Úvod   Informace pro obyvatele  Znáte svoje práva?  

Informace pro obyvatele - Znáte svoje práva?
 
Ze zákona o Praze (zákon č. 131/2000 Sb.) § 8:
každý občan městské části, který dosáhl věku 18 let, má právo:
  • volit a být volen do zastupitelstva městské části
  • hlasovat v místním referendu
  • požadovat projednání určité záležitosti; je-li žádost podepsána nejméně 0,5 % občanů městské části, musí být projednána na zasedání rady či zastupitelstva nejpozději do 60 dnů
  • vyjadřovat na zasedání zastupitelstva městské části v souladu s jednacím řádem svá stanoviska
  • nahlížet do rozpočtu městské části a do závěrečného účtu městské části za uplynulý kalendářní rok, do usnesení a zápisů z jednání zastupitelstva městské části, do usnesení rady městské části, výborů zastupitelstva městské části a komisí rady městské části a pořizovat si s nich výpisy
  • podávat orgánům městské části návrhy, připomínky a podněty; podání orgány městské části vyřizují bezodkladně, nejdéle do 60 dnů
  • vyjadřovat se k návrhu rozpočtu městské části a k závěrečnému účtu městské části za uplynulý kalendářní rok, a to buď písemně ve stanovené lhůtě, nebo ústně na zasedání zastupitelstva městské části.

Tatáž práva má občan Prahy i ve vztahu k hlavního městu (§ 7 zákona o Praze), tj.můžete volit a být voleni, zúčastnit se celopražského referenda, můžete požadovat pojednání určité záležitosti (aby byla žádost povinně projednána do 60 dnů, je zde požadován podpis 1000 občanů), nahlížet do rozpočtu atd. Všechna tato práva mají i cizí státní občané, stanoví-li tak mezinárodní smlouva, kterou je Česká republika vázána a která byla vyhlášena. A stejná práva mají i občané, kteří mají na území hlavního města Prahy nebo městské části nemovitost, ovšem s výjimkou práva volit, být volen a zúčastnit se referenda.

Všechna zasedání zastupitelstva naší městské části i hl. m. Prahy jsou samozřejmě veřejně přístupná.