních Počernic. Přestože se mu podařilo zapracovat své vize do územně plánovacích podkladů, v následujícím období se ukázalo, že ani Dolní Počernice ani hlavní město Praha nejsou na realizaci jeho smělých plánů dostatečně připraveny. V novém tisíciletí, až do konce svého života, se stával bohužel čím dál, tím více solitérním „hráčem“ a jeho spolupráce s následnými samosprávnými orgány MČ se stále více blížila k bodu 0. Osobně jsem nejvíce litoval toho, že tak schopný a nadaný člověk a politik již nikdy nenašel cestu k některým členům naší samosprávy, kteří ho po celé období jeho starostování bezvýhradně podporovali.
Přesto bude vzpomínka na jeho mimořádnou osobnost dlouho zakotvena v našich myslích.

Zbyněk Richter, starosta

 
 ŘÍJEN 2011
Vážení přátelé,
ve stále nekončících letních dnech si vás dovoluji pozvat na tradiční rybářskou akci – výlov Velkého počernického rybníka, který se uskuteční ve čtvrtek 13. října. Na hrázi rybníka bude již od rána rušno a návštěvníci výlovu se mohou těšit na pěkné zážitky při pohledu na sítě a kádě plné kaprů, ale i jiných druhů ryb, které náš rybník pod hladinou ukrývá. Doufejme jen, že se rybářům podaří včas rybník vypustit, aby se výše uvedený termín nemusel posouvat.
Součástí výlovu bude i výchovně vzdělávací akce pro školáky, zaměřená na poznávání a ochranu přírody, kterou organizuje společně naše MČ a Středisko ekologické výchovy Lesů hl. m. Prahy.
Druhá pozvánka pro vás je do budovy Úřadu MČ, kde je nainstalována výstava fotografií, popisující výsadby zeleně v Dolních Počernicích z grantových a dotačních titulů v průběhu uplynulého desetiletí. Tato výstava dokumentuje snahu vedení naší MČ, jejích obyvatel, ale i právnických osob o vylepšení životního prostředí i vzhled Dolních Počernic.

Na obě akce vás srdečně zve Zbyněk Richter, starosta

 
 ZÁŘÍ 2011
Vážení přátelé,

zahájení nového školního roku proběhlo v Dolních Počernicích v lehce slavnostní atmosféře. Jako obvykle jsme si vyslechli zahajovací proslovy zástupců školy a samosprávy MČ, poté žáci 9. třídy „ostužkovali“ nové prvňáky, kteří ještě obdrželi malé dárky. V době prázdnin byly v obou budovách školy provedeny stavební úpravy v některých třídách a šatnách, takže se opět zlepšily podmínky pro výuku a zázemí na škole.
Účast rodičů a příbuzných dětí byla letos obzvláště hojná a dost možná, že největší za poslední léta.

Potěšující bylo, že nikdo z přítomných si nenechal ujít následný slavnostní akt odhalení nového reliéfu Mistra Jana Husa. Původní reliéf byl totiž zcizen a dlouhá léta jsme se dívali u budovy školy jen na holý kámen.

Pozadu jsme nezůstali ani na naší mateřské škole. Tam byla zrekonstruována dožitá sociální zařízení pro děti i personál a mohu říci, že jsem byl mile překvapen jak kvalitou stavebních prací, tak výtvarným řešením interiérů.

Dne 17. září budeme mít opět příležitost se setkat na naší tradiční akci Babí léto. I tentokrát jsme pro vás připravili zajímavý program a tak věřím, že si společně užijeme pohodové sobotní odpoledne.

Zdraví vás Zbyněk Richter, starosta

 
 SRPEN 2011

Vážení spoluobčané, žáci našich škol,

doba dovolených a vytoužených prázdnin se pomalu chýlí ke konci. Doufám, že jste si chvíle svého odpočinku užili podle svých představ a s plným nasazením se vrátíte do svých zaměstnání a školních lavic.

Ve spojitosti se zahájením nového školního roku si vás všechny dovoluji pozvat na slavnostní odhalení nové busty mistra Jana Husa, které se uskuteční ve čtvrtek 1. září 2011 v areálu naší školy po osmé hodině ranní, v návaznosti na zahajovací akt naší školy. Budu se s vámi společně těšit, že budeme přítomni dalšího vylepšení vzhledu našeho školského areálu.

Zbyněk Richter, starosta

 
 ČERVEN 2011
Vážení přátelé, školáci,

přeji vám všem příjemné prožití dovolených a prázdnin!
Doufám, že nebudete mít nouzi o nové zážitky a poznatky a načerpáte mnoho fyzických i duševních sil do další práce. Nepřeceňujme své možnosti a schopnosti!
Přeji všem šťastný návrat.

Zbyněk Richter, starosta
 
 KVĚTEN 2011
NÁVŠTĚVA ARCIBISKUPA 11. června
Vážení spoluobčané, vážení návštěvníci Dolních Počernic.
Blíží se den, kdy naší MČ a Římskokatolickou farnost navštíví pražský arcibiskup Dominik Duka. V rámci své návštěvy bude sloužit mši v kostele Nanebevzetí p. Marie a posléze posvětí novou sochu sv. Jana Nepomuckého. Na nádvoří bývalého pivovaru pak bude možnost pro veřejnost s panem arcibiskupem diskutovat. Návštěva se uskuteční 11.6. 2011 v 10.30 hod.

Dovoluji si vás co nejsrdečněji na tuto významnou událost pozvat.
Zbyněk Richter, starosta
 
 DUBEN 2011
Vážení milovníci kol a kolečkových bruslí,

obdržel jsem připomínku, týkající se špatného stavu cyklistické stezky, která kopíruje koryto Hostavického potoka a propojuje ulice Českobrodská a Kutnohorská.
Konkrétně se jednalo o kratičký úsek pod tělesem Štěrboholské radiály. Po prohlídce tohoto úseku s odbornou firmou bylo konstatováno, že stav tohoto úseku není úplně ideální, nicméně je bezproblémově sjízdný. Případné náklady na uvedení tohoto úseku do ideálního stavu jsou pro naši MČ neakceptovatelné vzhledem k tomu, že současný stav stezky v tomto úseku není nebezpečný. Rád bych na tomto místě požádal všechny uživatele této stezky , aby při průjezdu pod Štěrboholskou radiálou dbali zvýšené opatrnosti zejména ve směru od Dubče, tedy s kopce. Doufám, že naše rozhodnutí pochopíte a budete nadále hojně využívat výhody a krásu této trasy, kterou pro vás přilehlé městské části spolu s hl. m. Prahou vybudovaly.

Zbyněk Richter, starosta
 
 BŘEZEN 2011

Vážení přátelé,

na 4. zasedání Zastupitelstva MČ Praha - Dolní Počernice by schválen rozpočet na rok 2011.
Začátek roku prožila naše MČ v období rozpočtového provizoria, avšak tato každoroční skutečnost nám nečiní nijaké potíže. Rozpočet na rok 2011 schválili naši zastupitelé v drtivé většině, což znamená, že byl připraven a nastaven v přijatelné podobě pro samosprávu MČ i pro její obyvatele, kteří k jeho návrhu nevznesli žádné připomínky.
V hlavní činnosti počítáme s příjmy ve výši 15 678tis. Kč a s výdaji ve výši 17 312 tis. Kč.
Plánovaný schodek rozpočtu ve výši 1 634 tis. Kč je kryt z našich úspor z minulých let. Předpokládáme, že v průběhu roku se obě strany rozpočtu ještě podstatně zvýší.
Schváleným rozpočtem je zajištěn základní chod MČ Praha - Dolní Počernice na celý rok 2011.

Zbyněk Richter, starosta

Schválený rozpočet MČ na rok 2011

 
 ÚNOR 2011
Vážení přátelé,

konec roku je pro náš úřad vždy hektický zejména z pohledu účetní uzávěrky roku. Zdálo by se tedy, že v prvních měsících nového roku bychom si mohli trochu oddechnout. Ani úřad MČ, ale ani samospráva naší MČ nic takového zatím nezaznamenala. Dovolte mi tedy, abych vás alespoň náznakem seznámil s tím, čím se v současné době zabýváme.

Mimo již zmíněné uzávěrky pracujeme na finančním vypořádáním s hl. m. Prahou, probíhá u nás přezkoumání hospodaření za minulý rok, připravujeme rozpočet na rok 2011 a prakticky průběžně se zabýváme řešením různých smluvních vztahů.

Máme za sebou podání 5 žádostí o grant v oblasti životního prostředí, řešíme stále ještě zimní údržbu komunikací, připravujeme nová dopravní opatření a také rozšíření nabídky herních prvků pro děti.

Probíhají jednání o nových úpravách podchodu u vlakové zastávky ČD, na přípravě a realizaci nového přechodu pro chodce na Českobrodské ulici směrem k nádraží, na přípravě výstavby nového nákupního centra na Českobrodské ul. za čerpadlem PHM, dále je ve spolupráci s městem připravováno doplnění protihlukových stěn na Štěrboholské radiále, revitalizace Svépravického a Hostavického potoka a také pokračování rekonstrukce komunikací na Vinici.
Jednáme o podmínkách bytové zástavby lokality V Čeňku s Českými nemovitostmi, máme připravenu studii pro výstavbu nové základní školy a jednáme s hl. m. Prahou o pokračování projektů Domova seniorů a Rekreačního parku U Čeňku.
Jedno z nejzávažnějších rozhodnutí musíme učinit v souvislosti s úpravou prostoru a domu čp.11 před budovou úřadu. Mohl bych pokračovat ještě dále, ale myslím, že výše uvedený výčet akcí vám postačí k přesvědčení, že ani ve zdánlivě „okurkovém“ období nezahálíme.

Zbyněk Richter, starosta
 
 LEDEN 2011
Pozvání na výstavu „Obnova a revitalizace pražských nádrží“.

V budově ÚMČ Praha – Dolní Počernice je možno od 17. Ledna 2011 zhlédnout výstavu s názvem „Obnova a revitalizace pražských nádrží“. V letech 2002 – 2010 pracuje Odbor ochrany prostředí MHMP systematicky na obnově a revitalizaci pražských nádrží. O tom, jak se tato práce daří, se můžete přesvědčit na vlastí oči v úředních hodinách ÚMČ Praha – Dolní Počernice, Stará obec 10. Výstavu připravili pracovníci OOP MHMP ve spolupráci s MČ Praha - Dolní Počernice. Vřele doporučujeme obyvatelům Dolních Počernic a jejich návštěvníkům zhlédnout zrekonstruovaná vodní díla v hl. m. Praze o kterých mnozí z nás nemáme ani tušení.
Na výstavu vás srdečně zve Zbyněk Richter, starosta
 
 PROSINEC 2010
Vážení spoluobčané,

dovolte mi, abych vám v závěru roku 2010 popřál pohodové prožití vánočních svátků.
Do nového roku 2011 vám přeji pevné zdraví, hodně osobních a pracovních úspěchů a neméně tolik potřebného štěstí.
Doufám, že se budeme v průběhu nastávajícího roku více setkávat a společně pracovat na dalším zlepšování života a vzhledu Dolních Počernic.

Zbyněk Richter, starosta
 LISTOPAD 2010

10.11.2010
Vážení spoluobčané,

dne 8.11.2010 jsem byl zvolen zastupitelstvem MČ Praha - Dolní Počernice do funkce starosty MČ Praha - Dolní Počernice na období 2010 – 2014.
Budu tuto funkci vykonávat již čtvrté volební období, avšak bude velmi těžké pokračovat v trendu posledních let, během kterých se stala naše MČ jednou z nejlépe prosperujících městských částí hl. m. Prahy. Mojí snahou a věřím, že i snahou všech zvolených zastupitelů bude na předchozí úspěšná léta navázat.

Máme před sebou mnohé cíle, jejichž naplněním bychom chtěli zlepšit podmínky života v Dolních Počernicích a zajistit tak jejich udržitelný rozvoj. Pro mne je zavazující podpora veřejnosti v nedávno proběhlých komunálních volbách, kterou mi projevila počtem zaslaných hlasů. Za tuto podporu všem voličům děkuji a slibuji, že během dalších čtyř let správnost jejich volby i správnost volby zastupitelů, kteří mě do funkce starosty zvolili, potvrdím.

Zbyněk Richter, starosta

 

1.11.2010
Vážení spoluobčané,

dovoluji si Vás co nejsrdečněji pozvat na 1. – ustavující zasedání nově zvoleného zastupitelstva MČ Praha - Dolní Počernice,
které se bude konat dne 8. 11. 2010 od 17.00 hod. v hotelu Svornost, Novozámecká 284.
Na programu jednání bude volba nových samosprávných orgánů MČ Praha - Dolní Počernice.

Zbyněk Richter, starosta
 

 září 2010

24.9.2010
Vážení přátelé, milí občané,

mé dnešní slovo je motivováno blížícím se koncem volebního období 2006-2010, a tak mi dovolte, abych ve stručnosti zhodnotil práci nás, kteří jsme se podíleli na vedení naší městské části.

Městská část Praha – Dolní Počernice zaznamenala v posledních čtyřech letech jedno z nejúspěšnějších období své novodobé historie. Tato skutečnost se odrazila zejména v počtu investičních akcí, které byly u nás zrealizovány. Tyto investice kladně ovlivnily zejména naši dopravní infrastrukturu, životní prostředí, stav a využití objektů ve vlastnictví MČ a v souhrnu i podmínky pro zlepšení života našich obyvatel.
Významným aspektem v oblasti investic byla možnost využití finančních prostředků ze strukturálních fondů Evropské unie v programu JPD pro Cíl 2 – Praha a v Operačním programu Praha – Konkurenceschopnost. Z těchto programů byly v Dolních Počernicích realizovány následující projekty:

Rekonstrukce Velkého Počernického rybníka
Vybudování přírodního amfiteátru v zámeckém parku
Společné kulturní centrum MČ Praha – Dolní Počernice a Praha 14
Informační centrum s veřejně přístupným internetem
Revitalizace historického centra zámeckého areálu
Revitalizace skládky – lokalita V Pískovně
Rekonstrukce zámecké oranžérie

Všechny tyto stavby významným způsobem zlepšily vzhled městské části a výrazně se podílely na zlepšení životního prostředí v Dolních Počernicích. Velmi nás potěšilo, že jsme byly nejúspěšnější městskou části v rámci Hlavního města Praha v čerpání finančních prostředků z fondů EU na jednoho obyvatele. V soutěži „O nejlepší investiční záměr roku 2007 v ČR“ jsme získali 1. místo, a to souborem staveb realizovaných městskou částí a Hlavním městem Praha, který se skládal z prvních třech výše uvedených staveb.

Naši občané však nejvíce uvítali progresivně pokračující stavební činnost v oblasti rekonstrukce komunikací.
Postupnou realizací tohoto rozsáhlého a investičně náročného záměru získávají Dolní Počernice novou kvalitní dopravní infrastrukturu, která je kompletně řešena výstavbou nových povrchů komunikací, jejich odvodněním, dostatečným počtem parkovacích stání, dopravním značením, založením nových travnatých ploch a výsadbami vzrostlé zeleně.

Mimo výše uvedené akce se podařilo dokončit stavbu rozšíření hřbitova, nástavbu mateřské školy, průběžně je rekonstruován objekt hájovny v Xaverovském háji, dále objekty bývalého mlýna a pivovaru a modernizací prošly také budovy základní školy.
V rámci grantové politiky hlavního města bylo realizováno velké množství výsadeb stromů
a keřových skupin, byla zkvalitněna veřejná sportoviště a dětská hřiště a byla realizována naučná stezka.
Podařilo se nám vybudovat i několik kilometrů cyklistických stezek, které umožňují obyvatelům Prahy kvalitní cyklistické propojení přírodních lokalit na východě Prahy
a bezpečně propojují sousedící městské části. Před dokončením je výstavba 18 jamkového golfového hřiště, které je realizováno soukromým investorem, v souladu s územním plánem Hlavního města Praha v severovýchodní části Dolních Počernic.
Díky dobré spolupráci s hlavním městem bylo v Dolních Počernicích vysázeno přes 200 000 sazenic lesního porostu, byly zrekonstruovány a odbahněny nádrže rybníku Martiňák a Přírodní rezervace v Pískovně.
MČ Praha - Dolní Počernice žila a stále žije svým bohatým kulturním a sportovním životem, pro který byly v posledním volebním období vytvořeny velmi dobré podmínky.
Díky bohaté historii disponují Dolní Počernice mimořádně kvalitním urbanismem, jehož základem je kulturní památka – areál zámku s kostelem Nanebevzetí Panny Marie, Počernickým rybníkem a zámeckým parkem. Díky úzké spolupráci vedení městské části s římskokatolickou farností se podařilo získat nemalé finanční prostředky na opravy kostela.

V posledních čtyřech letech byla realizována i některá umělecká díla, která vhodně dotváří kolorit Dolních Počernic.
V roce 2008 se Městská část Praha - Dolní Počernice stala členem Národní sítě Zdravých měst a přihlásila se i k naplňování principů Místní agendy 21. Tyto aktivity nám pomáhají zajišťovat spolu s našimi občany podmínky udržitelného rozvoje MČ do dalších let, pro který máme připraven kvalitně zpracovaný strategický plán, studii regenerace zeleně, pasport zeleně, zásobník investičních akcí a další projekty a dokumenty, na základě kterých jsme připraveni udržitelný rozvoj Dolních Počernic zajistit.
Závěrem bych si dovolil poděkovat všem členům Rady městské části, na kterých ležela největší tíha při rozhodování o mnoha usneseních, která jsme přijímali na zatím 144 zasedáních, dále všem členům Zastupitelstva městské části, kteří v drtivé většině rozhodovali o úspěšném rozvoji Dolních Počernice a všem aktivistům obou našich samosprávných orgánů za příkladnou spolupráci.

Nemohu opomenout poděkovat všem pracovníkům Úřadu městské části v čele s tajemníkem, kteří přenášeli usnesení samosprávy do veřejného života a zajišťovali další nejrůznější agendy a činnosti pro naše občany. Bylo mi ctí stát v čele všech výše nejmenovaných spolupracovníků, kteří se, spolu s dalšími našimi občany o současnou podobu Dolních Počernic nejvíce zasloužili.


Zbyněk Richter
starosta MČ Praha - Dolní Počernice
 


 srpen 2010

Mé dnešní slovo

je věnováno všem žákům naší základní školy, kterým právě končí dvouměsíční prázdniny.
Věřím, že do nového školního roku nastoupí odpočati a s novým studijním elánem.
MČ Praha - Dolní Počernice jako zřizovatel ZŠ přes prázdniny nezahálela, ba naopak.
Naše škola žila po dva měsíce čilým stavebním ruchem a tak žáci přijdou do některých nově zrekonstruovaných prostor (tělocvična, šatny, jedna učebna, vstupní prostory a některá další zařízení školy). To vše jsme mohli realizovat díky účelové dotaci od hl. m. Prahy ve výši 3mil.Kč. Doufáme tedy, že jsme naší snahou přispěli k dalšímu zkvalitnění podmínek školního vzdělávání a že se našim žákům bude ve své škole líbit.

Zbyněk Richter,starosta


 červen - červenec 2010
Před prázdninami.

Vážení přátelé,
děti na školách již dostali svá vysvědčení a já doufám, že se za ně nemusí stydět, my dospělí už plánujeme své dovolené, které si všichni zcela jistě zasloužíme.
Užívejte si letních měsíců, abychom se zase všichni začátkem září vrátili odpočatí a plní elánu do škol a na svá pracoviště.

To Vám přeje Zbyněk Richter,
starosta MČ Praha – Dolní Počernice.


 květen 2010
31.5.2010
Vážení spoluobčané,

jsou za námi volby do Poslanecké sněmovny PČR o jejichž výsledcích jste byli dostatečně informováni všemi možnými sdělovacími prostředky. Chtěl bych všem, kteří přišli k volebním urnám poděkovat za zodpovědnost, se kterou jste k těmto mimořádně důležitým volbám přistoupili. Právě v Dolních Počernicích se můžeme pochlubit nadprůměrnou účastí našich občanů při rozhodování o budoucnosti České republiky.
Pro informaci uvádím, že průměrná účast voličů v hl. m. Praze byla 67,99 % , v Dolních Počernicích pak 73,67 %. Na podzim letošního roku nás čekají komunální volby do Zastupitelstev měst a obcí. Doufám, že při rozhodování o složení naší samosprávy, bude Vaše účast ještě větší!

Zbyněk Richter, starosta
13.5.2010
Dobrý den, vážení přátelé,

toto slovo starosty je poněkud neobvyklé. Vytrácím se totiž na 12 dní mimo Českou republiku. Poštěstilo se mi být členem delegace pražských a středočeských starostů, která absolvuje studijní cestu do Norska. Účelem této mise je výměna zkušeností v oblasti péče o životní prostředí a výkonu veřejné správy. Doufám, že nové poznatky budou pro nás prospěšné a velmi rád se o ně s Vámi na našich stránkách podělím.
 
3.5.2010
Vážení přátelé,

dovoluji si Vás pozvat na slavnostní odhalení pomníku „Obětem 2. světové války“, které se uskuteční v sobotu 8. května v 10 hod. v parčíku „U Váhy“ při křižovatce ulic Českobrodská a Hrabačovská (viz pozvánka). Městská část Praha – Dolní Počernice tímto aktem i když poněkud opožděně, uctívá památku občanům Dolních Počernic, kteří zahynuli v průběhu 2. světové války. Autorem tohoto netradičního díla je občan Dolních Počernic, student VŠ umělecko – průmyslové, Daniel Paul.
Vaše přítomnost při slavnostním odhalení pomníku umocní uzavření jedné, dosud chybějící kapitoly historie Dolních Počernic.

 Zbyněk Richter, starosta


 duben 2010
Vážení spoluobčané, dovoluji si Vás co nejsrdečněji pozvat na konání Fóra Zdravé městské části Praha – Dolní Počernice, které se uskuteční v pondělí dne 26.4.2010 od 17 hod. v hotelu Svornost, Novozámecká 284 v Dolních Počernicích.
Tato akce je zaměřena na pojmenování 10 problémů v naší MČ za aktivní účasti veřejnosti. Pro vás i vaše děti bude připraveno občerstvení zdarma, dětský koutek a bezplatná tombola.

Pozvánku naleznete na jiném místě našich stránek.
Na vás všechny se těší

Zbyněk Richter, starosta
a Rada městské části


 březen 2010
Vážení spoluobčané, vážení návštěvníci našich internetových stránek,

Dovoluji si Vám oznámit, že MČ Praha – Dolní Počernice se umístila v krajském kole (hl. m. Praha) soutěže Zlatý erb o nejlepší internetové stránky na pěkném třetím místě v kategorii tzv. malých městských částí.
Toto umístění vnímáme jako ocenění naší snahy podávat Vám, občanům, souhrnné informace o dění a rozvoji Dolních Počernic.
Jistě máme v této oblasti ještě značné rezervy. Naší snahou bude pokusit se v roce 2010 ještě naše stránky vylepšit. I tak si myslím, že jsme za poslední rok udělali velký pokrok ve vzhledu i náplni našich stránek a doufáme také, že to naše veřejnost zaznamenala.
S kompletní výsledky soutěže i s jejím hodnocením se můžete seznámit na adrese www.zlatyerb.obce.cz.

Zdraví vás starosta Zbyněk Richter


 únor 2010
Vážení návštěvníci,

jistě jste si povšimli nové úpravy našich internetových stránek. Naše snaha směřovala k jejich zkvalitnění ať již co do obsahu jejich náplně, tak ke snadnějšímu a přehlednějšímu vyhledávání jednotlivých informací. Doufáme, že se na naše stránky budete rádi vracet a snad i oceníte jejich současnou podobu.

Aby naše snaha nevyzněla naprázdno, přihlásili jsme se i letos do soutěže Zlatý erb o nejlepší internetové stránky měst a obcí. Sledujte spolu s námi, jak se nám v této  soutěži bude dařit. Všechny vás zdraví

Váš starosta Zbyněk Richter


  leden 2010 
Sněhové slovo starosty.

Vážení spoluobčané, vážení návštěvníci Dolních Počernic,
také naše městská část se nevyhnula sněhové nadílce a s ní souvisejícími potížemi se zajištěním schůdnosti a sjízdnosti našich komunikací.
Rozhodně jsme tuto situaci nezvládli ke spokojenosti našich občanů, stížností i nadávek jsme si vyslechli dostatečné množství.

Nutno ale brát v úvahu, že sněhový příděl v hl. m. Praze byl opravdu neobvyklý. Naší snahou bylo a bude, mít v ranních hodinách protaženy nejfrekventovanější chodníky a komunikace. To se nám zčásti dařilo také díky některým našim občanům, kteří nehleděli na platnost nové vyhlášky a uklízeli chodníky před svými domy. Na tomto místě bych je rád jmenoval, ale vzhledem k tomu, že bych na někoho zapomněl, tak to nemohu udělat.

Potíže jsme měli s firmou, která nám smluvně zajišťuje zimní údržbu našich komunikací, když se do Dolních Počernic dostala až třeba v odpoledních hodinách. Další problémy vznikaly, když na uklizené chodníky nahrnul řidič pluhu sníh nazpět za což se našim občanům omlouváme. Tyto aspekty budeme brát v úvahu při zajišťování zimní údržby v příštím období.

Pro informaci uvádím, že úklid ulic Českobrodská, Národních hrdinů a Nad Rybníkem zajišťuje Technická správa komunikací hl. m. Prahy. Se sjízdností těchto ulic nebyly vážné problémy. Naše MČ zajistila následně i odvoz sněhu z nejfrekventovanějších ulic a veřejných prostranství těžkou mechanizací. Počasí si s námi tentokrát opět pohrálo a to jsem přesvědčen, že všemu ještě není konec. Naše lidské a finanční zdroje však nejsou takové, abychom si se sněhem poradili bez potíží, ale podle informací o stavu zimního úklidu komunikací v jiných MČ hl. m. Prahy si nevedeme až tak špatně. Těch nadávek a stížností zase nebylo tolik a tak ještě jednou děkuji všem, kteří se na úklidu sněhové nadílky v Dolních Počernicích podíleli.

Váš starosta Zbyněk Richter


  prosinec 2009 
Vážení spoluobčané,
dovolte mi, abych vám na sklonku roku 2009 popřál šťastné a veselé prožití vánočních svátků a do nového roku 2010 hodně zdraví, elánu
a pracovních úspěchů.

Zbyněk Richter
starosta MČ Praha – Dolní Počernice“

  listopad 2009 

Vážení přátelé,
stěžejní událostí pro obyvatele Prahy a pro její samosprávné orgány bude v listopadu a počátkem prosince letošního roku projednávání a připomínkování Konceptu nového územního plánu sídelního útvaru hl. m. Prahy. Tento velmi důležitý dokument byl naposledy schvalován v r. 1999 a nyní máme opět možnost ovlivnit na další období tvář a podobu našeho hlavního města.

Doporučuji vřele všem, kdo se o územní rozvoj zajímají i těm, kdo se o něj nezajímají, seznámit se tímto konceptem!
Jen tak lze předejít pozdějším dohadům vlastníkům pozemků, kteří po letech zjistí, že je na jejich pozemcích situováno funkční využití o kterém vlastně vůbec nic nevědí.
Je potom zatěžko, domáhat se nápravy a zatěžovat samosprávné i státní orgány žádostmi o řešení jejich situace.
Protože mám bohaté zkušenosti z praxe nelze připomínkování konceptu nového ÚP podcenit, zejména již z toho důvodu, že změny nového ÚP se budou projednávat ve čtyřletém cyklu.

Nový územní plán by měl být přehlednější než starý a funkční využití jednotlivých ploch bude variabilnější.
Podrobnější údaje o projednávání konceptu naleznete na jiném místě našich stránek.

Zastupitelstvo MČ Praha – Dolní Počernice bude Koncept nového územního plánu projednávat na svém zasedání dne 23.11. 2009. Tímto si dovoluji všechny naše občany na toto zasedání co nejsrdečněji pozvat.

Zbyněk Richter, starosta.

SEZNAMTE SE S NOVÝM ÚZEMNÍM PLÁNEM PRAHY!
www.uppraha.cz

Harmonogram přípravy rozpočtu MČ Praha – Dolní Počernice na rok 2010
Zastupitelstvo MČ schválilo svým usnesením č. 20. 2 ze dne 14.9. 2009, že MČ bude v prvních měsících roku 2010 hospodařit v rozpočtovém provizoriu. V této souvislosti ZMČ odsouhlasilo Pravidla pro hospodaření MČ Praha – Dolní Počernice v období rozpočtového provizoria
16. 11 2009  byl vydán Příkaz starosty č.3/2009, který stanovuje harmonogram příprav rozpočtu na rok 2010.


  říjen 2009 

Podzimní slovo starosty.
Vážení návštěvníci internetových stránek, vážení občané MČ Praha – Dolní Počernice.
Vedení naší MČ se snaží o co nejširší informovanost široké veřejnosti o dění v Dolních Počernicích. Internet je fenoménem, který tuto možnost může poskytnout velmi kvalitním způsobem. V běhu každodenního života není dost dobře možné, aby náš občan nebo návštěvník MČ zaznamenal různé zajímavosti, které jsou více či méně dostupné jeho pohledu a povědomí.
Proto se vám snažíme prostřednictvím našich stránek přiblížit a v některých případech i odkrýt existenci staveb, přírodních a kulturních památek, uměleckých děl a dalších zajímavostí
v Dolních Počernicích.

V minulém období jsme vám předložili plány péče našich přírodních památek, zajímavé stavby, naučnou stezku, památné stromy a nedávno i kulturní památky na území Dolních Počernic. Posledním souborem, který vám na našich stránkách nabízíme k prohlédnutí, jsou sochy, plastiky a pamětní desky, které můžete zařadit i jako možné cíle při svých procházkách.

Přeji vám potěšení při jejich prohlídkách a krásný podzim!

Zbyněk Richter, starosta


  září 2009 
Poprázdninové slovo starosty
Milí návštěvníci našich internetových stránek. Dětem skončily prázdniny a většině nám, dospělým i dovolené. Děti už opět sedí za svými lavicemi a my, dospělí, startujeme do II. poloviny roku 2009 s cílem jeho úspěšného ukončení.
K tomu si vám všem dovoluji popřát hodně elánu, podloženého pevným zdravím a velkou míru nezbytného štěstí.
A také si vás dovoluji pozvat na naši největší kulturní akci roku, kterou je již tradičně zahradní slavnost „Babí léto“. Přijďte se proto pobavit a oddychnout si od všedních starostí 19. září do zámeckého parku v Dolních Počernicích.
Rád vás přivítá

Zbyněk Richter
starosta MČ Praha – Dolní Počernice


  červenec 2009 
Rumunští Romové u PP Počernický rybník

  červen/červenec 2009 
Prázdninové slovo starosty
Vážení spoluobčané, vážení návštěvníci Dolních Počernic,

blíží se doba prázdnin a dovolených. Prázdniny jistě toužebně očekávají všichni studenti a žáci škol, na dovolenou čekáme i my, kteří jsme zapojeni do pracovního procesu.
Mnozí z vás budou řídit své firmy i v době dovolených, naše samospráva i úřad budou v době dovolených také fungovat.
Dolní Počernice se obzvláště v letních měsících těší zvýšenému zájmu turistů, aťjiž přijíždějí do autokempinku, do ubytovacích zařízení, či k nám jen tak zavítají pěšky nebo na kolech.
Ti, kteří Dolní Počernice moc neznají, bych rád upozornil na některé zajímavosti naší městské části.
Za návštěvu jistě stojí celý památkově chráněný areál zámku, který spolu se zámeckým parkem vytváří příhodné místo k relaxaci. V tomto areálu je možné se také přesvědčit, jak dokázala MČ Praha – Dolní Počernice využít možnosti čerpat finanční prostředky ze strukturálních fondů EU. O všech realizovaných projektech se dozvíte podrobně prostřednictvím naší naučné stezky, jejíž popis je přehledně znázorněn na našich objektech a v přírodních lokalitách. Příjemné chvíle můžete prožít při procházkách v okolí Velkého počernického rybníka, rybníka Martiňák, či přírodní rezervace V Pískovně. Poněkud vzdálenější lokalitou je Xaverovský háj do kterého bych vás pozval spíše na kole. Tento způsob dopravy můžete použít i na našich kvalitních cyklostezkách.
Kdo navštíví Dolní Počernice, neměl by vynechat nově vybudované informační centrum s regionálním muzeem. V něm je nově umístěno tablo slavného počernického sportovce Josefa Doležala, který sbíral vavříny na olympijských hrách, mistrovstvích světa a Evropy ve sportovní chůzi.
Pro golfisty mám dobrou zprávu. V plném proudu je výstavba 18 jamkového hřiště mezi Dolními Počernicemi a Černým Mostem, jehož podoba se již rýsuje.
Nezapomeňte si také prohlédnout naše čtyři památné stromy, které jsou součástí naučné stezky. Na závěr své návštěvy jistě využijete možnosti návštěvy restauračních zařízení, která jsou situována v příjemném prostředí naší bohaté zeleně a svojí nabídkou vás určitě uspokojí.
I když máme co zlepšovat, věřím, že návštěva Dolních Počernic ve vás zanechá dobrý dojem.
všechny vás zdraví

Zbyněk Richter, starosta


  květen 2009 
Vážení přátelé,
v minulých dnech se nebývalou měrou projevil zájem o prezentaci projektů, které byly v Dolních Počernicích realizovány s finanční podporou strukturálních fondů EU. Na doporučení Ministerstva pro místní rozvoj nás kontaktovalo Centrum evropských novinářů se sídlem v holandském Maastrichtu s žádostí prezentovat naše projekty zástupcům medií zemí, které se připravují na vstup do EU.
Dne 27. 3. 2009 jsme u nás přivítali skupinu 17 novinářů z Balkánu – Chorvatska, Srbska a Makedonie a 28. 4. 2009 přijela 30 členná skupina zástupců tureckých medií, povětšinou z Istanbulu a Ankary. V obou případech šlo o velmi zajímavá setkání, při kterých jsem prezentoval naše i pražské projekty, uskutečněné v Dolních Počernicích a odpovídal na velké množství dotazů. O úskalích při zpracovávání žádostí a dalším průběhu projektového cyklu, spojeného s administrací projektů přednášela Mgr. Vladimíra Jilečková, ředitelka společnosti Finanční poradenství,s.r.o., která v naší městské části dovedla všechny projekty do úspěšného konce.
Při prohlídce projektů nechyběla od návštěvníků slova chvály a živá diskuse probíhala i při obědě. Já jsem byl rád, že jsme mohli předat vlastní, dnes již bohaté zkušenosti z této oblasti a potěšilo nás, že zájem o naše projekty a o vše, co je s nimi spojeno byl opravdu neskrývaný.
Že se v Dolních Počernicích podařilo něco opravdu mimořádného, svědčí i zájem Ministerstva pro místní rozvoj ČR a Magistrátu hlavního města Prahy o pořádání zasedání monitorovacích výborů hlavních operačních programů pro Prahu, a to operačního programu pod názvem Jednotný programový dokument pro Cíl 2 Praha (programovací období 2004 – 2006) a Operačního programu Praha Konkurenceschopnost (programovací období 2007 – 2013). Právě u nás je totiž možné, v podstatě jednom na místě, shlédnout 6 projektů, financovaných a uskutečněných za podpory z programu JPD2.
O tom, že jsme s projekty realizovanými v zámeckém areálu zvítězili v soutěži Stavba roku 2007 jsme již dostatečně naši veřejnost informovali. Totéž se letos podařilo našim sousedům v Praze 20 – Horních Počernicích, kde s projektem „Letní scéna Chvalský zámek – zlepšení kvality života a veřejné infrastruktury v MČ Praha – 20“získali titul „Nejlepší investiční záměr roku 2008“ v soutěži TOP INVEST, vypisované každoročně Ministerstvem průmyslu a obchodu ČR, Ministerstvem pro místní rozvoj ČR a Svazem podnikatelů ve stavebnictví ČR. K tomuto ocenění všem zainteresovaným a zejména panu starostovi Ivanu Liškovi upřímně blahopřeji.

Zbyněk Richter, starosta


  březen 2009 

Vážení  přátelé,
Na zasedání ZMČ, které se konalo dne 16.3. 2009 byl mj. schválen rozpočet  MČ Praha – Dolní Počernice na rok 2009. Rozpočet je ve své podstatě vyrovnaný, jeho příjmová i výdajová část nám zaručuje bezproblémový chod naší MČ i jejích příspěvkových organizacích (ZŠ a MŠ) po celý rok 2009. V jeho průběhu očekáváme určité navýšení příjmové části, které bude ve výdajové části rozpočtu použito na posílení důležitých kapitol rozpočtu (doprava, veřejná zeleň, školství apod.) a na nepředvídané výdaje, které v průběhu rozpočtového období vzniknou.

Rozpočet naší MČ má dvě části a to hlavní a hospodářskou činnost. Pro hlavní činnost byly schváleny tyto ukazatele:

Příjmová část rozpočtu v hlavní činnosti činí   16089,2 tis. Kč

Výdajová část rozpočtu v hlavní činnosti činí    17589,2 tis. Kč

Schodek rozpočtu je kryt třídou financování ve výši   1500,0 tis. Kč

Výdajová část rozpočtu je členěna na běžné a kapitálové výdaje. Její převážná část je zaměřena na běžné výdaje, pro kapitálové výdaje je určena částka 1650 tis. Kč na kapitolu školství. Zásadní částky na kapitálové výdaje očekáváme v průběhu roku 2009 přijetím dotací od hl. m. Prahy, o které bude náš rozpočet navýšen.

Druhou částí rozpočtu je tzv. hospodářská činnost, jejíž příjmovou část tvoří příjmy z prodeje majetku, pronájmu bytů, pozemků a nebytových prostor.

Příjmy z hospodářské činnosti činí  7502,8 tis. Kč

Výdaje v hospodářské činnosti činí  2574,0 tis. Kč

Zůstatek před zdaněním činí    4928,8 tis. Kč

Pro všechny, které zajímá podrobnější rozpočet naší MČ mohu upozornit na jeho zveřejnění na internetových stránkách MČ na jiném místě a navíc jsem kdykoliv připraven o něm s našimi občany diskutovat i ústní formou.            

Zbyněk Richter, starosta


  únor 2009 
Vážení přátelé,
v době, kdy nás téměř každodenně zasypává sněhová nadílka a jaro se zdá
v nedohlednu, se zdánlivě v Dolních Počernicích nic neděje. Opak je ale pravdou. V teple svých kanceláří se každodenně zabýváme přípravami nových projektů a materiálů, pro jejichž realizaci musíme zajistit dostatečné finanční krytí a které by významně posunuly naší městskou část ve svém rozvoji opět kupředu. O jaké záměry se jedná?
Předložili jsme žádost do Revolvingového fondu MŽP na realizaci projektu „Společně do Místní agendy 21“. Hlavním cílem projektu je získat finanční prostředky na zpracování generelu zeleně (tzn. dokumentu, který zmapuje veškerou zeleň v Dolních Počernicích) a rádi bychom tuto akci provedli za aktivní účasti veřejnosti. V současné době probíhá na Ministerstvu životního prostředí ČR hodnocení předložených žádostí.
Ve stejné fázi se nachází projekt „Rekreační park Na Čeňku“, který byl připraven na významnou část našeho území za naší aktivní účasti odborem městského investora Magistrátu hlavního města Praha do tzv. Komunitárního programu Live + a je hodnocen přímo Evropskou komisí v Bruselu.
V realizační fázi je pokračování projektů „Rekonstrukce hájovny č.p.45“ a „Mlýn – regenerace historicky cenných objektů v Dolních Počernicích pro vytvoření centra environmentálního vzdělávání “. Na obě tyto stavby má naše městská část již zajištěnu alespoň část finančních prostředků.
Na druhý projekt jsme se rozhodli opětovně požádat o podporu ze strukturálních fondů EU, konkrétně Operačního programu Praha Konkurenceschopnost. V případě úspěšného přijetí bychom získali zdroje na dokončení rekonstrukce objektů mlýna a pivovaru na environmentální centrum, které by v sobě zahrnovalo kongresové centrum, muzeum, odbornou knihovnu a řadu dalších aktivit. Na předložení žádosti se intenzivně pracuje.
V přípravách jsou též práce na dokumentu „Strategický plán Městské části Praha - Dolní Počernice na období 2010-2015", jehož zpracování je podpůrným momentem pro úspěšné přijetí našich žádostí v řadě dotačních programů. Do „šuplíku“ pak připravujeme další záměry a projekty, které Vám brzy představíme.
Do své konečné fáze se dostává příprava rozpočtu městské části na rok 2009, který bude předložen Zastupitelstvu MČ k projednání 16.3. 2009 na jeho řádném zasedání.
A protože se na zasedáních Zastupitelstva můžete dozvědět mnoho dalších zajímavých věcí a nás zajímá váš názor na věci veřejné, dovoluji si Vás co nejsrdečněji pozvat na jeho jednání.

Zbyněk Richter, starosta


  leden 2009 

Vážení přátelé,
nový rok nám přinesl sněhovou nadílku a třeskuté mrazy. Stavební práce jsou pozastaveny, příroda spí, a my čekáme, až se probudí k novému životu, abychom mohli začít plnit svá předsevzetí, která jsme si dali do roku 2009. Zima nám a hlavně našim nejmenším umožnila počátkem roku  využít některé naše lokality ke sportování a objevování zimních krás Dolních Počernic. přijďte si zabruslit na Počernický rybník nebo využít zatím ještě příznivých sněhových podmínek k projížďce na běžkách. Nebudete k tomu mít zřejmě ideální podmínky, ale za pokus to stojí!

Zbyněk Richter, starosta


  prosinec 2008 
Sváteční slovo starosty

Vážení přátelé,
blíží se Vánoce, stojíme na prahu nového roku 2009. Rád bych touto cestou popřál všem spoluobčanům
a všem, kteří se zajímají o dění
v Dolních Počernicích příjemné prožití Vánočních svátků a v novém roce  samé úspěchy a samozřejmě hodně zdraví.
Doufám také, že v průběhu roku 2009 vám budeme moci na našich stránkách poskytnout co nejširší informace o naší městské části a tím zvýšit i zájem o jejich sledovanost.

Zbyněk Richter, starosta


  říjen 2008  - naučná stezka
Naučná stezka.
Vážení spoluobčané,
vážení návštěvníci internetových stránek MČ Praha – Dolní Počernice,

dovolte mi, abych vás blíže seznámil s projektem „Naučná stezka Dolní Počernice“, který vznikl v roce 2008 za podpory grantové politiky hlavního města Prahy v oblasti životního prostředí.
Naučná stezka popisuje významné přírodní a kulturní památky, zajímavosti, ale také některá technická a umělecká díla v Dolních Počernicích. Soubor jednotlivých zastavení je prezentován na tabulích formátu A2 , které jsou rozmístěny v intravilánu Dolních Počernic a jsou všem zájemcům velmi snadno dostupné. Tabule obsahují číslo a název zastavení, textovou a obrazovou část, seznam všech stanovišť a mapku, ve které jsou jednotlivá místa naučné stezky vyznačena. Byli bychom rádi, aby se co nejvíce lidí seznámilo s nově vybudovanou naučnou stezkou a zajímavostmi Dolních Počernic vůbec, a proto Vám nabízíme možnost seznámit se s celým souborem i na našich internetových stránkách.

Naučná stezka byla slavnostně otevřena dne 20.9.2008 v rámci společenské a kulturní akce Babí léto za účasti členů zastupitelstva městské části, starostů sousedních městských částí a poslance Parlamentu ČR pana Tomáše Kladívka. Volně navazuje na naučnou stezku Prahy 14 na rozhraní obou městských částí v oblasti přírodní rezervace V Pískovně.

Velké poděkování si zaslouží obecně prospěšná společnost MCN, která se stala nositelem (žadatelem) grantu a celý projekt naučné stezky připravila a zajistila jeho realizaci.
Dále je třeba poděkovat hlavnímu městu za financování celého projektu, ing. Janě Karnecké za grafickou úpravu a tisk tabulí, panu Petru Polcarovi a jeho firmě A- Z centrum,s.r.o. za výrobu a montáž stojanů pro tabule a firmě FASS,s.r.o. za provedení zemních prací při instalaci tabulí. Zvláštní poděkování pak patří Mgr. Vladimíře Jilečkové, předsedkyni správní rady obecně prospěšné společnosti MCN,o.p.s. za koordinaci celého projektu a MČ Praha – Dolní Počernice za významnou pomoc při přípravu textů a poskytnutí fotografických materiálů.

Cílem celého projektu bylo blíže seznámit obyvatele městské části Praha - Dolní Počernice, její návštěvníky, ale zejména děti a mládež s pozoruhodnostmi, které lze u nás vidět a uvědomit si jejich krásu a význam.

Největším přáním všech, kteří se na realizaci naučné stezky podíleli je, aby co nejdéle sloužila veřejnosti a unikla pozornosti vandalů.

Zbyněk Richter, starosta


  září 2008 

Nové slovo starosty.
Vážení přátelé,
přehoupli jsme se do druhé poloviny roku 2008 a já bych vás rád informoval o některých změnách, které můžete zaznamenat při návštěvě Dolních Počernic.
Tak především jsme ukončili stavbu Rekonstrukce historického centra zámeckého areálu a slavnostně ji uvedli do provozu 15. září při Babím létu. Přijďte se podívat, myslím, že to stojí za zhlédnutí.
V ten samý den jsme slavnostně otevřeli i novou Naučnou stezku Dolní Počernice, která popisuje naše kulturní a přírodní památky a přiblíží naši městskou část našim občanům i jejím návštěvníkům.
Bylo dokončeno nové cyklistické propojení ulice Národních hrdinů s hájovnou v Xaverovském háji, s možnostmi dalšího pokračování do východní části Prahy.
Kdo projde zámeckým parkem, jistě si všimne, že byly upraveny vodoteče, které jím procházejí, včetně výsadeb vodomilných rostlin.
V našem kulturním centru se zdárně rozběhnul rodinný klub Veselý čertík a v zámecké oranžerii nová mateřská škola, zaměřená na výuku anglického jazyka.
V lokalitě v Ráji byla zahájena rekonstrukce ulic Kněžická, Studenecká a V Ráji. Po dokončení této stavby se výrazně zlepší dopravní obsluha této části Dolních Počernic a zejména parkovací možnosti u sportovního areálu TJ Sokol.
V základní škole ve staré budově jsme během prázdnin kompletně zrekonstruovali sociální zařízení a další třídu.
Během prázdnin jsme si protrpěli uzavírku železničního mostu na ulici Národních hrdinů, ale už je to za námi. Rekonstrukce drážního tělesa však bude trvat do příštího roku.
V plném proudu je výstavba golfového hřiště, která v současné době nepříjemně omezuje provoz ve směru na Horní Počernice.
Do konce roku ještě připravujeme rekonstrukci hájovny a další úpravy v zámeckém parku. Bohužel se nám nepodařilo získat finanční prostředky z finančního mechanismu EHP – Norska na vestavbu staré budovy základní školy a taktéž jsme nebyli úspěšní v 1. výzvě Operačního programu Praha – Konkurenceschopnost na vybudování centra environmentálního vzdělávání v objektech mlýna a pivovaru.
Přesto si myslím, že jsme toho na jednu tzv. malou městskou část zvládli za poslední dobu poměrně dost. Tak nám držte palce, my se vás budeme snažit opět něčím v dohledné době překvapit.

Zbyněk Richter, starosta 22. září 2008

Poprázdninové slovo starosty.
Prázdniny jsou za námi, dovolené doznívají, žáci již zasedli do školních lavic a dospělí se vrátili (doufám, že odpočatí) na svá pracoviště.
Nezbývá mi, než vám všem popřát ve školách a v pracovním procesu co nejvíce zdaru a rychlé přeorientování se do běžných dnů, ve kterých sice bude chybět moře, horský vzduch, či exotické kraje, ale budeme mít možnost radovat se z menších či větších úspěchů, které nám přinesou běžné všední dny a budeme se třeba již nyní těšit, až nám zase červeně označené dny v kalendáři umožní užívat si zaslouženého volna.

Rád bych na tomto místě popřál všem prvňáčkům, kteří nastoupili do naší základní školy, aby se jim v ní líbilo a aby se jim stala škola hrou. A protože jich je za poslední léta nezvykle vysoký počet – 30, přeji i paní učitelce Bradáčové co nejvíce motivace a elánu, protože její práce nebude určitě jednoduchá. Toto přání platí samozřejmě i celému pedagogickému sboru ZŠ i MŠ a zvláště ředitelům obou našich školských zařízení, od kterých očekávám co nejužší spolupráci s vedením naší MČ.

Zbyněk Richter,
starosta MČ Praha – Dolní Počernice


  červenec 2008 

Vážení návštěvníci internetových stránek MČ Praha – Dolní Počernice
přišla doba letních dovolených a pro děti toužebně očekávané období školních prázdnin.

Dovolte mi, abych vám všem popřál hezký a jistě zasloužený odpočinek a jeho prožití podle vašich nejlepších představ.
Přeji vám též, aby při návratu do pracovního procesu a školních lavic jste byli plni optimismu a chuti do další práce!

Zbyněk Richter,
starosta MČ Praha – Dolní Počernice


  květen 2008 

Nejlepší investice roku 2007

Vážení,
dovolte mi, abych vás informoval o výjimečné akci, která se uskutečnila v jarních měsících letošního roku.

Hlavní město Praha spolu s Městskou částí Praha – Dolní Počernice se přihlásily do soutěže o nejlepší investiční záměr roku 2007 s projektem „Revitalizace zámeckého areálu Dolní Počernice“. Soutěž každoročně vypisuje Svaz podnikatelů ve stavebnictví, Ministerstvo místního rozvoje České republiky, Ministerstvo průmyslu a obchodu České republiky a Veletrhy Brno, a.s. Posuzovaný investiční záměr zahrnoval soubor staveb: „Rekonstrukce Velkého Počernického rybníka“, „Vybudování přírodního amfiteátru v zámeckém parku v Dolních Počernicích“ a „Společné kulturní centrum MČ Praha – Dolní Počernice a MČ Praha 14“. Většině z vás jsou tyto stavby důvěrně známé, takže není nutné je podrobněji popisovat.

Požadované podkladové materiály byly zaslány do soutěže 12. března 2008. Hodnotící komise zasedala 19. března 2008. Ojedinělost a oprávněnou nominaci našich projektů spolu se mnou  tento den obhajovala Ing. Johana Chalupová z odboru fondů EU pražského magistrátu před hodnotící komisí. Hlavní kritéria hodnocení byla kvalita investičního záměru, ekonomické a technické parametry investice a zvládnutí investičního záměru po stránce jeho provedení.

Výsledek soutěže byl pro nás nad očekávání příznivý, neboť jsme spolu s dalšími dvěma projekty  získali titul „Nejlepší investice roku 2007“. 

Ocenění jsem převzal v Brně dne 22. 4. 2008 v rámci slavnostního večera pořádaného u příležitosti 80 let od vzniku brněnského výstaviště. Oslavy v Rotundě pavilonu A se zúčastnili představitelé vlády ČR, zástupci podnikatelské a architektonické obce, představitelé Veletrhů Brno, města Brna a významní zahraniční účastníci.

Z pohledu naší městské části představuje udělení této ceny veliký úspěch, který nás zavazuje do budoucna k realizaci dalších, co nejkvalitnějších investičních záměrů, ale také ocenění dobře vykonané práce.

Zdraví vás Zbyněk Richter
starosta MĆ Praha – Dolní Počernice


  Jarní slovo starosty MČ Praha-Dolní Počernice
Vážení spoluobčané,
mé nové povídání na internetových stránkách MČ Praha – Dolní Počernice by mělo oslovit zejména vás i když v mnoha ohledech by se mohlo týkat i návštěvníků, kteří k nám přijedou auty, na kolech, nebo přijdou pěšky.


Definitivně přišlo jaro a s jeho příchodem jsou neodmyslitelně spojeny jarní práce na našich zahrádkách a vůbec celkový jarní úklid po zimním období, které, ať chceme nebo nechceme, zanechá po sobě nepořádek.

Chtěl bych se proto na vás obrátit s prosbou, abyste se po úklidu a úpravách svých nemovitostí porozhlédli po jejich okolí a v rámci svých možností pomohli upravit i veřejná prostranství, která k vašim domům a parcelám přiléhají.
Naše MČ se snaží v rámci možností tuto činnost zajistit vlastními silami a prostředky, ale jakákoliv pomoc z vaší strany nám bude vítána.

Návštěvníky Dolních Počernic bych pak chtěl požádat, aby se u nás chovali civilizovaně, neodhazovali odpadky mimo odpadkové koše a po svých psích miláčcích si uklidili.
Určitě budeme všichni spokojeni, když budou Dolní Počernice čisté, upravené a bez odpadků.

Rádi uvítáme vaše náměty či upozornění na úpravu lokalit, které jsou dosud zanedbané. Pokud nás to nebude stát statisíce, budeme se snažit o nápravu.

Zbyněk Richter, starosta


  duben 2008 
žení návštěvníci internetových stránek MČ Praha – Dolní Počernice,
dovolte mi, abych vás v krátkosti seznámil se záměry rozvoje Dolních Počernic na rok 2008.

Jedná se především o investiční akce stavebního charakteru. Bude pokračovat dlouhodobá akce TV Dolní Počernice, stavba 134 - rekonstrukce komunikací a to v lokalitě „V Ráji“ ulicemi V Ráji, Studenecká a Kněžická. Do této etapy bude zařazena i ulička k nádraží.
Další stavbou, která bude v letošním roce zahájena, je rekonstrukce hájovny v Xaverovském háji. V plném proudu je stavba „Revitalizace historického centra zámeckého areálu“, která bude dokončena v červnu letošního roku. Připravuje se realizace nového cyklistického propojení z ul. Národních hrdinů k hájovně ve stopě současné nepoužívané polní cesty. V jarním období bude v intravilánu MČ vysázeno 50ks solitérních stromů, které vhodně doplní stávající výsadby. Počítáme též s neinvestičními prostředky na odstranění některých nedostatků v naší základní škole. Netrpělivě očekáváme rozhodnutí ZHMP o přidělení investičních dotací pro MČ hl. m. Prahy, které bychom chtěli použít právě na naší ZŠ, dále na zámecký park a na zámecký areál. V letošním roce budou také pokračovat práce na železničním koridoru, kde nás čekají určitá omezení, se kterými budou naši občané včas seznámeni. Na zimní období je připravováno odbahnění rybníku Martiňák. Vedení MČ dělá vše pro to, aby se tato akce dotkla našich občanů co nejméně.
Ke konci března 2008 podáváme žádosti na realizaci některých strategických projektů v naší MČ.V programu „Operační program Praha – Konkurenceschopnost“ je to „Regenerace historických objektů mlýna a pivovaru na centrum environmentálního vzdělávání“.
Z Finančního mechanismu EHP – Norsko bychom rádi získali finanční prostředky na vestavbu staré budovy ZŠ a na vybavení výše uvedeného vzdělávacího centra. Zda budeme s našimi žádostmi úspěšní, se dozvíme v polovině roku 2008. Do té doby budeme mít práce určitě dost a budeme se společně se vámi těšit na její výsledky.

Zdraví vás Zbyněk Richter
starosta MĆ Praha – Dolní Počernice


  březen 2008 
žení návštěvníci internetových stránek MČ Praha – Dolní Počernice,
dovolte mi, abych vás v krátkosti seznámil se záměry rozvoje Dolních Počernic na rok 2008.

Jedná se především o investiční akce stavebního charakteru. Bude pokračovat dlouhodobá akce TV Dolní Počernice, stavba 134 - rekonstrukce komunikací a to v lokalitě „V Ráji“ ulicemi V Ráji, Studenecká a Kněžická. Do této etapy bude zařazena i ulička k nádraží.
Další stavbou, která bude v letošním roce zahájena, je rekonstrukce hájovny v Xaverovském háji. V plném proudu je stavba „Revitalizace historického centra zámeckého areálu“, která bude dokončena v červnu letošního roku. Připravuje se realizace nového cyklistického propojení z ul. Národních hrdinů k hájovně ve stopě současné nepoužívané polní cesty. V jarním období bude v intravilánu MČ vysázeno 50ks solitérních stromů, které vhodně doplní stávající výsadby. Počítáme též s neinvestičními prostředky na odstranění některých nedostatků v naší základní škole. Netrpělivě očekáváme rozhodnutí ZHMP o přidělení investičních dotací pro MČ hl. m. Prahy, které bychom chtěli použít právě na naší ZŠ, dále na zámecký park a na zámecký areál. V letošním roce budou také pokračovat práce na železničním koridoru, kde nás čekají určitá omezení, se kterými budou naši občané včas seznámeni. Na zimní období je připravováno odbahnění rybníku Martiňák. Vedení MČ dělá vše pro to, aby se tato akce dotkla našich občanů co nejméně.
Ke konci března 2008 podáváme žádosti na realizaci některých strategických projektů v naší MČ.V programu „Operační program Praha – Konkurenceschopnost“ je to „Regenerace historických objektů mlýna a pivovaru na centrum environmentálního vzdělávání“.
Z Finančního mechanismu EHP – Norsko bychom rádi získali finanční prostředky na vestavbu staré budovy ZŠ a na vybavení výše uvedeného vzdělávacího centra. Zda budeme s našimi žádostmi úspěšní, se dozvíme v polovině roku 2008. Do té doby budeme mít práce určitě dost a budeme se společně se vámi těšit na její výsledky.

Zdraví vás Zbyněk Richter
starosta MĆ Praha – Dolní Počernice


  leden 2008 
žení přátelé,
dovoluji si vás v začátku roku 2008 pozdravit a popřát vám jeho úspěšné naplnění plodnou prací a mnoha osobními úspěchy.
Slíbil jsem zde, že zhodnotím uplynulý rok 2007 z pohledu na naši městskou část. Bude to ale hodnocení velmi stručné vzhledem k prostorovým možnostem mého sloupku.
Naše občany asi nejvíce zajímá průběh akce TV – rekonstrukce komunikací. V loňském roce se podařilo dokončit rekonstrukci ulic Pilníkovská, Bernartická, Štěpanická a Bohuslavická. Ještě v závěru roku byla zahájena rekonstrukce Hrabačovské ulice.
V průběhu roku se negativně dotkla života v naší MČ stavba „Rekonstrukce drážního tělesa v úseku Běchovice – Libeň“ a to zejména v oblasti pěší a automobilové dopravy, hlukem ze stavby a zhoršenou čistotou ulice Národních hrdinů. Podobný problém nastal i v závěru roku v souvislosti se zahájením výstavby golfového hřiště. Doufejme však, že dokončení těchto staveb bude pro Dolní Počernice přínosem.

Významnými událostmi bylo dokončení výstavby nového kulturního centra včetně jeho slavnostního otevření a též dokončení rekonstrukce čp. 6, ve kterém bylo uvedeno do provozu nové informační centrum a muzeum. Oba tyto projekty byly vybudovány s přispěním finančních prostředků EU.
Podařilo se zachovat pobočku České pošty v Dolních Počernicích a přemístit ji do nově upraveného objektu čp.5, na který se následně podařilo zabudovat bankomat.
Jednou z nejvýznamnějších událostí uplynulého roku bylo vydání knihy o Dolních Počernicích, kterou je možno zakoupit v informačním centru.
V závěru roku byly ukončeny další etapy staveb „Rozšíření hřbitova“ a „Revitalizace vodního systému z zámeckém parku“ a v posledním kvartálu roku 2007 byla zahájena stavba „Rekonstrukce historického centra zámeckého areálu“, která bude též podpořena ze strukturálních fondů EU.
Od září loňského roku byla rozšířena naše MŠ o další třídu ve velmi zdařilé nástavbě na II. pavilonu. Celková kapacita naší MŠ je tedy v současné době 100 dětí.
V oblasti Vinice byly zahájeny výsadby nejrozsáhlejšího lesního porostu v hl.m. Praze za posledních 40 let a na území naší MČ byly vysázeny další desítky balových stromů, které budou posilovat ochranný pás proti malešické spalovně.
Naše občany bude jistě zajímat, že byla zrekonstruovaná sokolovna naší TJ za pomoci státní dotace, která by měla kvalitně sloužit sportovcům další řadu let. Totéž se TJ Sokol podařilo v areálu kopané, kde byly zrekonstruovány kabiny.

Výčet dění v Dolních Počernicích by měl dále pokračovat v oblastech bezpečnosti, dopravy, kultury, městské zeleně, školství, zdravotnictví, sociální péče, informatiky a dalších, ale já si dovolím návštěvníky našich internetových stránek upozornit na jejich obsah, na nové informační centrum a na Dolnopočernický zpravodaj. To jsou další možnosti, jak získat podrobnější informace o životě Dolních Počernic.
Příště bych vás rád seznámil s našimi rozvojovými záměry pro rok 2008.

Zdraví vás Zbyněk Richter
starosta MČ Praha – Dolní Počernice, leden 2008


  prosinec 2007 
žení spoluobčané, vážení návštěvníci internetových stránek MČ Praha – Dolní Počernice,
dovolte mi, abych vám v závěru roku 2007 popřál klidné a spokojené prožití vánočních svátků, na které se snad všichni již těšíme. Vánoce jsou příležitostí, kdy můžeme v každodenním shonu trochu přibrzdit, ohlédnout se zpět za uplynulým rokem a vyhodnotit, co se nám vše podařilo a co jsme mohli udělat ještě lépe. Určitě si budeme dávat též různá předsevzetí do nového roku a tak vám přeji, aby se vám vyplnilo vše, co povede k vaší spokojenosti a ke spokojenosti vašich nejbližších. To nejdražší, co si však nemůžeme koupit, je zdraví, takže toho vám přeji v roce 2008 co nejvíce.

I já bych se s vámi rád podělil o úspěchy či neúspěchy naší městské části, ale myslím si, že by bylo rozumné, abychom si od roku 2007 nechali určitý odstup a k hodnocení se vrátili v prvních měsících roku 2008, ve kterých nastartujeme motor k rozjezdu dalšího období, v němž bychom pro vás chtěli zase o kousek zpříjemnit život v Dolních Počernicích. Již nyní se těší na další spolupráci s vámi.

Zbyněk Richter
starosta MČ Praha – Dolní Počernice, prosinec 2007


  listopad 2007 
žení návštěvníci internetových stránek MČ Praha – Dolní Počernice,
dovolte mi, abych vás hned v úvodu upozornil na nový „přírůstek“ našich stránek o kapitolu, která vás blíže seznámí s aktivitami vedení MČ Praha - Dolní Počernice, směrovanými na využívání strukturálních fondů Evropské unie. Že tyto aktivity a zejména jejich výsledky nejsou zanedbatelné, poznáte po prostudování následných materiálů.
Jak znám sebe, členy Rady a Zastupitelstva naší městské části, nezůstane dlouho seznam realizovaných akcí v níže uvedené podobě stejný. Již nyní přemýšlíme nad možnostmi využívání dalších dotačních titulů, které se nám v současné době nabízejí. Jde však o to vytipovat takové akce, které městská část potřebuje realizovat, ale které musí také současně splňovat kritéria nabízených programů a jejich dílčích opatření. Nyní je ještě předčasné hovořit konkrétně, ale v průběhu příštího roku budete s našimi dalšími záměry seznámeni.

Mé úvodní slovo je příležitostí, abych vás seznámil se skutečností, že vedení naší MČ pro vás zajistilo instalování bankomatu na objektu pošty v ulici Národních hrdinů čp.5.
Tohoto počinu si velice ceníme neboť podle odpovědných pracovníků, kteří umístění bankomatu zařizovali, se nám dostalo ujištění, že toto byl nejrychlejší proces nainstalování bankomatu v Praze.

V závěru bych se s vámi chtěl podělit o dojem, který ve mně zanechala oslava založení Československa, která se uskutečnila dne 22.října na přírodním amfiteátru a v zámeckém parku. Když pomineme můj zahajovací projev, tak podstatné bylo, že se celé akce zúčastnily téměř tři stovky našich občanů, zejména dětí, které pak se svítícími lampiony prošly zámeckým parkem tajemně nasvíceným svíčkami. Závěrečný ohňostroj, který jsme sledovali z hráze rybníka jen podtrhl úspěch celé akce, jejíž organizaci nesli na svých bedrech pracovníci našeho úřadu a zejména členové OS POČIN v čele s rodinou Jirsákových. Těm všem moc děkuji za zdařilý průběh akce, která deklarovala sounáležitost našich občanů s místem jejich bydliště a uvědomění si významu života ve svobodném státě.

Zbyněk Richter
starosta MČ Praha – Dolní Počernice, listopad 2007


  září 2007 
Vážení návštěvníci internetových stránek MČ Praha – Dolní Počernice, vážení spoluobčané,
končí pomalu měsíc září a já jsem rád, že stránky naší MČ se již dostávají na patřičnou úroveň. Osobně se zasadím o to, aby informace z Úřadu MČ i informace, týkající se činnosti samosprávy byly ještě obsáhlejší. Po prázdninách a době dovolených se činnost většiny institucí stabilizuje a ne jinak je tomu i v našem případě.

Dolní Počernice byly od počátku září svědkem několika významných událostí v oblasti kultury. Každý týden mohli naši občané i návštěvníci Dolních Počernit navštívit zámecký park a kulturní centrum v nově zrekonstruovaném pivovaru a účastnit se programů připravených nejprve Linhartovou nadací, která u nás slavila dvacet let svého trvání, posléze naší MČ, která uspořádala již 12. ročník zahradní slavnosti Babí léto, dále pak OS Počin, které pro naši mládež uspořádalo tradiční rockový festival FEST 26 a v závěru září Svatováclavských slavností, pořádaných společností History.

Zcela mimořádnou událostí pro naši městskou část bylo vydání publikace o Dolních Počernicích, která byla slavnostně pokřtěna 15.9. 2007 na přírodním amfiteátru. Doufám, že se tato kniha objeví ve většině dolnopočernických domácností.
V rámci Babího léta bylo též slavnostně otevřeno nové informační centrum v zrekonstruovaném čp. 6 ve Staré obci.
Dovoluji si doufat, že uvedené aktivity budou naší veřejností kladně vnímány a já se budu těšit, že budu moci opět za krátký čas informovat, co nového jsme pro naše občany připravili se snahou zpříjemnění jejich života v Dolních Počernicích.

A úplně na závěr – deník MF DNES hodnotil ve svém vydání z 26.9. v příloze PRAHA kvalitu internetových stránek městských částí regionu Prahy 9. Nedopadli jsme vůbec špatně. Stručné hodnocení zní – nové, přehledné. Zatím jsem s tímto hodnocením spokojen.

Zbyněk Richter
starosta MČ Praha – Dolní Počernice, září 2007


  srpen 2007 
Vážení návštěvníci,
při návštěvě internetových stránek MČ Praha – Dolní Počernice pocítíte možná zklamání z jejich neúplnosti. Toto zklamání bude zcela jistě na místě a proto bych se chtěl hned v úvodu omluvit, pokud zde nenaleznete informace, které očekáváte.Naše nové stránky byly uvedeny do provozu před obdobím dovolených, takže jejich úprava a doplňování stále vázne.

Náplň našich stránek je zajišťována pracovníky Úřadu městské části a členy samosprávy a to v plném pracovním procesu, takže zákonitě dochází ke skluzu v jejich aktuálnosti a kvalitě. Toto není výmluva, ale pouze konstatování. Věřím, že během měsíce září provedeme nápravu a kvalita poskytovaných informací se dostane na patřičnou úroveň.

Pro zbytek prázdnin a dovolených si vám dovoluji popřát jejich pěkné prožití. Věřím, že se s mnohými z vás osobně setkám 15. září na naší tradiční slavnosti „Babí léto“ na kterou si vás dovoluji co nejsrdečněji pozvat.

Zbyněk Richter
starosta MČ Praha – Dolní Počernice, srpen 2007