Úvod  MČ Praha-Dolní Počernice  Kulturní památky - kompletní přehled  

Městská část Praha - Dolní Počernice: Nemovité kulturní památky (kompletní přehled)
 
   NEMOVITÉ KULTURNÍ PAMÁTKY V K.Ú. DOLNÍ POČERNICE zapsané do státní seznamu hl. m. Prahy 
 

starosta Zbyněk Richter Úvodní slovo starosty:
Vážení spoluobčané, vážení návštěvníci internetových stránek MČ Praha – Dolní Počernice,

připravili jsme pro vás přehledný soubor kulturních památek, nacházejících se v katastrálním území Dolní Počernice, které jsou zapsány ve státním seznamu nemovitých kulturních památek hl. m. Prahy.

Vedení MČ je si plně vědomo svého kulturního dědictví a průběžně uskutečňuje kroky, které vedou k jeho zachování. Je to cesta na dlouhou trať, ale při pohledu na některé, již zrekonstruované objekty, lze bez nadsázky říci, že naše snaha se nemíjí účinkem.

Všem našim občanům i návštěvníkům MČ přeji, aby se z naší historie těšili a velmi bych prosil, aby nám ji  pomáhali i chránit.

Zbyněk Richter, starosta


OBSAH STRÁNKY
NEMOVITÉ KULTURNÍ PAMÁTKY V K.Ú. DOLNÍ POČERNICE 
zapsané do státní seznamu hl. m. Prahy.

  1 – 1972 Mariánský sloup
  1 – 1973 Kostel Nanebevzetí Panny Marie – areál
  1 – 1973/1 Kostel Nanebevzetí Panny Marie
  1 – 1973/2 Bývalý hřbitov
  1 – 1973/3 Socha sv. Jana Nepomuckého uložená v depozitáři
    podle původní podoby sochy byla vytvořena
Nová socha sv. Jana Nepomuckého z r. 2010
  1 – 1973/4 Socha Sv. Vavřince
  1 – 1974 Zámek – areál
    čp. 1 Zámek
    čp.2 Mlýn
    čp.3 Pivovar
  1 – 1974/1 Starý zámek
  1 – 1974/2 Nový zámek
  1 – 1974/3 Terasa se schodištěm (nový zámek)
  1 – 1974/4 Vázy typu I
  1 – 1974/5 Opěrná zeď se schodištěm do parku
  1 – 1974/6 Vázy typu II
  1 – 1974/6 Ohradní zeď I
  1 – 1974/7 čp. 39 – bývalá zámecká oranžérie
  1 – 1974/8 Park
  1 – 1974/9 čp. 392 – obytný dům
  52133/2002 Obraz Kristus z Božího hrobu

ev.č. 1 – 1972
Mariánský sloup – v zahradě čp. 457, Podkrkonošská ul.

Na hranolovém soklu s nápisem: „Tento obraz k pobožnému uctění mariánským horlivcům a ctitelům postavila svým nákladem paní Anna Dostálová 1813“, stojí pískovcová socha Immaculaty pocházející z Králík – Hodče a se sloupem nesouvisí. Sloup demolován roku 1975, kdy stál na rohu Českobrodské silnice a ulice U Konečné, později byla hlavice sloupu nahrazena kopií.
 
ev.č. 1 – 1973
Kostel Nanebevzetí Panny Marie – areál
Původně románský kostel z počátku 13. století. První zmínka je z roku 1358. Při gotických úpravách loď prodloužena k západu, v pozdní gotice přistavěna věž. V renesanci loď sklenuta. Po roce 1890 provedena novorománská úprava a přistavěna oratoř. V posledních letech probíhají na kostele a v jeho areálu stavební úpravy za účelem zachování této
významné kulturní památky.
Farnost Dolní Počernice

1 – 1973/1
Kostel Nanebevzetí Panny Marie

Jednolodní stavba s pravoúhlým presbytářem s valenou klenbou má na západní straně hranolovou věž. Na severní straně oratoř s apsidou. Loď sklenuta třemi křížovými klenbami s hřebínky. Triumfální oblouk je půlkruhový bez profilace.

1 – 1973/2
Bývalý hřbitov

Nacházel se v areálu kostela.
1 – 1973/3
Socha Sv. Jana Nepomuckého  před rekonstrukcí

Na bývalém hřbitově
Na hranolovém soklu kamenná socha sv. Jana Nepomuckého běžného ikonografického typu bez polychromie. Konec 18. století, autor neznámý. Socha silně erodována. V současné době je uložena v depozitu ÚMČ Praha – Dolní Počernice

 

podle původní podoby sochy byla vytvořena
Nová socha Sv. Jana Nepomuckého slavnostně odhalená v roce 2010

Nový sv. Jan Nepomucký
Umístění: nádvoří bývalého pivovaru, Národních hrdinů čp.3
Návrh: Kamenosochařství Pánek, dle původní podoby a dokumentace
Realizace: Kamenosochařství Pánek
Materiál:Hořický pískovec
Rok: Slavnostní odhalení - 25. 10. 2010
SLAVNOSTNÍ ODHALENÍ SOCHY SV. JANA NEPOMUCKÉHO

1 – 1973/4
Socha Sv. Vavřince

Na sloupu u hřbitovních vrat
Na levém polygonálním sloupu hřbitovních vrat kamenná socha světce v kontrapostu
s levicí na prsou, u pravice rošt jako symbol mučednické smrti. Pozdně barokní drobná plastika neznámého autora.
 
ev.č. 1 – 1974
Zámek – areál
čp. 1 Zámek – Národních hrdinů 1

Zámek obsahuje historicky poutavou budovu tzv. starého zámku, která je
dvoukřídlá, jednopatrová stavba, situovaná blíže ke kostelu a nový zámek postavený jako jednopatrový v 19. století, včetně spojovacího krčku.
Starý zámek obsahuje ve východním křídle část středověké tvrze, jež měla s kostelem společný fortifikační systém, zaniklý až v první polovině 17. století. Lze zde identifikovat dvě stavební gotické fáze a velkou renesanční přestavbu. Renesanční, již dvoukřídlý zámek, měl průčelí zdobeno psaníčkovým sgrafitem a v nádvorním průčelí v přízemí byla arkáda. Stavbou nového zámku byl pověřen architekt Bělský v roce 1857. V roce 1867 byl již zámek obýván. V současné době je sídlem Dětského domova.
 
čp. 2 Mlýn – Národních hrdinů 2

Soubor budov mlýna se váže k r.1862.
Architektura inspirována motivy anglické novogotiky. Nejnáročněji je řešeno západní průčelí hlavní budovy z pískovcových kvádrů s reliéfními ozdobnými prvky – zrekonstruováno v r. 2007.

 V r. 1995 mlýnice vyhořela.
Od r. 1999 probíhá rekonstrukce souboru budov.
Uvnitř patrny zbytky Francisovy turbiny a mechaniky pohonného systému – transmisí.čp. 3 Pivovar – Národních hrdinů 3

Protáhlé, pozdně barokní stavení z r. 1751, přestavěno v r. 1855 a do dnešní podoby zrekonstruováno v r. 2007. Dochovány unikátní ledové sklepy a další stavební prvky ( římsy, klenby, ostění, litinové sloupy, komíny). V současnosti pokračuje rekonstrukce souboru budov pivovaru, nádvoří zrekonstruováno v r. 2008.
 

1 – 1974/1
Starý zámek


Jednopatrový dvoukřídlý objekt v přízemí s renesančními klenbami. Ve východním křídle část středověké tvrze. Upravované barokní průčelí má okna v lištových šambránách na podokenních římsách.
 

1 – 1974/2
Nový zámek


Jednopatrová budova je pojata jako klasicizující centrála s ústředním schodišťovým prostorem se střešním osvětlením. K němu přiléhají velké sály umístěné jednak ve velkém polygonálním rivalitu a dále na protilehlé straně ve spojovacím krčku (zde jen v prvním patře). Interiéry zdobeny štuky. Klasicizující eklektické průčelí má vysokou architektonickou hodnotu.

1 – 1974/3
Terasa se schodištěm (nový zámek)


K jižnímu průčelí nového zámku se zvýšeným přízemím přiléhá terasa s jednoramenným schodištěm. Zábradlí terasy má mezi pilířky s vázami litinové zábradlí z ozdobné tyčoviny. Pilířky po stranách schodiště nesou vázy stejného typu jako na terase a při přístupové cestě (viz vázy typu I).
 

1 – 1974/4
Vázy typu I


Klasicizující vázy z umělého kamene nahoře s vyhloubením pro
květiny. Čítají celkem deset kusů na terase a schodišti a devět
kusů při cestě k terase.
 

1 – 1974/5
Opěrná zeď se schodištěm do parku


Na západní straně nového zámku odděluje park s nižší terénní úpravou opěrná zeď ukončená balustrádou mezi pilířky. Balustrádu tvoří hranolové sloupky. Na pilířcích jsou vázy (viz vázy typu II). Pískovcové stupně schodiště na obou stranách brány v opěrné zdi mají segmentový půdorys.

1 – 1974/6
Vázy typu II


Na zdi v parku na západní straně nového zámku je patnáct klasicizujících váz z umělého kamene ve vrcholu s piniovou šiškou, které jsou ze stejné dílny jako vázy typu I. Vázy jsou v současné době uloženy v areálu zámku a budou osazeny zpět na své původní místo.

1 – 1974/6
Ohradní zeď I


Zeď oddělující nádvoří starého a nového zámku, připojená ke spojovacímu pilířku. Pilířky původně s konkávně vybranými rohy. Koruna zdi v ose polí vzdutá, v celém rozsahu kryta pískovcovými římsovými deskami. na pilířích jsou profilované pískovcové soklíky, původně s barokními vázami a andílky.

1 – 1974/7
čp. 39 – bývalá zámecká oranžérie -
ul. Národních hrdinů

Přízemní stavba hmotově výrazně členěna má na straně do parku výškově oddělenu střední, sedmiosou část s vysokými obdélnými okny a sedlovou střechnou. K ní připojeny z obou stran nižší dvouosé části stavby s pultovými střechami. Na nárožích jsou jednoosé, samostatně zastřešené rizality, se vstupem v půlkruhovém záklenku a s gotizující architektonickou výzdobou. Uliční trakt má hladké osmiosé průčelí. Oranžérie postavena nově v druhé polovině 19. století. Po druhé světové válce adaptována. V r. 2009 rekonstruována za účelem provozu mateřské školy.

1 – 1974/8
Park

Zahrada u zámku zmiňovaná již ve 20. letech 17. století vznikla na místě poplužního dvora. Barokní zahrada francouzského typu nedochována. V současnosti je park průběžně upravován.
 

1 – 1974/9
čp. 392 – obytný dům


Dvoupodlažní dům s hladkými novodobými průčelími s plochou střechou. V polosuterénu barokní zdivo, které spolu s klenbami má zůstat zachováno.
52133/2002
Obraz Kristus z Božího hrobu

Autor: provenience Čechy, malba na hedvábí, výšivka, v = 75 cm, š = 182 cm, 2. pol 19.století, Kněžická 197, k.ú. Dolní Počernice.