Úvod  Úřad Povinně zveřejňované informace  

Povinně zveřejňované informace dle zák. č. 106/1999 Sb.
   
1. Oficiální název:                 Městská část Praha - Dolní Počernice
2. Důvod a způsob založení
MČ Praha-Dolní Počernice vznikla 23.listopadu1990 zákonem České národní rady č. 418/1990 Sb. o hlavním městě Praze ze dne 9.10.1990. Jedná se o subjekt vzniklý ze zákona, zabývající se všeobecnou veřejnou správou. Vystupuje v rozsahu stanoveném zákonem v právních vztazích svým jménem a nese odpovědnost z těchto vztahů vyplývající. Postavení městské části, jejích orgánů a jejich působnost stanoví zákon č. 131/2000 Sb. o hl.m.Praze, zvláštní zákony a statut hlavního města Prahy. Městská část plní úkoly patřící do samosprávy a vykonává státní správu pro území stanovené statutem v rozsahu stanoveném zákonem o hl.m.Praze, zvláštními zákony a statutem. Za podmínek stanovených zákonem o hl.m.Praze a statutem nakládá se svěřeným majetkem hl.m.Prahy a ve vymezeném rozsahu vykonává ve vztahu k tomuto majetku práva a povinnosti vlastníka.
3. Organizační struktura: Starosta: Zbyněk Richter
Místostarosta:
Ing. Miloslav Král, Ing. Hana Jaklová
T
ajemník: Mgr. Edita Hejdová
4. Kontaktní spojení:
Úřad městské části Praha - Dolní Počernice, Stará obec 10, 190 12 Praha 9
tel.:
281 021 090 - 99, fax: 281 930 433, e-mail: dpocernice@dpocernice.cz

ID datové schránky: ehpb75m

Kompletní telefonní seznam Úřadu MČ Praha - Dolní Počernice

5.

Bankovní spojení pro všechny v úvahu připadající platby od veřejnosti:
číslo účtu:   2000712349/0800  Česká spořitelna, a.s.

6. Identifikační číslo organizace (IČ)  00240150
7. Daňové identifikační číslo (DIČ):      CZ00240150
8. Schválený a upravený rozpočet a výkazy za uplynulý rok
9. Žádosti o informace
(místo a způsob, jak získat příslušné informace).
Úřad městské části Praha - Dolní Počernice, Stará obec 10, 190 12 Praha 9
tel.:
281 021 090 - 99, fax: 281 930 433, e-mail: dpocernice@dpocernice.cz

Žádost o informace- (místo a způsob, jak získat příslušné informace):
  • osobně na podatelně MČ Praha – Dolní Počernice,
  • písemně na adresu úřadu: ÚMČ Praha 9 – Dolní Počernice, Stará obec 10, 19012 Praha 9 – Dolní Počernice.
  • Další možností je zaslání žádosti na elektronickou podatelnu e-mailovou adresou: podatelna@dpocernice.cz

    Formulář pro "Žádost o poskytnutí informace" ke stažení: [
    dokument 23kB]
10. Příjem žádostí a dalších podání
(kde lze podat žádost či stížnost, předložit návrh, podnět či jiné dožádání anebo obdržet rozhodnutí)


Příjem žádostí a dalších podání – (kde lze žádost či stížnost podat, předložit návrh, podnět či jiné dožádání anebo obdržet rozhodnutí) - ústně nebo písemně a to i prostřednictvím telekomunikačních zařízení (telefon, fax, e-mail). Písemné žádosti o poskytnutí informace doručené osobně, podává žadatel na podatelně obecního úřadu. Jiná podání (žádost, stížnost, návrh, podnět či jiné dožádání) žadatel může podat písemně na podatelně obecního úřadu, zaslat poštou na adresu obecního úřadu nebo elektronickou poštou přes e-mailovou adresu: podatelna@dpocernice.cz

Příjem pomocí Internetu.
11. Opravné prostředky
(místo, lhůta a způsob, kde lze podat opravný prostředek proti rozhodnutí povinného subjektu a to včetně výslovného uvedení požadavků, které jsou v této souvislosti kladeny na žadatele, jakož i popis postupů a pravidel, která je třeba dodržovat při těchto činnostech)

Opravné prostředky – opravný prostředek lze podat pouze písemně a to poštou na adresu úřadu: Úřad městské části Praha – Dolní Počernice, Stará obec 10, 19012 Praha 9 – Dolní Počernice.
Žadatel může podat odvolání proti rozhodnutí o odmítnutí žádosti ve lhůtě do 15 dnů od doručení rozhodnutí nebo od marného uplynutí lhůty pro vyřízení žádosti. Odvolání se podává u orgánu, který rozhodnutí vydal nebo měl vydat (Úřad m.č. Praha – Dolní Počernice nebo Městská část Praha – Dolní Počernice). V odvolání musí být uvedeno jméno a adresa žadatele, číslo jednací rozhodnutí (bylo-li vydáno) a proti čemu se žadatel odvolává.

Formulář pro podávání opravných prostředků není vydán.
12. Formuláře
Formuláře – ÚMČ Praha – Dolní Počernice nepoužívá formuláře v elektronické podobě
(název příslušného formuláře a způsob a místo, kde lze takový formulář získat)

Běžné formuláře lze získat v
kanceláři OÚ na adrese:
Úřad městské části Praha - Dolní Počernice, Stará obec 10, 190 12 Praha 9
tel.:
281 021 090 - 99, fax: 281 930 433, e-mail: dpocernice@dpocernice.cz
13. Návody pro řešení nejrůznějších životních situací
(popisy postupů pro řešení životních situací)

Návody pro řešení nejrůznějších životních situací
(Popisy postupů, které musí povinný subjekt dodržovat při vyřizování všech žádostí, návrhů i jiných dožádání občanů, a to včetně příslušných lhůt, které je třeba dodržovat)
Portál veřejné správy České republiky – http://www.portal.gov.cz
Ministerstvo vnitra – Občan na úřadě – http://www.mvcr.cz
Ministerstvo práce a sociálních věcí – http://www.mpsv.cz
Magistrát hl.m.Prahy - http://www.magistrat.praha-mesto.cz/Jak-si-zaridit

 
14. Nejdůležitější předpisy
(přehled předpisů, podle nichž povinný subjekt zejména jedná a rozhoduje, které stanovují právo žádat informace a které upravují další práva občanů ve vztahu k povinnému subjektu, a to včetně informace, kde a kdy jsou tyto předpisy poskytnuty k nahlédnutí)


Všechny informace lze získat přímo na adrese:
Úřad městské části Praha - Dolní Počernice,
Stará obec 10, 190 12 Praha 9
tel.:
281 021 090 - 99, fax: 281 930 433, e-mail: dpocernice@dpocernice.cz

Městská část se řídí těmito základními předpisy: Zákon č. 131/2000 Sb. v platném znění, o hlavním městě Praze, Statut hl.m.Prahy a vyhlášky hl.m.Prahy, Zákon č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím.
Jmenované zákony, Statut a vyhlášky jsou k nahlédnutí na Úřadu MČ Praha – Dolní Počernice.
 
15. Sazebník úhrad za poskytování informací
Nestanoveno
Sazebník úhrad za informace poskytované dle zák. 106/1999 - nestanoven
 
16. Výroční zpráva podle zákona č. 106/1999 Sb.
(o činnosti subjektu v oblasti poskytování informací)

doposud nebyl žádný požadavek
Výroční zpráva o činnosti MČ Praha – Dolní Počernice v oblasti poskytování informací dle zák. č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů: Předmětem výroční zprávy je souhrnná evidence písemných žádostí fyzických a právnických osob o poskytnutí informace, které byly v roce 2009, 2010 a 2011 vyřizovány MČ Praha-Dolní Počernice.

Na ÚMČ Praha-Dolní Počernice nebyla v roce 2012 podána žádost o informaci dle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím.
Rovněž tak v roce 2009, 2010 a v roce 2011 nebyla podána žádost o informaci podle zákona č. 106/1999 Sb.
 
17. Seznam organizací
(seznam všech rozpočtových, příspěvkových, zřizovaných, řízených a jiných organizací, které jsou povinným subjektem zřízeny nebo jsou jakkoli pravidelně navázány na rozpočet povinného subjektu)


Místní knihovna
vedoucí: Světla Parkanová
adresa: Národních hrdinů 5, 190 12 Praha 9 – Dolní Počernice
tel.: 281931553
e-mail: knihovna@dpocernice.cz
www stránky: http://www.praha-dolnipocernice.cz/knihovna.htm    (http://knihovna.praha-dolnipocernice.cz)


Základní škola
IČO: 45246025
ředitelka školy:
Mgr. Jiří Schwarz
adresa: Národních hrdinů 70
tel.: 281930136
e-mail: zs.dp@tiscali.cz
www stránky: www.zsdolnipocernice.cz


Mateřská škola
IČO: 75031604
ředitelka: Danka Exnerová
adresa: Svatoňovická 587
tel.: 281931336
e-mail: skolka@dpocernice.cz
www stránky: http://www.praha-dolnipocernice.cz/skolka.htm    (http://skolka.praha-dolnipocernice.cz)