Úvod  Samospráva  

Samospráva městské části Praha – Dolní Počernice

 

Zastupitelstvo MČ je nejvyšším orgánem MČ a rozhoduje ve věcech patřících do samostatné působnosti MČ. Zastupitelstvu je vyhrazeno například:

  • schvalovat program rozvoje MČ

  • schvalovat rozpočet MČ a závěrečný účet MČ

  • zřizovat trvalé a dočasné peněžní fondy MČ

  • zřizovat a rušit příspěvkové organizace a organizační složky MČ, schvalovat jejich zřizovací listiny

  • rozhodovat o vyhlášení místního referenda

  • zřizovat a rušit výbory, volit jejich předsedy a členy a odvolávat je z funkcí

Zasedání Zastupitelstva MČ Praha-Dolní Počernice jsou ze zákona veřejná.


Rada městské části Praha - Dolní Počernice
Rada MČ je výkonným orgánem obce v oblasti samostatné působnosti MČ. Při výkonu samostatné působnosti se odpovídá zastupitelstvu MČ. Rada je složena ze starosty, jeho zástupce či zástupců dalších radních, kteří jsou voleni zastupitelstvem z řad jeho členů. Rada se schází podle potřeby a usnáší se většinou hlasů svých členů.

Termíny zasedání Rady městské části Praha-Dolní Počernice: převážně ve středu každý týden, zasedání jsou neveřejná.