Úvod  MČ Praha-Dolní Počernice  Stavby a investice  

Městská část Praha - Dolní Počernice: Stavby a investice v MČ
 
 

Nejvýznamnější projekty
v MČ Praha – Dolní  Počernice
v letech 2007 – 200
9
 
Revitalizace zámeckého parku v Dolních Počernicích
Modernizace Základní školy Národních hrdinů 70
Vybudování cyklostezky
Naučná stezka Dolní Počernice
Rekonstrukce hájovny čp. 45
Rekonstrukce komunikací
Rozšíření hřbitova v Dolních Počernicích
 
Projekty realizované s podporou strukturálních fondů v MČ Praha – Dolní Počernice Kompletní rekonstrukce a vybavení dětského a volnočasového zařízení Orangery, Národních hrdinů 39,
Dolní Počernice
Rekonstrukce Velkého počernického rybníka  
  Manipulační řád pro vodní dílo "Velký počernický rybník"  
Vybudování přírodního amfiteátru v rámci rehabilitace zámeckého parku v Dolních Počernicích.  
Společné kulturní centrum MČ Praha – Dolní Počernice a MČ Praha 14  
Regionální informační centrum v Dolních Počernicích s veřejně přístupným internetem  
Revitalizace skládky – lokalita V Pískovně
Revitalizace historického centra zámeckého areálu v Dolních Počernicích – likvidace ekologických zátěží


Projekty byly financovány za podpory těchto institucí:
Evropská unie Centrum pro regionální rozvoj
MČ Praha Dolní Počernice Hl. m. Praha Ministerstvo pro místní rozvoj JPD 2

 Nejvýznamnější projekty v městské části Praha – Dolní Počernice v letech 2007 – 2008

4 soubor pro tisk (891kB)
 
 

Nejvýznamnější projekty v MČ Praha – Dolní  Počernice v letech 2007 – 2009

1) Revitalizace zámeckého parku v Dolních Počernicích

Tato stavba byla zaměřena na vybudování nového vstupu do zámeckého parku, rekonstrukci mostků přes vodoteče a dokončení úprav vodotečí včetně zpevnění jejich břehů vegetačními válci a výsadeb bohatého sortimentu vodomilných rostlin.

Náklady na tuto akci činily 2,5 mil. Kč - dotace HMP.

 

2) Modernizace Základní školy Národních hrdinů 70

Stavba obnášela celkovou rekonstrukci sociálních zařízení, včetně rozvodů ZTI a rekonstrukci podlahy v jedné třídě.

Náklady na tuto stavbu činily 1 mil. Kč.

 

3) Vybudování cyklostezky
Nová cyklostezka v délce cca 3km propojila ul. Národních hrdinů s objektem hájovny v Xaverovském háji. Je vedena v klidném přírodním prostředí. Náklady na tuto cyklostezku činily cca 3 mil. Kč - v rámci rozpočtu hl.m.Prahy – cyklostezky

 

4) Naučná stezka Dolní Počernice
Naučná stezka byla realizována za grantové podpory hl. m. Prahy. Popisuje prostřednictvím 22 zastavení přírodní, kulturní a technické zajímavosti v MČ Praha – Dolní Počernice. Náklady na naučnou stezku činily cca 80 tis. Kč - grant HMP

 

5) Rekonstrukce hájovny čp. 45

V r. 2008 byla provedena 1. etapa rekonstrukce strategického objektu hájovny, která je situována v samém centru Přírodní památky Xaverovský háj.

Náklady na 1. etapu činily 2 mil. Kč.

 

6) Rekonstrukce komunikací

V r. 2008 pokračovala tato stavba rekonstrukcí komunikací v lokalitě V Ráji. Náklady na tuto dílčí stavbu dosáhly v r. 2008 částky cca 30 mil. Kč z rozpočtu HMP – OMI.

V r. 2009 bylo na dokončení této etapy a realizaci nových etap -  „Lokalita Nad Rybníkem“ a „Barborka“ uvolněno z rozpočtu HMP 55 mil. Kč. „

 

7) Rozšíření hřbitova v Dolních Počernicích

Jedná se o etapizovanou akci, která byla v r. 2009 dokončena.
Poslední úpravy budou provedeny v I. po. r. 2010.
Dosavadní náklady činily cca 10 mil. Kč z dotace od HMP a z vlastních fin. prostředků MČ
 

 


Projekty realizované s podporou strukturálních fondů v MČ Praha – Dolní Počernice
V městské části Praha – Dolní Počernice je v současné době ukončeno pět staveb, které jsou realizovány v programu Jednotný programový dokument pro cíl 2 - Praha,
a jsou spolufinancovány ze strukturálních fondů Evropské unie.

„Kompletní rekonstrukce a vybavení dětského a volnočasového zařízení Orangery,
Národních hrdinů 39, Dolní Počernice“

investor: Orangery, s.r.o.
Dodavatel : stavba - AAStaši,s.r.o,
vybavení - Benjamin,s.r.o.
Projektant : Ing. Filip Šrail, Zdeněk Novotný
Doba realizace : březen až srpen 2009
Celkové náklady : 6 446 250 Kč

Předmětem projektu „Kompletní rekonstrukce a vybavení dětského a volnočasového zařízení Orangery, Národních hrdinů 39, Dolní Počernice“ bylo dokončení rekonstrukce objektu a vybavení jeho prostor. Realizací projektu došlo k rozšíření kapacity zařízení a služeb, které jsou poskytovány pro děti předškolního věku, pro dětí školního věku formou anglických odpoledních klubů a volnočasových aktivit
a pro dospělé. Projekt byl rozčleněn do tří fází. První, předinvestiční fáze byla podle harmonogramu byla naplánována na období od listopadu 2008 do konce února 2009. Druhá, investiční fáze byla realizována od března 2009 do srpna 2009..
Třetí fáze provozní, v této fázi projektu byly otevřeny nově zrekonstruované a nově vybavené prostory dětského a volnočasového zařízení Orangery a začal běžný provoz. Marketing volnočasových aktivit, přihlašování dětí a výběr učitelů proběhl již v předchozích fázích projektu, takže v této fázi probíhal zkušební provoz nových prostor zařízení a zajištění publicity projektu.

Stavba je ukončena
Rekonstrukce velkého Počernického rybníka
Investor : Hlavní město Praha – odbor ochrany prostředí MHMP
Projektant : Vodní díla TBD a.s.
Dodavatel : Lesy hl. m. Prahy – stavební část
Pas plus s.r.o. - odbahnění
Doba realizace : říjen 2004- červen 2006
Celkové náklady : 56,3 mil Kč
Účelem stavby bylo odstranění celkového havarijního stavu rybníka, rekonstrukce všech jeho zařízení odbahnění jeho nádrže. Rybník v nové podobě se stane významným krajinotvorným a protipovodňovým prvkem ve východní části Prahy, hnízdištěm ptactva a biocentrem živočichů, kteří jsou vázáni na vodní prostředí.Upravené okolí rybníka bude sloužit spolu s přilehlým zámeckým parkem k procházkám a relaxaci obyvatel hlavního město Prahy.
Stavba je ukončena.
Vybudování přírodního amfiteátru v rámci rehabilitace zámeckého parku v Dolních Počernicích.
Investor : Městská část Praha – Dolní Počernice
Dodavatel : FASS s.r.o., Žďár nad Sázavou
Projektant : ing. arch. Magdalena Dandová
Doba realizace: listopad 2004 - listopad 2006
Celkové náklady: 11,6 mil.Kč
Cílem projektu bylo vytvořit důstojné a bezpečné podmínky pro pořádání tradičních kulturních akcí MČ Praha Dolní Počernice a umožnit jeho využití ostatním subjektům v rámci hl. m. Prahy. Amfiteátr bude funkčně navazovat na nově vybudované přilehlé kulturní centrum v bývalém pivovaru včetně přístupových cest a komunikačních prostor.
Stavba je ukončena.
Společné kulturní centrum MČ Praha – Dolní Počernice a MČ Praha 14
Investor : MČ Praha - Dolní Počernice
Dodavatel : FASS s.r.o. Žďár nad Sázavou
Projektant : ing. arch. Miroslav Kopáček
Doba realizace : říjen 2005 – červen 2007
Celkové náklady : 27,3 mil. Kč.
Městská část Praha – Dolní Počernice pořádá každým rokem řadu zajímavých kulturních akcí, a proto již delší dobu usilovala o vybudování kulturního centra rekonstrukcí hlavní budovy bývalého pivovaru. Prostory jsou připraveny pro víceúčelové využití - kulturní a společenské akce, klubové, vzdělávací, galerijní a gastronomické aktivity zejména pro obyvatele MČ Praha- Dolní Počernice a Prahy 14 a jejího sídliště Černý Most. Předpokládá se i s využívání objektu jinými subjekty formou pronájmu nově rekonstruovaných prostor.
Stavba je ukončena.
Regionální informační centrum v Dolních Počernicích s veřejně přístupným internetem
Investor: MČ Praha – Dolní Počernice
Dodavatel : Vodomont – VS a.s.
Projektant : ing. František Smetana.
Doba realizace : květen 2006 – srpen
Celkové náklady : 10,2 mil. Kč
Záměrem tohoto projektu je vybudování informačního centra, které bude poskytovat informace občanům MČ a tuzemským i zahraničním návštěvníkům MČ. Součástí projektu je i ubytovací kapacita a umístění malého počernického muzea, které ukazuje podmínky, za kterých žili a hospodařili předešlé generace. Celý záměr je realizován formou celkové rekonstrukce objektu čp.6 ve Staré obci.
Stavba je ukončena.
Revitalizace skládky – lokalita V Pískovně
Investor : Hlavní město Praha – Odbor správy majetku MHMP
Dodavatel : Gabriel s.r.o.
Projektant: ing. V. Gabriel
Doba realizace : srpen – září 2006
Celkové náklady : 9,3 mil.Kč
Účelem stavby bylo odstranění letité černé skládky za místním hřbitovem a její přeměna na parkovou plochu včetně umístění menších objektů, které budou sloužit k odpočinku obyvatel Dolních Počernic a jejich návštěvníků. Projekt je ukončen a v budoucnu bude nedílnou součástí připravovaného přírodního parku „U Čeňku“.
Stavba je ukončena.

 
Revitalizace historického centra zámeckého areálu v Dolních Počernicích – likvidace ekologických zátěží, zvýšení atraktivity a příprava rozvoje podporovaného území
Investor : MČ Praha – Dolní Počernice
Dodavatel : FASS,s.r.o.
Projektant: ing. Jan Mayer
Doba realizace : říjen 2007 – červen 2008
Celkové náklady : 19,5 mil.Kč
Hlavním cílem projektu je revitalizace nádvoří tvořeného památkově chráněnými budovami hospodářského zázemí zámku.Území je zdevastováno především neadekvátním využitím za minulého režimu (ekologická zátěž, necitlivé stavební zásahy, omezené budoucí využití). Projekt je součástí rozsáhlého souboru projektů obnovy výjimečného území tvořeného kulturní památkou Areál zámku a přírodní památkou Velký počernický rybník. Vedle významného estetického dopadu má i zásadní dopad ekologický a bezpečnostní (kamerový systém).
Ekologická orientace projektu:
- likvidace staré ekologické zátěže (dosavadní existence bývalé čerpací stanice pohonných hmot vč. nádrží umístěných v zemi, mycí rampy s lapači olejů, odpad. jímky, násypů dvorního traktu)
- kultivace a rozšíření zelených ploch
- vytvoření nové kvality teritoria parkového a přírodního charakteru (estetický vzhled, odstranění nevhodných porostů, budoucí snadná údržba, dobré podmínky pro růst vzácných stromů a dřevin v parku)
- zlepšení ITS (kanalizace,voda,elektřina) Revitalizace přispěje k zatraktivnění území pro občany, návštěvníky, investory a NNO a k posílení vztahu obyvatel ke svému bydlišti.
Stavba je ukončena.