Úvod  Samospráva Rada MČ Programové prohlášení  

Programové prohlášení Rady MČ Praha-Dolní Počernice na volební období období 2010-14
 

Vážení členové Zastupitelstva, vážení spoluobčané,

Rada městské části Praha Dolní Počernice si vám dovoluje předložit programové prohlášení, na jehož základě bude v následujícím volebním období městskou část řídit a vykonávat svoji činnost. Prohlášení vychází z volebního programu ODS a zčásti i z programu TOP 09. Důležitým podkladem pro sestavování programového prohlášení Rady byl i Strategický plán rozvoje MČ Praha Dolní Počernice a výsledky 1. veřejného fóra Zdravé městské části Praha Dolní Počernice.

Věříme, že během následujících čtyř let se nám většinu stanovených úkolů povede uvést do života Dolních Počernic a naše práce bude veřejností dobře hodnocena.

Rada MČ Praha – Dolní Počernice bude v následujícím volebním období prosazovat tyto priority:

 
ÚZEMNÍ ROZVOJ
- pečlivě sledovat proces tvorby nového Územního plánu hl. m. Prahy a aktivně se do procesu zapojovat
- v návaznosti na nový Územní plán hl. m. Prahy pokračovat v dopracování Urbanistické studie Dolní Počernice – sever ve spolupráci s Útvarem rozvoje města a Odborem územního plánu Magistrátu hl. m. Prahy
- umožnit pouze takové změny územního plánu a jeho regulativy, které by významným způsobem nenarušovaly koncepci rozvoje dotčeného území MČ
- sledovat nadále možnosti umístění technologického parku v území západně od Pražského okruhu tak, jak je navrženo v rozpracované Urbanistické studii Dolní Počernice – sever
- aktivně se zapojit do procesu příprav a realizace rekreačního parku „U Čeňku“ v severní části Dolních Počernic
- podporovat rozvoj podnikatelských aktivit na pozemcích mezi Českobrodskou ulicí a drážním tělesem, a to v souladu s platným Územním plánem hl. m. Prahy
- ve spolupráci s hlavním městem Prahou naplňovat územní plán v oblasti realizace zeleně s důrazem na výsadbu lesních porostů v k. ú. Dolní Počernice a jeho blízkém okolí
- postupovat v naplňování udržitelného rozvoje MČ v souladu se schváleným Strategickým plánem rozvojem MČ a platným územním plánem upřesněným urbanistickými studiemi


BEZPEČNOST
- dbát na důslednou kontrolu městské části strážníky městské policie dle pokynů vedení MČ
- zajistit zvýšený počet kontrol rychlosti silničních vozidel v k.ú. Dolní Počernice, zejména
- v ulicích Českobrodské a Novozámecké
- udržovat pravidelné kontakty mezi vedením MČ a všemi složkami policie s cílem zvýšení bezpečnosti obyvatel a zkvalitnění stavu veřejného pořádku v Dolních Počernicích
- podporovat aktivity vedoucí k osvětě všech obyvatel MČ v oblasti bezpečnosti, zejména formou prevence
- využívat možností kamerového systému v kritických lokalitách Dolních Počernic
- zajistit přisvětlení přechodů pro chodce v Českobrodské ulici
- zapojovat občany MČ do účinné spolupráce v oblasti bezpečnosti
- zajistit bezpečné prostředí v těsném okolí základní školy v ulicích Národních hrdinů a Nad Rybníkem
- osvětově působit na obyvatele čtvrti Vinice při dodržování rychlosti v ulici Nad Rybníkem
- aktivně spolupracovat s krizovými štáby hlavního města Prahy a MČ Praha 14
- aktualizovat Povodňový plán a složení povodňové komise MČ Praha – Dolní Počernice


DOPRAVA
- dokončit rekonstrukce komunikací v Dolních Počernicích ve spolupráci s hlavním městem Prahou
- rozšiřovat a zkvalitňovat síť cyklistických a koňských stezek
- úzce spolupracovat s Technickou správou komunikací při údržbě komunikací ve správě TSK
- zajistit odpovídající možnosti pro letní i zimní údržbu komunikací ve správě MČ
- vytipovat nové možnosti pro realizaci parkovacích stání v MČ
- těsně spolupracovat s organizací ROPID na zlepšení podmínek MHD pro obyvatele MČ
- zajistit dokončení dopravního značení a značení směrových a komunálních cílů v MČ
- zamezit zvýšení počtu nákladních vozidel projíždějících centrem Dolních Počernic ve vazbě na nový Územní plán hl. m. Prahy a dokončení Pražského okruhu
- zasadit se o realizaci přechodu pro chodce v ulici Českobrodské při Lanžovské ulici
- zamezit vjezdu automobilů nad 3,5 t do Novozámecké ulice


ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ
- trvale iniciovat realizaci opatření vedoucích ke zlepšování životního prostředí v Dolních Počernicích
- spolupracovat s vedením základní a mateřské školy při výchově žáků v oblasti životního prostředí a environmentálního vzdělávání
- zajistit dostatečné množství a distribuci materiálů propagujících ochranu životního prostředí
- trvale působit na žáky škol a obyvatele MČ osvětou v oblasti ochrany životního prostředí
- důsledně spolupracovat s policejními složkami a občany MČ na ochraně životního prostředí


MĚSTSKÁ ZELEŇ
- trvale zabezpečovat finanční prostředky na tvorbu a údržbu městské zeleně v rozpočtu MČ
- využívat grantovou politiku hl. m. Prahy v oblasti životního prostředí a městské zeleně
- usilovat o zřízení vlastní kompostárny pro potřeby MČ
- spolupracovat s Magistrátem hl. m. Prahy při realizaci nové městské zeleně
- pokračovat v postupné rehabilitaci zámeckého parku dle schválené projektové dokumentace
- osvětově působit na obyvatele MČ a žáky našich škol se záměrem vypěstovat kladný vztah k veřejné i soukromé zeleni
- zapojit obyvatele MČ do péče o veřejnou zeleň
- upravit travnatou pláž u Počernického rybníka za účelem zlepšení podmínek pro rekreaci obyvatel MČ
- vytvořit technické zázemí pro údržbu městské zeleně a zámeckého parku


VEŘEJNÝ POŘÁDEK
- zajistit dostatečný počet finančních prostředků a lidských zdrojů pro docílení čistoty komunikací a veřejných prostranství v MČ
- úzce a trvale spolupracovat s policejními složkami na stavu a kvalitě veřejného pořádku
a na potírání všech forem vandalismu v MČ
- formou prevenčních opatření spolupracovat s občany, organizacemi a podnikatelskými subjekty v MČ za účelem udržitelnosti a zlepšování stavu veřejného pořádku v Dolních Počernicích
- pravidelně zabezpečovat monitorování a odstraňování černých skládek v k. ú. Dolní Počernice
- zajistit dostatečný počet odpadkových košů na veřejných prostranstvích v MČ
- využívat Studii regenerace zeleně MČ Praha – Dolní Počernice k zajištění pravidelné péče
o městskou zeleň

ŠKOLSTVÍ
- usilovat o včasnou přípravu podkladů pro výstavbu nového areálu ZŠ a využít všech dostupných možností k zajištění finančních prostředků na její realizaci
- zajistit podmínky pro nezbytné potřeby zvyšování kvality školství v MČ Praha – Dolní Počernice
- pokračovat v dosavadní spolupráci se školskými zařízeními v MČ při jejich zapojování do veřejného života v Dolních Počernicích
- udržovat obě školská zařízení MČ v dobrém a provozuschopném stavu
- zajistit odpovídající kvalifikované vedení základní školy
- zajistit podmínky pro výstavbu třetího pavilonu mateřské školy


ZDRAVOTNICTVÍ A SOCIÁLNÍ OBLAST
- pokračovat v přípravě projektu Domova seniorů v Dolních Počernicích ve spolupráci s hl. m. Prahou
- usilovat o možnost umístění zdravotnických služeb v nových zástavbách MČ
- vytvářet lepší podmínky při péči o seniory a sociálně slabší občany Dolních Počernic
- usilovat o zapojení většího počtu seniorů do veřejného života v Dolních Počernicích a zajistit podmínky pro kvalitní fungování „Klubu důchodců“ v budově ÚMČ
- spolupracovat s MČ Praha 14 na komunitním plánování v sociální oblasti


KULTURA A VYUŽÍVÁNÍ VOLNÉHO ČASU
- trvale využívat grantovou politiku hl. m. Prahy v oblasti kultury, památkové péče a využívání
volného času mládeže
- zajistit optimální podmínky a dostatečné množství finančních prostředků na kulturní akce pořádané MČ i jinými subjekty a organizacemi
- zapojovat všechna školská zařízení v MČ a širokou veřejnost do kulturního dění v naší MČ
- spolupracovat s hl. m. Prahou a MČ Praha 14 při přípravě a realizaci rekreačního parku
„U Čeňku“
- spolupracovat s MČ Praha 14 při pořádání vybraných kulturních akcí
- zkvalitnit vybavení dětských hřišť a zajistit jejich funkčnost v souladu s platnou legislativou
- spolupracovat s podnikatelskými subjekty, působícími v městské části nebo jejím okolí, v oblasti kultury a využití volného času dětí, mládeže a dospělých


OBCHOD A SLUŽBY
- usilovat o možnosti kvalitnější dopravní obslužnosti MHD k velkým nákupním centrům
- usilovat o umístění menšího nákupního centra v Dolních Počernicích
- podporovat aktivity směřující k rozšíření možností v oblasti obchodu a služeb pro obyvatele
Dolních Počernic
- udržet pobočku České pošty v Dolních Počernicích
- podporovat konání farmářských trhů v Dolních Počernicích


TĚLOVÝCHOVA A SPORT
- v rámci projednávání Urbanistické studie Dolní Počernice – sever zajistit možnosti pro rozšíření sportovních ploch a zařízení v MČ
- zajistit finanční prostředky na bezpečný provoz a údržbu veřejných sportovišť a dětských hřišť v Dolních Počernicích
- spolupracovat se ZŠ a TJ Sokol na udržitelnosti a využívání jejich sportovních zařízení
- v rámci příprav na výstavbu nového areálu ZŠ uvažovat o možnosti realizace plaveckého bazénu
- iniciovat možnosti rozšíření sítě cyklistických stezek v MČ
- podporovat aktivity jiných subjektů při pořádání sportovních akcí v Dolních Počernicích
- spolupracovat s vedením nového golfového areálu při zvýhodňování podmínek hry pro obyvatele MČ, zejména z řad dětí a mládeže


MAJETEK
- zajistit kvalitní a pravidelnou údržbu objektů, pozemků a bytového fondu ve vlastnictví MČ
- iniciovat další jednání s vedením hlavního města Prahy za účelem získání strategických objektů a pozemků do vlastnictví MČ
- sledovat možnosti čerpání finančních prostředků z dostupných dotačních titulů na obnovu majetku MČ
- odstranit havarijní stav objektu čp. 45 (hájovna) a zajistit jeho dlouhodobé využití
- úspěšně dořešit soudní spor a fungování nájemních vztahů se spol. Natural
- dokončit privatizaci bytových domů čp. 68 a 393
- zajistit využití dosud nepronajatých nebytových prostor a objektů ve vlastnictví MČ
- vyřešit dlouhodobé využití objektů čp. 11 a 26 i za cenu jejich případné demolice s výhledem dotvoření historického jádra Dolních Počernic
- usilovat o úplatný převod objektu čp. 366 do vlastnictví MČ se záměrem dotvoření historického jádra Dolních Počernic
- pokračovat ve snižování energetické náročnosti objektů ve vlastnictví MČ Praha – Dolní Počernice tak, aby splňovaly podmínky energetických auditů


INFORMOVANOST OBYVATEL

- zkvalitnit náplň Dolnopočernického zpravodaje
- zkvalitnit obsah a úpravu internetových stránek MČ
- využívat dostupných možností pro výrobu propagačních materiálů o Dolních Počernicích
- zahájit přípravné práce na publikaci o historii Dolních Počernic
- doplnit naučnou stezku o nová zastavení
- pořádat kulaté stoly a fóra za účelem větší informovanosti obyvatel a jejich zapojení do rozhodování o veřejném životě v MČ
- v rámci možností zajistit podávání informací o dění v MČ v cizím jazyce
- udržet a zkvalitnit činnost Informačního centra MČ
- spolupracovat s redakcemi místních periodik městských částí hl. m. Prahy, Listů hl. m. Prahy, novin Náš region a využívat další možnosti k propagaci MČ
- zkvalitnit propagaci MČ vhodným marketingem – facebook, wikipedia, Kudy z nudy, PR články, vhodná inzerce atp.


ŘÍZENÍ A SPRÁVA

- zvyšovat kvalifikaci a vzdělanost pracovníků ÚMČ Praha – Dolní Počernice
- zabezpečit kvalitní a aktualizované vybavení pro výkon veřejné správy ÚMČ
- docílit odpovídající úrovně komunikačních schopností všech zástupců samosprávy a státní správy při styku s veřejností
- zapojit obyvatele MČ do řešení veřejných věcí prostřednictvím procesu Místní agendy 21
- obhájit kategorii „C“ v hierarchii MA 21
- pokračovat v aktivním členství MČ při Národní sítí Zdravých měst
 

Rada městské části Praha – Dolní Počernice