Městská část Praha - Dolní Počernice: Evropské fondy
 
 
Městská část Praha – Dolní Počernice od roku 2004 začala využívat možnosti čerpat finanční prostředky ze strukturálních fondů Evropské unie, konkrétně z programu Jednotný programový dokument pro Cíl 2 – Praha. Vedení městské části zareagovalo na nabízené možnosti již v 1. výzvě na podzim roku 2004 a pak byly postupně předloženy projekty do všech výzev, které byly v rámci hlavního města v prvním programovacím období v letech 2004 – 2006 vypsány. Bylo to zcela výjimečné období a městská část zaznamenala úspěchy i neúspěchy. Úspěchů však bylo mnohem víc. Dolní Počernice získaly podporu pro čtyři strategické projekty, které výrazným způsobem zlepšily vzhled a image městské části.

Od roku 2004 do roku 2008 získala Městská část Praha – Dolní Počernice ze strukturálních fondů EU částku 69 mil. Kč.

Akce, realizované ze strukturálních fondů EU v programu JPD 2
Žadatel a realizátor – Městská část Praha – Dolní Počernice
 
Název akce Výše získané podpory Termín realizace
Vybudování přírodního amfiteátru v rámci rehabilitace zámeckého parku v Dolních Počernicích 11,6 mil.Kč 2004 - 2006
Společné kulturní centrum MČ Praha – Dolní Počernice a MČ Praha 14 27,3 mil. Kč 2005 - 2007
Informační centrum v Dolních Počernicích s veřejně přístupným internetem 10,2 mil. Kč 2006 - 2007
Revitalizace historického centra zámeckého areálu v Dolních Počernicích – likvidace ekologických zátěží, zvýšení atraktivity a příprava pro rozvoj podporovaného území 19,5 mil.Kč 2007 - 2008

Akce, realizované ze strukturálních fondů EU v programu JPD 2
Žadatel a realizátor – Hlavní město Praha

Název akce Výše získané podpory Termín realizace
Rekonstrukce Velkého Počernického rybníka 56,3 mil Kč 2004 - 2006
Revitalizace skládky – lokalita V Pískovně 9,3 mil.Kč 2006

Mezi největší úspěchy městské části patří ocenění Nejlepší investice roku 2007, kterou získal soubor staveb realizovaných v zámeckém areálu. Soutěž pod názvem TOP INVEST, nejlepší investiční záměr roku je každoročně vypisována Ministerstvem průmyslu a obchodu ČR, Ministerstvem pro místní rozvoj ČR a Svazem podnikatelů ve stavebnictví v ČR a ocenění jsou udělována významným investičním akcím.

Po ukončení 1. Programovacího období byl Útvarem rozvoje Hlavního města Prahy, odborem strategické koncepce zpracován rozsáhlý dokument pod názvem „PROJEKTY PROGRAMU JPD 2 V OBDOBÍ 2004-2006, finanční prostředky na projekty a jejich rozmístění v městských částech“, který vyhodnocoval celou první etapu čerpání finančních prostředků ze strukturálních fondů EU v hlavním městě. Městská část Praha – Dolní Počernice získala v rámci celého hlavního města nejvíce finančních prostředků po přepočtení způsobilých výdajů na obyvatele ze všech městských částí Prahy, a to částku 79 363 Kč na jednoho obyvatele. Částka převyšovala o více jak 30 000 Kč Městskou část Praha – Satalice (46 853 Kč na 1 obyvatele), která se umístila na 2. místě a o více jak 50 000 Kč Městskou část Praha – Vinoř (26 112 Kč na 1 obyvatele), která získala 3. místo. Pro městskou část se Program JPD 2 stal velmi významným příspěvkem k jejím rozpočtovým prostředkům. Bylo to velmi náročné a úspěšné období, ve kterém se významným způsobem podařilo zhodnotit majetek MČ Praha – Dolní Počernice a Hl. m. Prahy a zlepšit tak podmínky pro život jejich obyvatel.

 
 
Druhé programovací období
V současné době probíhá již druhé programovací období (2007 – 2013) podpory České republice z evropských strukturálních fondů. Hlavní město Praha má dva operační programy, a to Operační program Praha – Konkurenceschopnost a Operační program Praha – Adaptabilita. V tomto programovacím období mohou již finanční prostředky ze strukturálních fondů EU čerpat všechny městské části hl. m. Prahy.
Městská část Praha – Dolní Počernice předložila dlouho připravovaný projekt „Mlýn - regenerace historických objektů v Dolních Počernicích pro vytvoření centra environmentálního vzdělávání“ v 1. a ve 2. výzvě Operačním programu Praha – Konkurenceschopnost na realizaci projektu. Bohužel kritéria, která byla stěžejní pro získání potřebného počtu bodů, nemohl projekt naplnit. Ve 2. výzvě bylo přislíbeno ze strany MHMP, že dojde ke změně bodovacích kritérií, ale bohužel se tak nestalo. Oba pokusy byly neúspěšné, a protože nedošlo k zásadní úpravě hodnocení projektů, v dalších výzvách jsme již projekt nepředkládali.
Městská část Praha – Dolní Počernice však i přesto zaznamenala v tomto období úspěch. Stala se partnerem projektu „Kompletní rekonstrukce a vybavení dětského a volnočasového zařízení Orangery, Národních hrdinů 39, Dolní Počernice“, který byl předložen v 1. výzvě Operačního programu Praha Konkurenceschopnost, a jehož předkladatelem a investorem byla společnost Orangery, s.r.o. Projekt byl úspěšný, získal podporu a významným způsobem vylepšil stav další strategické budovy v centru Dolních Počernic.
 
 
Nejlepší investice roku 2007


Hlavní město Praha spolu s Městskou částí Praha – Dolní Počernice se přihlásily do soutěže o nejlepší investiční záměr roku 2007 s projektem „Revitalizace zámeckého areálu Dolní Počernice“. Soutěž každoročně vypisuje Svaz podnikatelů ve stavebnictví, Ministerstvo místního rozvoje České republiky, Ministerstvo průmyslu a obchodu České republiky a Veletrhy Brno, a.s. Posuzovaný investiční záměr zahrnoval soubor staveb: „Rekonstrukce Velkého Počernického rybníka“, „Vybudování přírodního amfiteátru v zámeckém parku v Dolních Počernicích“ a „Společné kulturní centrum MČ Praha – Dolní Počernice a MČ Praha 14“.
Požadované podkladové materiály byly zaslány do soutěže 12. března 2008. Hodnotící komise zasedala 19. března 2008. Hlavní kritéria hodnocení byla kvalita investičního záměru, ekonomické a technické parametry investice a kvalitní zvládnutí realizace investičního záměru.
Výsledek soutěže byl pro Městskou část Praha – Dolní Počernice nad očekávání příznivý, neboť spolu s dalšími dvěma projekty získala titul „Nejlepší investice roku 2007“.
Ocenění převzal pan starosta Zbyněk Richter v Brně dne 22. 4. 2008 v rámci slavnostního večera pořádaného u příležitosti 80 let od vzniku brněnského výstaviště. Slavnostního předání v Rotundě pavilonu A se zúčastnili představitelé vlády ČR, zástupci podnikatelské a architektonické obce, představitelé Veletrhů Brno, města Brna a významní zahraniční účastníci.
Pro Městskou část Praha – Dolní Počernice představuje udělení této ceny veliký úspěch a motivaci k realizaci dalších kvalitních investičních záměrů, ale také ocenění dobře vykonané práce.

Zbyněk Richter, starosta MČ Praha – Dolní Počernice

 
 

 Projekty realizované s podporou strukturálních fondů v MČ Praha – Dolní Počernice
V městské části Praha – Dolní Počernice je v současné době ukončeno pět staveb, které jsou realizovány v programu Jednotný programový dokument pro cíl 2 - Praha, a jsou spolufinancovány ze strukturálních fondů Evropské unie.

Rokytka - Rekonstrukce velkého Počernického rybníka
Registrační číslo CZ.04.2.06/1.2.00.1/0010
Program Jednotný programový dokument pro Cíl 2
Opatření 1.2 Regenerace poškozených a nevhodně využívaných ploch
Žadatel Hlavní město Praha

Investor : Hlavní město Praha – odbor ochrany prostředí MHMP
Projektant : Vodní díla TBD a.s.
Dodavatel : Lesy hl. m. Prahy – stavební část
Pas plus s.r.o. - odbahnění
Doba realizace : říjen 2004- červen 2006
Celkové náklady : 56,3 mil Kč
Účelem stavby bylo odstranění celkového havarijního stavu rybníka, rekonstrukce všech jeho zařízení odbahnění jeho nádrže. Rybník v nové podobě se stane významným krajinotvorným a protipovodňovým prvkem ve východní části Prahy, hnízdištěm ptactva a biocentrem živočichů, kteří jsou vázáni na vodní prostředí.Upravené okolí rybníka bude sloužit spolu s přilehlým zámeckým parkem k procházkám a relaxaci obyvatel hlavního město Prahy.

Rekonstrukce přispěla ke zvýšení bezpečnosti vodního díla Velký Počernický rybník, posílení ekologické stability přírodní památky Velký Počernický rybník a zvýšení využitelnosti Počernického rybníka k vodohospodářským, rybářským a rekreačním funkcím. Dalším přínosem rekonstrukce je zvýšení bezpečnosti rybníka proti povodním a posílení jeho samočistících funkcí.
V říjnu 2004 byl rybník sloven a vypuštěn. Byly vybudovány svodnice na odvodnění sedimentu, laguny pro přemístění případných vzácných živočichů a opravena obtoková hrázka. Poté byly postupně rekonstruovány jednotlivé funkční objekty rybníka – bezpečnostní přeliv, požerák, návodní opevnění hráze a rozdělovací objekt. Po dostatečném odvodnění bylo suchou cestou vytěženo přibližně 60 000 m³ sedimentu. Část byla použita na výstavbu nového ostrova a rozšíření litorálního pásma. Zbytek, přibližně 38 000 m³, byl použit částečně na rekultivaci vytěženého zemníku v Běchovicích a částečně uložen na deponii Počernice v tloušťce 15-20 cm. Stabilizovaný sediment byl zaorán do půdy a celá plocha následně zrekultivována a zatravněna.
 
původní stav současný stav

Vybudování přírodního amfiteátru v rámci rehabilitace zámeckého parku v Dolních Počernicích s podporou ze strukturálních fondů EU
Registrační číslo CZ.04.2.06/1.3.00.1/0016
Program Jednotný programový dokument pro Cíl 2
Opatření 1.3 Veřejná infrastruktura zlepšující kvalitu života zejména na sídlištích
Žadatel Městská část a Praha – Dolní Počernice


Investor : Městská část Praha – Dolní Počernice
Dodavatel : FASS s.r.o., Žďár nad Sázavou
Projektant : ing. arch. Magdalena Dandová
Doba realizace: listopad 2004 - listopad 2006
Celkové náklady: 11,6 mil.Kč
Cílem projektu bylo vytvořit důstojné a bezpečné podmínky pro pořádání tradičních kulturních akcí MČ Praha Dolní Počernice a umožnit jeho využití ostatním subjektům v rámci hl. m. Prahy. Amfiteátr bude funkčně navazovat na nově vybudované přilehlé kulturní centrum v bývalém pivovaru včetně přístupových cest a komunikačních prostor.
 
původní stav současný stav

Společné kulturní centrum MČ Praha – Dolní Počernice a MČ Praha 14
Název Společné kulturní centrum městských částí Praha Dolní Počernice a Praha 14
Registrační číslo CZ.04.2.06/1.3.00.2/0038
Program Jednotný programový dokument pro Cíl 2
Opatření 1.3 Veřejná infrastruktura zlepšující kvalitu života zejména na sídlištích
Žadatel Městská část Praha Dolní Počernice

Investor : MČ Praha - Dolní Počernice
Dodavatel : FASS s.r.o. Žďár nad Sázavou
Projektant : ing. arch. Miroslav Kopáček
Doba realizace : říjen 2005 – červen 2007
Celkové náklady : 27,3 mil. Kč.
Městská část Praha – Dolní Počernice pořádá každým rokem řadu zajímavých kulturních akcí, a proto již delší dobu usilovala o vybudování kulturního centra rekonstrukcí hlavní budovy bývalého pivovaru. Prostory jsou připraveny pro víceúčelové využití - kulturní a společenské akce, klubové, vzdělávací, galerijní a gastronomické aktivity zejména pro obyvatele MČ Praha- Dolní Počernice a Prahy 14 a jejího sídliště Černý Most. Předpokládá se i s využívání objektu jinými subjekty formou pronájmu nově rekonstruovaných prostor.

Cílem akce byla rekonstrukce památkově chráněné budovy bývalého pivovaru z 19. stol. v areálu zámku v Dolních Počernicích. Realizace projektu přispěje k prevenci kriminality (kvalitní využití volného času, kamerový systém). V pivovaru se uskutečnila úprava vnitřních prostor (2 nadzemní podlaží), podkroví, fasády, stropů a osvětlení. Bylo revitalizováno okolí, vzniklo 15 parkovacích míst. Vzniklo celkem 1450 m2 plochy pro pořádání akcí a 2 pracovní místa.
Projekt navazoval a doplňoval schválené projekty MČ Dolní Počernice a odboru ochrany prostředí MHMP z 1.výzvy JPD 2. Dopad projektu přesahuje hranice MČ Dolní Počernice především směrem do MČ Praha 14 - sídliště Černý Most. Poptávka po projektu byla doložena ze strany MČ Praha 14 a dalších partnerů.
 
původní stav současný stav

Regionální informační centrum v Dolních Počernicích s veřejně přístupným internetem
Registrační číslo CZ.04.2.06/2.2.00.3/0100

Program Jednotný programový dokument pro Cíl 2
Opatření 2.2 Příznivé podnikatelské prostředí
Žadatel Praha-Dolní Počernice, Národních hrdinů 6

Investor: MČ Praha – Dolní Počernice
Dodavatel : Vodomont – VS a.s.
Projektant : ing. František Smetana.
Doba realizace : květen 2006 – srpen
Celkové náklady : 10,2 mil. Kč
Záměrem tohoto projektu je vybudování informačního centra, které bude poskytovat informace občanům MČ a tuzemským i zahraničním návštěvníkům MČ. Součástí projektu je i ubytovací kapacita a umístění malého počernického muzea, které ukazuje podmínky, za kterých žili a hospodařili předešlé generace. Celý záměr je realizován formou celkové rekonstrukce objektu čp.6 ve Staré obci.

Hlavním cílem projektu bylo revitalizovat historický zdevastovaný objekt a vytvořit zde informační centrum s veřejně přístupným internetem. Centrum podpořilo malé a střední podniky v oblasti cestovního ruchu. Realizací projektu byla posílena informační společnost, vytvořeny podmínky pro udržitelný rozvoj v oblasti podnikání a došlo k celkovému zatraktivnění území. Současně vznikla nová pracovní místa s respektováním rovných příležitostí. Vzniklý prostor slouží jako místo pro poskytování informací o akcích pořádaných nejrůznějšími subjekty, které se budou konat v městské části i celé Praze a nabízí informace z historie i současnosti vybraného území. Pro obyvatele městské části byly zavedeny nové služby – veřejně přístupný internet, kopírování, laminování, prodej vstupenek na kulturní akce v celé Praze, nové regionální muzeum, prodej služeb spojených s dopravou, nové ubytovací kapacity a další drobné služby.
 
původní stav současný stav

Revitalizace skládky – lokalita V Pískovně
Registrační číslo CZ.04.2.06/1.2.00.3/0115
Program Jednotný programový dokument pro Cíl 2
Opatření 1.2 - Opatření 1.2 Regenerace poškozených a nevhodně využívaných ploch

Žadatel Hl. m. Praha – odbor správy majetku MHMP

Investor : Hlavní město Praha – Odbor správy majetku MHMP
Dodavatel : Gabriel s.r.o.
Projektant: ing. V. Gabriel
Doba realizace : srpen – září 2006
Celkové náklady : 9,3 mil.Kč
Účelem stavby bylo odstranění letité černé skládky za místním hřbitovem a její přeměna na parkovou plochu včetně umístění menších objektů, které budou sloužit k odpočinku obyvatel Dolních Počernic a jejich návštěvníků. Projekt je ukončen a v budoucnu bude nedílnou součástí připravovaného přírodního parku „U Čeňku“.

Cílem projektu bylo zlepšit kvalitu životního prostředí a zvýšit ekologicko - estetickou hodnotu městské části Praha - Dolní Počernice rekultivací letité černé skládky a její transformací na rekreačně odpočinkový prostor parku „V Pískovně“. Skládka se nacházela v ochranném pásmu zvláště chráněného území - přírodní rezervace „V Pískovně". Sanací skládky došlo k eliminaci její značné ekologické zátěže na přírodní rezervaci a na ostatní lokality ochranného pásma. Následnými parkovými úpravami byly odstraněny erozní procesy, ke kterým docházelo v důsledku obnažení svahu a jeho pokrytí ruderálním porostem, a které ohrožovaly akumulační a retenční schopnost krajiny. Byla obnovena přirozená vegetace, čímž se zabránlo osídlení této lokality introdukovanými agresivními rostlinami. Došlo k výsadbě nové zeleně, stromů a keřů, čímž se zvýšila rozloha sídelní vegetace, mající kromě estetického významu také funkci prachového filtru a protihlukové bariéry. V prostotu nové parkové plochy bylo vysázeno 310 kvalitních vzrostlých stromů.
 
původní stav současný stav

Revitalizace historického centra zámeckého areálu v Dolních Počernicích – likvidace ekologických zátěží, zvýšení atraktivity a příprava rozvoje podporovaného území
Registrační číslo CZ.04.2.06/1.2.00.6/0362
Program Jednotný programový dokument pro Cíl 2
Opatření 1.2 Regenerace poškozených a nevhodně využívaných ploch
Žadatel Městská část Praha - Dolní Počernice


Investor: MČ Praha – Dolní Počernice
Dodavatel: FASS,s.r.o.
Projektant: ing. Jan Mayer
Doba realizace: říjen 2007 – červen 2008
Celková náklady: 19,5 mil. Kč

Hlavním cílem projektu byla revitalizace nádvoří tvořeného památkově chráněnými budovami hospodářského zázemí zámku. Území bylo zdevastováno především neadekvátním využitím ze minulého režimu (omezené budoucí využití, necitlivé stavební zásahy, ekologická zátěž). Projekt je součástí rozsáhlého souboru projektů obnovy výjimečného území tvořeného kulturní památkou Areál zámku a přírodní památkou Počernický rybník. Vedle významného estetického dopadu má i zásadní dopad ekologický a bezpečnostní (kamerový systém).
Ekologická orientace projektu – likvidace staré ekologické zátěže (dosavadní existence bývalé čerpací stanice pohonných hmot, vč. nádrží umístěných v zemi, mycí rampy s lapači olejů, odpadové jímky, násypy dvorního traktu, kultivace a rozšíření zelených ploch).
Dalšími klady projektu bylo vytvoření nové kvality teritoria parkového a přírodního charakteru – estetický vzhled, odstranění nevhodných porostů, budoucí snadná údržba, dobré podmínky pro růst významných stromů a dřevin v parku.
Zlepšena byla kvalita ITS (elektřina, voda, kanalizace).
Revitalizace přispěje k zatraktivnění území pro občany, návštěvníky, investory a NNO a k posílení vztahu obyvatel ke svému bydlišti.
Projekt podpořil vynikající dostupnost celého areálu, a to především pro obyvatele velkého sídliště Černý Most. V areálu se každoročně koná velká řada kulturních, sportovních, společenských a charitativních akcí.
 
původní stav současný stav

„Kompletní rekonstrukce a vybavení dětského a volnočasového zařízení Orangery, Národních hrdinů 39, Dolní Počernice“
Registrační číslo CZ.2.16/3.3.00/22064
Program Operační program Praha – Konkurenceschopnost
Oblast podpory 3.3 Rozvoj malých a středních podniků
Žadatel ORANGERY, s.r.o.

investor: Orangery, s.r.o.
Dodavatel : stavba - AAStaši,s.r.o,
vybavení - Benjamin,s.r.o.
Projektant : Ing. Filip Šrail, Zdeněk Novotný
Doba realizace : březen až srpen 2009
Celkové náklady : 6 446 250 Kč

Předmětem projektu bylo dokončení rekonstrukce památkově chráněného objektu zámecké oranžérie, vybavení jeho prostor (rozšíření stávajících prostor o 256 m2) a následné vybavení všech místností objektu. Realizací projektu došlo k rozšíření kapacity zařízení a služeb, které jsou poskytovány pro děti předškolního věku, pro dětí školního věku formou anglických odpoledních klubů a volnočasových aktivit pro dospělé. Projekt připravil zázemí pro vytvoření 2 nových pracovních míst a v neposlední řadě ke zvýšení konkurenceschopnosti subjektu. Projekt byl rozčleněn do tří fází. První, předinvestiční fáze byla podle harmonogramu naplánována na období od listopadu 2008 do konce února 2009. Druhá, investiční fáze byla realizována od března 2009 do srpna 2009. Třetí fáze provozní, v této fázi projektu byly otevřeny nově zrekonstruované a nově vybavené prostory dětského a volnočasového zařízení Orangery a byl zahájen běžný provoz realizovaného projektu.
 
původní stav současný stav
 
 

 INFORMAČNÍ MEMORANDUM   soubory pro tisk

  Informační memorandum
"Kompletní rekonstrukce a vybavení dětského a volnočasového zařízení Orangery, Národních hrdinů 39, Dolní Počernice"
  Informační memorandum - přírodní amfiteátr...
  Informační memorandum - společné kulturní centrum...
  Informační memorandum - informační centrum...
  Informační memorandum -  Projekt „Revitalizace historického centra zámeckého areálu ...
  Operační program Praha – Konkurenceschopnost, Programové období 2007 - 2013