Městská část Praha – Dolní Počernice - charakteristika území
 
Přírodní podmínky a životní prostředí MČ Praha - Dolní Počernice
 
 Morfologie, popis území 
Katastrální území Dolní Počernice se nachází ve východní části Prahy, v oblasti Prahy 14, v nadmořské výšce v rozmezí výšky 220 – 265 m n.m. Nejnižší oblast je podél toku říčky Rokytky, přičemž nejnižší místo s kótou 220 m n. m. je na západě v místě, kde Rokytka k. ú. opouští. Nejvyšší místo s nadmořskou výškou 265m n.m. se nachází na severní straně Počernického rybníka v místě, kde se po výraznějším zvedání terénu severovýchodním směrem terén prudce zvedá cca o 20m.
V k.ú. Dolních Počernic se nevyskytuje žádné ložisko nerostných surovin. V minulosti zde sice lokálně probíhala těžba písků a štěrků, která je nyní již ukončena a těžebny jsou zrekultivovány.

 Geologické poměry
Na převažující ploše k.ú. Dolních Počernic se vyskytuje bohdalecké souvrství skalního podkladu. Tento skalní podklad se rozkládá na celé zastavěné části. Jedná se o tmavošedé až černošedé jílovité břidlice, jemně nebo hrubě slídnaté.

V západní a jižní části lokality Vinice je skalní podklad tvořen horninami královodvorského souvrství, pro něž jsou charakteristické černo a šedočerné hustě slídnaté jílovité břidlice, které se směrem do nadloží zjemňují a které snadno zvětrávají do velké hloubky a rozpadají se na drobné měkké střípky s hlinitou výplní. Do severní části lokality Vinice zasahuje kosovské souvrství - flyšový komplex, ve kterém se střídají šedé a tmavě šedé písčité, prachovité a jílovité břidlice s polohami křemenných pískovců až křemenců. Tyto horniny patří k pevnější a odolnějším proti zvětrávacím procesům. Zde však byly postiženy fosilním zvětráním, kde může být hloubka fosilního zvětrávání až do 10 a více metrů.

 
 Klimatické podmínky  a podnebí

Podle atlasu podnebí ČR patří toto území do okrsku T2, čím se řadí do oblasti mírně teplé, do okrsku mírně teplého, mírně suchého, převážně s mírnou zimou. Průměrná roční teplota vzduchu se zde pohybuje kolem 10oC. Průměrné teploty v lednu -1,8oC, průměrné červencové teploty kolem 19oC. Průměrný roční úhrn srážek v území dosahuje 339 mm s maximem v srpnu a minimem v únoru.

Ve srovnání s oblastmi centrální Prahy mají Dolní Počernice průměrnou roční teplotu obdobnou, průměrný úhrn srážek cca o 110 mm nižší a průměrnou relativní vlhkost vzduchu o 7% vyšší. Průměrná doba slunečního svitu je o 155 hodin za rok vyšší.

 
 Vodní toky
další informace
Říčka Rokytka protéká územím městské části od východu k západu, přičemž  do území vtéká dvěma koryty v prostoru zámeckého parku z Počernického rybníka. Jedno koryto je bývalý mlýnský náhon a druhé je vlastní koryto potoka. Současně vede z Počernického rybníka přes zámecký park ještě koryto od bezpečnostního přelivu rybníka. Bezpečnostní přeliv je vytvořen v hrázi a je přemostěn kamenným můstkem.Všechna tři koryta vedou od sypané hráze rybníka přes park až k ulici Národních hrdinů, kde se spojují do jediného toku, který podtéká ulici a pokračuje podél sportovních hřišť směrem na Hostavice. Kvalita vody v Rokytce je pravidelně vyhodnocována. Původně byl měrný profil zvolen u sportovního areálu pod ulicí Hribojedskou, později se měření posunulo proti toku nad Počernický rybník. Celkově je Rokytka hodnocena z hlediska mikrobiologických a biologických ukazatelů jako silně znečištěná, nebo velmi silně znečištěná. Břehy jsou většinou nezpevněné, porostlé vzrostlými stromy a keři a náletovými rostlinami. Základní porost tvoří jírovec maďál a javor mléč.

Zátopová křivka říčky Rokytky pro stoletou vodu zasahuje území prakticky pouze v prostoru hřišť a neohrožuje žádné stavby.

Část území Dolních Počernic tvoří přírodní památka Počernický rybník, kterou tvoří Počernický rybník, lesní pozemek na severu rybníka a části zámeckého parku, a je součástí přírodního parku Klánovice – Čihadla s ochranným pásmem 50 metrů. Chráněné území vzniklo na ochranu rybníka a zámeckého parku s rozsáhlými rákosinami a vrbinami a s významným hnízdištěm ptactva. Přírodní památkou byl Počernický rybník vyhlášen v roce 1988. Počernický rybník je největším pražským rybníkem, plní funkci ekologickou, krajinotvornou, vodohospodářskou, rybářskou a rekreační. Na západní straně má rybník sypanou zemní hráz   Severně od tohoto území se rozkládá přírodní památka Xaverovský háj pro ochranu dubového lesa s význačnými starými stromy, která rovněž patří do oblasti klidu Klánovice – Čihadla.

 
 Půda

V pásech v šířce 20 - 30metrů od okraje hlavních tahů komunikací je vysoké znečištění půdy kontaminací, zvláště olovem, čímž se snižuje přítomnost mikroorganismů v půdě, jejich aktivita a půda silně degraduje.

V katastrálním území Dolních Počernic se nachází dva menší lesíky, jejichž celková plocha zaujímá pouhých 0,8% celkové plochy území. Jeden se rozkládá na severním břehu Počernického rybníka a druhý na ulici Nad Rybníkem.

Významný podíl však zaujímá zemědělská půda. Orná půda 29,7% a zahrady 18,2% z celkové rozlohy území. Výrazným prvkem jižní části území městské části je zámecký park.


 Technické vybavení

Dolní Počernice mají  technickou infrastrukturu vybudovanou. Jedná se vesměs o nové inženýrské sítě budované s dostatečnou kapacitou i pro budoucí rozvoj obce. Nevyhovující je pouze dešťová kanalizace odvodňující území části Vinice do potoka Rokytka.

 Zásobování vodou
Zásobování vodou je zajištěno z vodárenského systému Běchovice - Újezd - Klánovice (BUK) a to řadem DN 600. Jedná se o vodárenské pásmo vodojemu Kozinec. Tento vodojem má objem vody 38 000m3, hladiny 312,50/305,50 m n.m. Řad DN 600 prochází po jižním obvodu obce a podél Českobrodské ulice vede do Běchovic. Na tento řad navazují další uliční řady. Řady jsou dostatečně kapacitní. Celý tento vodárenský systém byl budován postupně od roku 1976 do roku 2000. Přívod DN 600 byl vybudován v roce 1991. Všechny řady jsou z litiny.
Výpočet potřeby vody  je proveden dle Městských standardů vodárenských zařízení hl.m. Prahy a je uvažován předpokládaným stavem obyvatel a zaměstnanců v MČ k r.2010 s  hodnotou 150 l/obyvatele/den a 80 l/ zaměstnance/den.

 Odkanalizování
Území Dolních Počernic je odvodněno oddílnou kanalizační soustavou. V obci je v současné době provedena soustavná stoková síť splaškové kanalizace, která náleží do povodí kmenové stoky H, která je v současné době ukončena u ul. Národních hrdinů a připravuje se pokračování stoky H do Běchovic. Stoková síť splaškových vod v MČ je v současné době dokončena a svedena do stoky H částečně gravitačně a částečně čerpáním. Stoky jsou kameninové, jsou provedeny podle Městských standardů kanalizační sítě hl. m. Prahy a jsou dostatečně kapacitní i pro další výstavbu.
Výpočet odtoku splaškových vod je proveden dle Městských standardů kanalizačních zařízení hl.m. Prahy a je uvažován hodnotou 230 l/obyvatele/den a 80 l/ zaměstnance/den.

 Dešťové vody
Recipient (příjemce) dešťových vod celého území je tok říčky Rokytky. V současné době jsou dešťové stoky v jednotlivých ulicích odváděny vesměs betonovým potrubím, které je provedeno zaklenutím bývalých příkopů. Tato kanalizace je pouze ve správě obce. Zcela samostatná je stoka, která odvodňuje komunikace Pražského okruhu. Ta je napojena na dešťovou stoku v křižovatce pražského okruhu s ulicí Olomouckou  a dále je vedena na stoku ústící do Svépravického potoka, který napájí rybník Martiňák.

 Zásobování teplem

Zásobování teplem je v Dolních Počernicích převážně na bázi zemního plynu, dopňkově je využíván elektrický proud a výjimečně pevná paliva.

 Zásobování plynem

V Dolních Počernicích je vybudován rozvod zemního středotlakého plynu, který je veden z regulační stanice VTL/ STL Kyje č. 325 o kapacitě 3000 m3 / hod. Dostatečný rozvod STL plynu umožňuje 100% plynofikaci obce a jeho kapacita umožní i zásobování teplem i nově navrhované zástavby.

 Zásobování elektrickou energií

Napájení území je zajištěno z TR 110/22kV Běchovice. Z TR Běchovice jsou vyvedeny napájecí trasy venkovním vedením 22kV směr Dolní Počernice. V distribuční síti jsou zapojeny distribuční trafostanice a odběratelské trafostanice. Vytížení stávajících trafostanice je cca 70% provozního maxima. Rozvody jsou provedeny kabely průřezu 3x120mm2.

Veřejné osvětlení - je napájeno z rozvaděčů zapínacích bodů, které jsou připojeny na distribuční trafostanice PRE. Průjezdní komunikace jsou osazeny stožáry výšky 10,8 m, přístupové komunikace stožáry 5m.
Trafostanice v distribuční síti 22/0,4KV
provozní číslo provedení název adresa
97 kiosek Kiosek D.Počernice, Příchovická 423
262 kiosek Kiosek D.Počernice, Bakurinva
279 kiosek Vinice D.Počernice, Libotovská 435
406 kiosek Kiosek D.Počernice, V ráji 229
1260 kiosek Drobné provozovny D.Počernice, Národních hrdinů
4238 věžová Nádraží Běchovice D.Počernice, Českobrodská
4251 sloupová Na náměstí D.Počernice, Nežárská
5247 kiosek Dvojkiosek D.Počernice, Národních hrdinů 70
5248 kiosek Dvojkiosek D.Počernice, Národních hrdinů 70


 Doprava
Dolní Počernice leží v oblasti významných dopravních komunikací a důležitých křižovatek.

Nejvýznamnější stávající komunikací je část městského Pražského okruhu tzv. „Východní spojka“ – součást budoucího Silničního okruhu R1. V současné době spojuje Štěrboholskou radiálu na jihu s rychlostní komunikací R10 ve směru na Mladou Boleslav a Turnov na severu. Vede po východní hranici k.ú. Dolních Počernice (kromě oblasti Vinice). Mezi těmito body – ve vzdálenosti cca 4,5 km – leží ještě tři další mimoúrovňové křižovatky, a to (od jihu):
MÚK s Českobrodskou – Českobrodská jako silnice I/12 tvoří pro Dolní Počernice nejpřímější spojku do centra Prah, opačným směrem je výpadovkou na Český Brod a Kolín.
MÚK s dálnicí D11 – dálnice D11 koncentruje dopravu ve směru na Poděbrady a Hradec Králové.
MÚK s Chlumeckou a Náchodskou - komunikace Chlumecká je významnou spojnicí do centra a do severní části hl.m.Prahy a na dálnici D8 na Teplice, která na východ Horními Počernicemi pokračuje jako Náchodská.

Po jižním okraji k.ú. Dolních Počernic vede dvoukolejná elektrifikovaná železniční trať Praha – Kolín, která patří k nejvýznamnějším tratím v ČR. Tato trať č. 010/011 je součástí 1. železničního koridoru Děčín-Praha-Česká Třebová-Brno-Břeclav.
Souběžně s touto tratí vede dvoukolejná nákladová spojka Běchovice – Malešice.

Územím městské části vedou dvě základní cykloturistické trasy:
Trasa č.1: Národní divadlo – Kyje – Královice a dále až na Brno
Trasa č. 14: Hostavice – Počernice – Zeleneč a dále na Liberec

Územím městské části procházejí rovněž dvě značené turistické trasy:
Modrá č. 1003: Uhříněves, žel.st. – Dubeč – Běchovice, žel.st. – Vinice – V Ořešinách – Xaverov – Nové Dvory – Klánovice, žel.st. (celková délka 15 km)
Źlutá č. 6065: Dolní Počernice MHD – Počernický rybník – Nad rybníkem – V Ořešinách (celková délka 9 km)

Výhledové dopravní záměry.
Propojení Dolních Počernic s Technologickým parkem Běchovice a přemostění Východní spojky.
Rozšíření komunikace Národních hrdinů v místě podjezdu pod železniční tratí, nebo samostatný podchod pro pěší.
Rozšíření mostu přes Rokytku.

Zpracováno na základě ÚZEMNÍHO PLÁNU DOLNÍ POČERNICE
Zpracovatel: Inženýrský ateliér PPU-babtie spol.s r.o., červen 2005