kliknutím zvětšíte

Brožura je výstupem projektu „Spolupráce švýcarských a českých municipalit v oblasti péče o životní prostředí - Energetický a odpadový management“, který získal

finanční podporu z Fondu Partnerství v Programu švýcarsko-české spolupráce.


 

Úvod  MČ Praha-Dolní Počernice  Zdravá městská část  

Městská část Praha - Dolní Počernice: Zdravá městská část
 

Výsledky jednání 5. Fóra Zdravé MČ Praha – Dolní Počernice 15.5.2014

ANKETA

 

 

Příklad dobré praxe
   
   
Národní síť Zdravých měst ČR je asociací aktivních místních samospráv, které se programově hlásí k principům udržitelného rozvoje, zapojují veřejnost do rozhodovacích procesů a podporují zdravý životní styl svých obyvatel. V souhrnu lze říci, že Zdravá města, obce a regiony se promyšleně snaží utvářet město (obec, region) jako kvalitní a příjemné místo pro život na základě dohody s obyvateli. Věří, že občané získají „zdravý patriotismus“, že lidé budou svou komunitu i krajinu považovat za svůj domov a budou o ně také takto pečovat.

Postup ke „Zdravému městu, obci, regionu“ samozřejmě není pouze záležitostí vedení municipality, zastupitelstva či úřadu – neobejde se bez každodenní úzké spolupráce s řadou místních odborných i nevládních partnerů (odborných institucí, nevládních organizací, škol, firem) i s nejširší veřejností. Ve Zdravých městech, obcích a regionech můžete najít praktickou ukázku, co v praxi znamenají pojmy místní Agenda 21 (podpora udržitelného rozvoje na místní úrovni, s aktivním zapojením veřejnosti) i LEHAP (místní akční plán zdraví a životního prostředí) – a zejména „dobrá správa věcí veřejných“ (Good Governance, dle OSN).

V roce 1988 iniciovala OSN - Světová zdravotní organizace (WHO) mezinárodní Projekt Zdravé město (WHO Healthy Cities Project), ke kterému přizvala nejvýznamnější evropské metropole. Za patnáct let trvání projektu vzniklo v Evropě 1300 Zdravých měst ve 30ti zemích. Po roce 1989 se myšlenky uvedeného projektu začaly realizovat i ve městech České republiky. V roce 1994 vytvořilo jedenáct aktivních měst asociaci s názvem Národní síť Zdravých měst České republiky (NSZM ČR). Od roku 2003 je asociace otevřena všem formám municipalit. Asociaci dnes tvoří několik desítek měst, obcí, mikroregionů a krajů.

 
   

4.7.2014
Vyhodnocení 2. Fóra zdravé městské části Praha-Dolní Počernice


Vyhodnocení 4. Fóra zdravé městské části Praha-Dolní Počernice 

Akce Místní Agendy 21 v roce 2013  
 

1. Zápis ze 4. Fóra ZMČ

2. Svátek sousedů – dokumenty Svátek sousedů – zápis z akce
    (WORD( a DPZ Svátek sousedů článek (PDF)

3. Velikonoční inspirace – zápis z akce
4. Zápis Certifikát českého arboristy
5. Výlov 2013 – pozvánka, zápis

 

6.9.2011
Dobrá praxe - environmentální vzdělávání ve veřejné správě

Partnerství Norska a České republiky - O studijní cestě do Norska - vzdělávací cesta, které se zúčastnil i starosta MČ Praha - Dolní Počernice Zbyněk Richter.

12.7.2011
Vyhodnocení 2. Fóra zdravé městské části Praha-Dolní Počernice
 

 
 
   Národní síť zdravých měst
Od počátku roku 2008 je Městská část Praha – Dolní Počernice členem asociace s názvem „Národní síť zdravých měst“ (dále jen NSZM). Je možné, že tento pojem většině z vás nic neříká, a proto bych vás rád seznámil s posláním NSZM a s důvody, proč naše MČ do této asociace vstoupila.
 
V roce 1988 iniciovala OSN – světová zdravotní organizace (WHO) mezinárodní Projekt Zdravé město, ke kterému přizvala nejvýznamnější evropské metropole. Po roce 1989 se myšlenky uvedeného projektu začaly realizovat i v České republice.V roce 1994 vytvořilo jedenáct aktivních českých měst asociaci s názvem Národní síť Zdravých měst České republiky (NSZM ČR).

NSZM je dnes mezinárodně certifikovaná organizace, která zastřešuje desítky municipalit - měst, obcí, krajů a také mikroregionů.

Pojmem „zdravou“ může být označena municipalita, která se systematicky a dlouhodobě zabývá životním prostředím, zdravím, kvalitou života a udržitelným rozvojem a ptá se svých obyvatel na jejich názory. Nejedná se tedy pouze o stav životního prostředí, ale zejména o zdravý životní styl lidí a odpovědnost vůči budoucím generacím.
Naše členství v Národní síti zdravých měst je součástí cílené strategie uskutečnit projekt centra environmentálního vzdělávání v objektech bývalého mlýna a pivovaru. NSZM se stala partnerem tohoto projektu a my jsme se usnesením ZMČ č. 10/7 z 11.2. 2008 stali jejími členy.

Jaké jsou přínosy členství v NSZM?
- zastřešení významnou mezinárodní autoritou (OSN-WHO)
- využití principů a doporučení EU a OSN pro kvalitní udržitelný rozvoj městské části
- využití informací a služeb k získávání finančních zdrojů (dotace, fondy EU)
- možnost výměny zkušeností v ČR i v zahraničí
- využití pomoci při zpracování a řízení kvalitní strategie rozvoje municipalit
- možnost spolupráce s odbornými partnery v ČR i v zahraničí
- zlepšení image pro tuzemské i zahraniční návštěvníky
V současné době jsme ještě „nováčky“ této organizace a naší snahou bude postoupit v hierarchii NSZM o stupínek výše a stát se tak její zkušenou a uznávanou částí.

Jaké jsou vize Zdravého města?
- udržitelné město
- město pro děti
- zdravý život jako hobby
- město jako domov
- město informací a technologií
- prosperující město
- naše město stojí za to vidět
Neoddělitelnými pojmy v souvislosti s členstvím v NSZM jsou :

Místní agenda 21 (MA 21)
MA 21 je progresivní metoda, která zastřešuje zvyšování kvality veřejné správy a vede k praktickému uplatnění principů udržitelného rozvoje na místní a regionální úrovni.
Správné uplatnění MA 21 by mělo přinést kromě kvalitnější a efektnější práce veřejné správy i řadu přidaných hodnot – spokojenost obyvatel, jejich zapojování do veřejného života i do spolurozhodování o věcech veřejných a o strategii rozvoje obce.

Komunitní plánování (KP)
Komunitní plán nebo také „Plán zdraví a života“ je dohoda, která formuluje problémy z pohledu veřejnosti, přičemž jsou sledovány všechny oblasti s vlivem na kvalitu života
a zdraví obce, města či regionu. KP vzniká tzv. procesem „plánování odspodu“ za účasti
a zapojení veřejné správy, odborníků a zástupců široké veřejnosti a je důležitým podkladem pro tvorbu strategického plánu konkrétní municipality.

Data Plán
Představuje informační databázový nástroj Národní sítě zdravých měst, který slouží zdravým obcím, městům a regionům k tomu, aby dovedly přehledně a efektivně řídit procesy ve veřejné správě. V podstatě se jedná o zapracování střednědobých a dlouhodobých investičních záměrů a dalších procesů, souvisejících s výkonem veřejné správy včetně jejich financování, osobní zodpovědnosti a možnosti kontroly veřejností.

Databáze Dobrá Praxe
Pomáhá shromažďovat, systematicky třídit a poté nabízet jednotlivé příklady dobré praxe zájemcům z řad státní správy a samosprávy, neziskovým organizacím, soukromému sektoru, ale i jednotlivcům z řad veřejnosti.

Udržitelný rozvoj
Velmi často se můžeme setkat s konstatováním, že udržitelný rozvoj je odpovědí na stále se prohlubující negativní důsledky působení člověka na tuto planetu a její jednotlivé složky. Podstatou udržitelného rozvoje je sladění sociálního, environmentálního a ekonomického pilíře lidské společnosti tak, aby současná generace neohrožovala uspokojováním svých potřeb možnosti a schopnosti příštích generací uspokojovat své vlastní potřeby.
 

Příklad dobré praxe

Zdravá MČ Praha – Dolní Počernice se rozhodla pro vypracování svého loga v souvislosti s jejím členstvím v Národní síti zdravých měst a účastí na naplňování principů MA 21.

Za tímto účelem byla usnesením Rady MČ č 99. 21 ze dne 2. 6. 2009 vyhlášena soutěž pro žáky Základní školy Národních hrdinů v Dolních Počernicích, o nejlepší návrh loga na téma „Zdravá MČ Praha – Dolní Počernice“.
Provedením dalších kroků v souvislosti s touto soutěží byl pověřen starosta a politik Zbyněk Richter.
Následně byla starostou ustavena hodnotící komise z řad zastupitelů a umělecké obce MČ Praha – Dolní Počernice.
Dne 17. 9. bylo provedeno vyhodnocení návrhů, kterých se sešla téměř celá stovka.
Bylo potěšující, s jakým zájmem přistoupili žáci školy k této soutěži a motivy návrhů komisi dotvrdili, že žáci naší školy pozorně vnímají rozvoj a směrování Dolních Počernic ve smyslu zdravé městské části.
První tři návrhy byly oceněny diplomem a věcnými cenami, dalších sedm návrhů bylo oceněno čestným uznáním.
Všichni ocenění obdrželi ještě publikaci o Dolních Počernicích.
Předání cen bylo provedeno ve školní tělocvičně při akci „Evropský týden mobility“ dne 22.9. 2009.
Protože v soutěži zvítězil návrh žáka 2. třídy, nebylo možné jej v originále použít prologo z důvodu jeho kvality pro počítačové provedení.

Z toho důvodu si starosta pozval na konzultaci autora vítězného návrhu a jeho otce.
Na tomto jednání byl návrh ideově doladěn a otec žáka přislíbil návrh převést do elektronické podoby. Výsledek byl pro všechny nad očekávání dobrý.
Logo je ideově motivováno ke zvýraznění velkého množství zeleně, kterou MČ Praha – Dolní Počernice oplývá, dále je modrou barvou zvýrazněn největší rybník v Praze – Velký počernický s dominantou bezpečnostního přelivu. Po obvodu kruhu jsou umístěny atributy významných počernických objektů, a přítomnost zámeckého parku s několika památnými stromy.
Konečnou verzi upraveného vítězného návrhu pak schválila Rada svým usnesením 111.4 ze dne 5.11. 2009 a Zastupitelstvo jej vzalo na vědomí bez jakýchkoliv připomínek.

Na zasedání Rady dne 3.12. 2009 bylo odsouhlaseno používání loga Zdravé městské části na úředních listinách.
Na závěr lze konstatovat, že záměr zapojení žáků ZŠ do procesu MA 21 tímto způsobem byl velmi prospěšný i úspěšný neboť všechny návrhy byly vystaveny na největší kulturní akci MČ – Babí léto v září 2009 a následně pak v prostorách Úřadu MČ. V obou případech návrhy dětí zhlédly stovky místních obyvatel i návštěvníků Dolních Počernic.
 

 Strategie realizace investičních akcí v MČ Praha – Dolní Počernice
 do konce volebního období 2006 – 2010  s výhledem na jejich pokračování v dalších letech.
 

Tabulka č. 1 – Projekty financované z finančních zdrojů HMP a MČ Praha – Dolní Počernice

 

Tabulka č. 2 – Projekty financované v MČ Praha – Dolní Počernice z finančních zdrojů HMP prostřednictvím odborů MHMP


 Další projekty připravované v Dolních Počernicích – soukromí investoři ve spolupráci s městskou částí

Rekonstrukce zámecké oranžerie
Akci by měl finančně zajišťovat soukromý investor, který již v části objektu zámecké oranžerie provozuje, na základě nájemní smlouvy s MČ, anglickou školu pro děti předškolního věku.
Finanční rozsah 3 mil. Kč.
Investor – Orangery s.r.o.

Výstavba golfového hřiště
Tuto akci realizuje soukromý investor dle ÚP. Zahájení provozu je naplánováno na rok 2010.
Vybudováním prvního18 jamkového golfového areálu v Praze se zcela jistě zvýší prestiž MČ Praha - Dolní Počernice a celého hlavního města.
Investor - Golf Resort ČM

Projekty bytové výstavby:
Tři rozvojové záměry, které mají reálnou šanci na zahájení v letech 2009-10 a mohou ovlivnit potřeby vybavenosti a infrastruktury Dolních Počernic.

České nemovitosti – výstavba cca 100 rodinných domů.
Zástavba v lukrativní severní části Dolních Počernic v sousedství budoucího Rekreačního parku Na Čeňku a golfového hřiště.

Treuhand Reality - výstavba 19 rodinných dvojdomů.
Přípravy na stavbu jsou v závěrečné fázi, umístění stavby navazuje na již nově realizovaný soubor 21 RD v jižní části Dolních Počernic.

Hlavní město Praha - výstavba 310 bytových jednotek
Tento letitý projekt je prakticky po všech stránkách připraven (OMI). Podle dostupných informací však dojde ze strany hl. m. Prahy k výběrovému řízení na soukromého investora pro stavbu obytného souboru.

Závěr:
Závěrem bych si dovolil podotknout, že MČ Praha – Dolní Počernice si uvědomuje povinnost podílet se na financování projektů, na které jsou MČ poskytovány dotace od HMP. Za tímto účelem jsou vedením MČ systematicky připravovány finanční prostředky (cca 10 mil.Kč), které budou rozděleny na jednotlivé akce dle priorit MČ a též dle výše přidělených dotačních titulů od hl. m. Prahy, popř. z jiných zdrojů. Z tohoto důvodu nejsou v tomto materiálu finanční prostředky MČ k jednotlivým akcím přiřazovány.
Městská část získala dlouhodobý příslib úvěrového financování od České spořitelny,a.s., který je připraven na financování některého z prioritních projektů, který bude potřebovat předfinancování nebo větší podíl městské části.

Zpracoval: Zbyněk Richter, starosta MČ Praha – Dolní Počernice