Úvod  Samospráva Slovo starosty  

Slovo starosty MČ Praha - Dolní Počernice
 
 Slovo starosty
 14.11.2014
 Slovo starosty


Vážení spoluobčané,

3. listopadu jsem byl popáté v řadě zvolen starostou MČ Praha – Dolní Počernice. Děkuji vám za vaše hlasy, které jasně naznačily, koho si přejete v dalším volebním období v této funkci. S konečnou platností jsem pak byl zvolen 10 hlasy nově zvoleného, zatím 14 členného Zastupitelstva. Nemohl bych však dlouhodobě vykonávat tuto funkci bez vaší podpory a bez podpory větší části předchozích zastupitelstev a svých nejbližších spolupracovníků. Tuto pomoc předpokládám i do nastávajících 4 let a za to vám mohu slíbit neustálou práci na zlepšení vzhledu a životních podmínek u nás v Dolních Počernicích. Ta práce nikdy nekončí, ale je krásné ji vykonávat, zejména když je umocněna viditelnými i neviditelnými výsledky a já se na ni opravdu těším.


Zbyněk Richter, starosta
 
 16.9.2014
 Slovo starosty


Vážení spoluobčané,

s blížícím se koncem volebního období se nám podařilo dosáhnout několika úspěchů, které se v budoucnu projeví na zkvalitnění života v Dolních Počernicích. Předně je to pořízení nového samosběrného vozu, jehož provozem se zlepší kvalita našich ulic a veřejných prostranství. V druhé řadě jsme obdrželi z OPPK významnou dotaci ve výši cca 45 mil. Kč na realizaci projektu Rehabilitace zámeckého parku v Dolních Počernicích, který získá novou podobu. Do tohoto projektu je zahrnuta i revitalizace bývalého zahradnictví při ul. Národních hrdinů.

V sobotu 15. září byla slavnostně otevřena nová naučná stezka s názvem Geologická zahrada. Tu si můžete v klidu prohlédnout v parčíku za místním hřbitovem. Podali jsme též žádost na MŠMT na přístavbu Mateřské školy DUHA ve Svatoňovické ulici a v závěru roku se pravděpodobně dočkáme řešení dopravní situace před základní školou formou kruhového objezdu. V souvislosti s těmito akcemi nás však čeká přijetí rozpočtových opatření, kterými budeme muset zajistit povinnou spoluúčast žadatele v řádu několika milionů Kč. Věřím, že se jak staré, tak nové vedení naší MČ s financováním těchto projektů bez problémů vypořádá.

Zbyněk Richter, starosta
 
 1.9.2014
 Slovo starosty


Vážení spoluobčané,

dne 1. září nám začal nový školní rok. Byl jsem přítomen jeho zahájení v naší základní škole a tolik lidí jsem zde ještě nezažil. Všem žákům i pedagogům a nakonec i rodičům přeji jeho bezproblémové zvládnutí, kterému napomohla jak naše MČ, tak sama ZŠ vynaložením finančních prostředků ve výši cca 600.000Kč na úpravu vnitřních prostor naší školy.

Se zahájením školního roku však očekáváme zvýšenou dopravní zátěž na ul. Národních hrdinů a s tím způsobené dopravní problémy, které zde budou vznikat v souvislosti s právě probíhající stavbou kanalizačního sběrače H. Jedná se o veřejně prospěšnou stavbu hl. m. Prahy, která je pevně zakotvena v územním plánu. Tato stavba zajistí odkanalizování gravitačním způsobem celé severní části Dolních Počernic a následně po jejím pokračování i MČ Praha - Běchovice a Prahu 21 – Újezd n/Lesy. Další význam této stavby spočívá v tom, že splaškové vody potečou mimo Rokytku a Počernický rybník.

V této souvislosti si vás dovoluji požádat, abyste při docházce svých dětí do školy omezili jízdy osobními automobily a více využívali veřejnou dopravu. Jízdní řády autobusů č. 263 a 296, které ke škole jezdí, jsou snadno dostupné a umožňují dětem včasnou školní docházku.

Výstavba sběrače H opustí počátkem roku ul. Národních hrdinů a bude pokračovat ul. Nad Rybníkem, kde již budou dopravní problémy menšího charakteru.

Zbyněk Richter, starosta
 
 24.7.2014
 Slovo starosty

Vážení spoluobčané,

školní prázdniny i dovolené jsou v plném proudu. Doufám, že si je užíváte podle svých představ a k plné spokojenosti. Mě ještě odjezd na dovolenou čeká, ale již nyní jsem na cestu dostal jeden „dárek“ v podobě jakéhosi občasníku s názvem Zrcadlo. Pisatel se pod něj podepsal pouze iniciálami B.K. Je pravděpodobné, že tento článek se dostane do rukou i vám. Já mohu pouze sdělit, že informace, které jsou v něm uvedeny, jsou nepravdivé, což mohu transparentně doložit na základě dostupných důkazných materiálů. Je smutné, že tímto způsobem je dehonestována práce má i většiny členů našeho Zastupitelstva před naší veřejností.
Přeji vám krásné léto a mnoho nezapomenutelných zážitků.

Zbyněk Richter, starosta
 
 26.5.2014
 Slovo starosty


Vážení spoluobčané,
na jiném místě našich stránek naleznete soubor údajů, nazvaný „Rozvaha o území městské části Praha – Dolní Počernice". Tento poměrně obsáhlý materiál je v současné době předmětem zpracování všemi MČ hl. m. Prahy a je součástí příprav a tvorby nového Metropolitního plánu. Je nanejvýš potřebné, aby se do tohoto procesu zapojila i veřejnost. Budu velice rád, když u vás naleznu odezvu k tomuto matriálu ve formě nových podnětů či připomínek a to jakoukoliv formou. Naše zastupitelstvo bude tento bod projednávat na svém 29. zasedání dne 16. 6. 2014 a proto vás na něj srdečně zvu za účelem společného rozhodování o budoucí podobě Dolních Počernic.

Zbyněk Richter, starosta

Rozvaha o území MČ Praha – Dolní Počernice, květen 2014.

 

 19.5.2014
 Slovo starosty

Vážení spoluobčané,

dovolte mi, abych vás pozval na naši tradiční akci Svátek sousedů, která se bude konat v úterý 27. května v 19 hod. na nádvoří úřadu ve Staré obci 10. Jako obvykle pro vás bude připraven malý kulturní program, dobrá hudba a malé občerstvení ve formě pečeného selátka. V průběhu večera vás seznámím u kulatého stolu s dosavadním průběhem příprav nového Metropolitního plánu hl. m. Prahy a s nasměrováním udržitelného rozvoje MČ Praha – Dolní Počernice. Těším se, že budeme mít další možnost si vzájemně neformálně popovídat, což je pro mne vždy prospěšné neboť při této formě komunikace vždy načerpám další podněty k práci naší samosprávy.

Pozvánka na SVÁTEK SOUSEDŮ v příloze
 
 6.5.2014
Vážení spoluobčané,
dovoluji si vás v rámci Místní agendy 21 co nejsrdečněji pozvat na 15. května od 18hod. do hotelu Svornost na již 5. veřejné Forum MČ Praha – Dolní Počernice. Společně s vámi chceme najít 10 problémů, které obyvatele naší MČ nejvíce trápí. Jednání bude probíhat u t.zv. kulatých stolů v níže uvedených oblastech, které „povedou“ členové ZMČ:
Doprava – dopravní opatření, pěší doprava, parkování
Ing. Tomáš Jílek,
Územní rozvoj – nový Územní plán (Metropolitní plán)
Zbyněk Richter
Vzdělávání a výchova – využití škol a školských zařízení
Ing. Hana Jaklová
Bezpečnost - kriminalita, prevence, osvěta
Bc. Milan Nedvědil
Kultura, sport, volný čas - nové aktivity
Ing. Miloslav Král
Životní prostředí - hluk, emise, čistota vodních toků
Ing. Evžen Smrkovský
Ing. Jaroslav Langmajer
Dětský stůl - libovolná témata
Mgr. Jiří Schwarz

V průběhu tohoto podvečera vám bude nabídnuto malé občerstvení, dětem bude připraven dětský koutek a v závěru akce bude vylosována tombola.
Se svými nejbližšími spolupracovníky se na vás těšíme při hledání kvalitnějších podmínek pro život a udržitelný rozvoj Dolních Počernic.

Zbyněk Richter, starosta

Pozvánka na 5. Fórum zdravé MČ Praha-Dolní Počernice, 15. 5. 2014

 
 17.4.2014

Vážení spoluobčané,

počátkem dubna letošního roku bylo předáno staveniště pro realizaci veřejně prospěšné stavby „ Výstavba kanalizačního sběrače H“. Jedná se o pokračování této stavby od mostu přes Rokytku ulicemi Národních hrdinů a Nad Rybníkem a dále podél Rokytky směrem na Běchovice. V průběhu stavby dojde k omezení provozu na výše uvedených ulicích z důvodu nutnosti umístění startovacích šachet pro provádění tunelovaní a usazování rour. V prostoru u mostu přes Rokytku bude pokáceno 5 stromů, které brání výstavbě tohoto sběrače. Po ukončení stavby bude provedena náhradní výsadba zeleně. Dovoluji si všechny naše občany požádat o trpělivost při omezení silničního provozu a o součinnost při zachování jeho bezpečnosti.

Zbyněk Richter, starosta
 
 13.3.2014
Jarní slovo starosty.

Vážení spoluobčané,

jaro nás překvapilo o něco dříve než je uvedeno v kalendáři a tak naše MČ zahájila intenzivní práce na údržbě veřejné zeleně a pořádku. Přestože počasí nás ještě může překvapit, věřím, že i vy jste již začali připravovat své zahrádky na vegetační období. Byli bychom moc rádi, abyste nám pomohli s úklidem veřejných prostranství v blízkosti vašich domů. Věřím , že společnými silami docílíme uspokojivého vzhledu Dolních Počernic, který pak budeme muset průběžně udržovat. Při této příležitosti doporučuji uložení zeleného odpadu v kompostárně Malešice, kterou máme takřka za rohem a další, např. objemný odpad uložit ve sběrném dvoře, který je situován v areálu výzkumných ústavů Běchovice.

Zbyněk Richter, starosta