Agendy Úřadu MČ Praha – Dolní Počernice
   
  Úřad MČ Praha–Dolní Počernice

Pronajímá bytové a nebytové prostory
Pronajímá hrobová místa
Provádí ověřování shody opisu nebo kopie s listinou a ověřování pravosti podpisu
Přijímá nájemné z bytových a nebytových prostor ve vlastnictví obce
Přijímá poplatky za pronájem hrobového místa
Přijímá přihlášení k trvalému pobytu a ohlášení změny místa trvalého pobytu
Přijímá žádosti o kácení dřevin rostoucích mimo les
Přijímá žádosti o povolení k provozování výherních hracích přístrojů
Vybírá poplatky za provozování výherních hracích přístrojů
Vybírá poplatky za rekreační pobyt
Vybírá poplatky za užívání veřejného prostranství
Vybírá poplatky ze psů
Vydává platební výměry na neuhrazené místní poplatky
Vydává řády pro místní veřejné pohřebiště, jehož je provozovatelem

  Úřad MČ Praha–Dolní Počernice Postavení a působnost upravuje zákon č. 131/2000 Sb., o hl.m.Praze v platném znění a Statut hl. m. Prahy. hl. m. Prahy.
     Působnost a činnost dále upravují obecně závazné vyhlášky hl. m. Prahy, právní předpisy a vyhlášky. Úřad MČ navenek
     vystupuje jako právní subjekt s vlastní strukturou, odpovídající zajištění činnosti rozpočtové organizace.
  Vztahy pracovníků Úřadu MČ k orgánům městské části (starosta, rada MČ, zastupitelstvo MČ) upravuje zákon
     č. 131/2000 Sb. o hl.m. Praze a Statut hl.m.Prahy.
  Úřad MČ tvoří starosta, místostarostové (zástupci starosty), tajemník úřadu MČ a zaměstnanci městské části zařazení do
     úřadu MČ. Postavení, úkoly a pravomoci úřadu MČ jsou dány zákonem č. 131/2000 Sb. o hl.m.Praze a Statutem
     hl.m.Prahy.
  Pracovně právní vztahy pracovníků úřadu MČ jsou upraveny platnými právními předpisy a pracovními náplněmi. Veškeré
     plnění úkolů pracovníků úřadu MČ a organizace vyplývá z pracovně právních vztahů upravených Zákoníkem práce, vnitřních
     směrnic a opatření.
  Vnitřní směrnice a opatření vydává tajemník úřadu MČ.
   
  Úřad Praha – Dolní Počernice v oblasti samostatné působnosti
  plní úkoly, které mu uložila rada, nebo zastupitelstvo městské části
pomáhá komisím rady MČ a výborům zastupitelstva MČ v jejich činnosti
   
  Úřad Praha – Dolní Počernice v oblasti přenesené působnosti
  vykonává státní správu ve stanoveném rozsahu
   
  Tajemník Úřadu městské části  Praha – Dolní Počernice
  je nadřízen všem zaměstnancům úřadu městské části Praha-Dolní Počernice
plní funkci statutárního orgánu zaměstnavatele podle zvláštních předpisů
zabezpečuje plnění usnesení Rady městské části Praha-Dolní Počernice a Zastupitelstva MČ Praha-Dolní Počernice
řídí a kontroluje činnost zaměstnanců Úřadu městské části Praha-Dolní Počernice
stanoví platy zaměstnancům úřadu městské části Praha-Dolní Počernice podle zvláštních předpisů
za plnění uložených úkolů je odpovědný starostovi městské části
   
  Pracovníci Úřadu městské části Praha – Dolní Počernice
  Vykonávají činnosti v oblasti samostatné a přenesené působnosti. Základními organizačními jednotkami úřadu MČ jsou
     odbory, členící se na oddělení.
Sekretariát a Místní knihovna jsou samostatnou zvláštní organizační jednotkou.